Tin tức - Sự kiện
Tiềm năng Hà Tĩnh
Thông tin kinh tế - Xã hội
Chiến lược quy hoạch
Xúc tiến đầu tư
Đầu tư nước ngoài
Doanh nghiệp Hà Tĩnh
Tổ chức bộ máy
Dịch vụ hành chính công
Văn hóa - Du lịch
CÁC SỞ, BAN, NGÀNH, HUYỆN, THỊ, THÀNH PHỐ
LIÊN KẾT WEBSITE

Số lượt người truy cập
Ban Quản lý khu vực mỏ sắt Thạch Khê 

A. Giới thiệu:

Tên cơ quan: Ban Quản lý khu vực mỏ sắt Thạch Khê

Địa chỉ: Số 162 Đường Hà Huy Tập - TP. Hà Tĩnh - Tỉnh Hà Tĩnh.

- Điện thoại: 0393.608456/891915

- Fax: 0393.891914

- Email: bqlsatthachkhe@hatinh.gov.vn

B. Tổ chức bộ máy:

1. Lãnh đạo ban

- Trưởng  ban: Thái Văn Hóa

Điện thoại: 0983457778 ;   0393.608456 (CQ).

Trình độ chuyên môn: Kỹ sư Kinh tế nông nghiệp

- Phó Trưởng ban: Đặng Sỹ Hiệp

Điện thoại:  09148943789 ;   0393.891917 (CQ).

Trình độ chuyên môn: Kỹ sư Mỏ địa chất

- Phó Trưởng ban: Nguyễn Văn Nga

Điện thoại:  0913294233;   0393. 891568 (CQ).

Trình độ chuyên môn: Thạc sỹ Quản trị Kinh doanh

2. Các phòng chuyên môn:

2.1. Phòng Tổ chức – Hành chính

- Trưởng phòng: Phan Quốc Thuận

Điện thoại:  0913316499;   0393.891914 (CQ).

Trình độ chuyên môn: Kỹ sư Kinh tế nông nghiệp;

- Phụ trách Tổ chức: Trịnh Hồng Phú

Điện thoại:  0917009779;   0393.891914 (CQ).

Trình độ chuyên môn: Kỹ sư kỹ thuật điện;

2.2. Phòng Kinh tế - Dự án

- Phó Trưởng phòng: Nguyễn Duy Công

Điện thoại:  0979649791;   0393.891916 (CQ).

Trình độ chuyên môn: Kỷ sư xây dựng;

2.3. Phòng Quản lý Quy hoạch và Tài nguyên môi trường

- Phó Trưởng phòng: Võ Tá Đại

Điện thoại:  0978699789;   0393.891915 (CQ).

Trình độ chuyên môn: Kỷ sư xây dựng

C. Chức năng, nhiệm vụ

I. Chức năng

Ban Quản lý khu vực mỏ sắt Thạch Khê được thành lập tại Quyết định số 1716/QĐ-UBND ngày 01/6/2011 của Ủy ban nhân dân tỉnh: 

Ban Quản lý là đơn vị trực thuộc Uỷ ban nhân dân tỉnh, có tư cách pháp nhân, con dấu, tài khoản riêng, chịu sự chỉ đạo và quản lý trực tiếp của Uỷ ban nhân dân tỉnh.

   Ban Quản lý được Ủy ban nhân dân tỉnh giao, thực hiện một số nhiệm vụ, quyền hạn theo quy định của pháp luật trong khu vực ảnh hưởng của dự án khai thác mỏ sắt Thạch Khê; làm chủ đầu tư dự án bồi thường, giải phóng mặt bằng, hỗ trợ và tái định cư dự án khai thác mỏ sắt Thạch Khê.

II.  Nhiệm vụ, quyền hạn

1. Xây dựng quy chế hoạt động của Ban Quản lý trình Ủy ban nhân dân tỉnh phê duyệt và t chức thực hiện.

2. Được Ủy ban nhân dân tỉnh giao phối hợp thực hiện một số nhiệm vụ, quyền hạn trong việc quản lý khai thác, chế biến khoáng sản (bao gồm quặng sắt và khoáng sản là vật liệu xây dựng thông thường); phát triển dịch vụ, công nghiệp phụ trợ; công tác đảm bảo an toàn môi trường vùng mỏ theo quy định của pháp luật trong khu vực ảnh hưởng của dự án khai thác mỏ sắt Thạch Khê.

2.1. Phối hợp các cơ quan có liên quan tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành các văn bản về quản lý các hoạt động khoáng sản, dịch vụ, công nghiệp phụ trợ, tiểu thủ công nghiệp trên địa bàn khu vực ảnh hưởng bởi dự án khai thác mỏ sắt Thạch Khê theo quy định của pháp luật.

2.2. Phối hợp tham mưu Uỷ ban nhân dân tỉnh tổ chức, chỉ đạo, hướng dẫn và kiểm tra việc thực hiện các văn bản quy phạm pháp luật về quy hoạch, kế hoạch: Dự án khai thác mỏ sắt Thạch Khê; khai thác, chế biến khoáng sản là vật liệu thông thường; phát triển dịch vụ, công nghiệp phụ trợ đã được phê duyệt; tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật và thông tin về các hoạt động công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp trên địa bàn khu vực ảnh hưởng bởi dự án khai thác mỏ sắt Thạch Khê.

2.3. Phối hợp tham mưu Uỷ ban nhân dân tỉnh ban hành các cơ chế chính sách khuyến khích phát triển dịch vụ, công nghiệp phụ trợ và tiểu thủ công nghiệp trên địa bàn khu vực ảnh hưởng bởi dự án khai thác mỏ sắt Thạch Khê.

2.4. Phối hợp với các cơ quan liên quan hướng dẫn, kiểm tra, xử lý việc tuân thủ pháp luật trong sản xuất kinh doanh của các cơ sở sản xuất kinh doanh trên địa bàn khu vực ảnh hưởng bởi dự án khai thác mỏ sắt Thạch Khê.

2.5. Phối hợp Sở Tài nguyên và Môi trường tham mưu Uỷ ban nhân dân tỉnh trong công tác quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất từng thời kỳ của dự án khai thác mỏ sắt Thạch Khê phù hợp tiến độ khai thác; bố trí sử dụng quỹ đất trong vùng an sinh tiết kiệm để phát triển kinh tế - xã hội trong khu vực.

2.6. Tham gia cùng với các Bộ, ngành và các cơ quan liên quan thẩm định thiết kế kỹ thuật khai thác mỏ sắt Thạch Khê, thiết kế kỹ thuật Nhà máy sàng tuyển quặng, thiết kế kỹ thuật tuyến vận tải quặng và các hạng mục công trình khác thuộc khu vực ảnh hưởng dự án khai thác mỏ sắt Thạch Khê.

2.7. Tham gia thẩm định, trình Ủy ban nhân dân tỉnh cấp giấy phép theo thẩm quyền các hoạt động: Thăm dò, khai thác, tận thu, chế biến khoáng sản là vật liệu xây dựng thông thường trên địa bàn khu vực ảnh hưởng bởi dự án khai thác mỏ sắt Thạch Khê.

2.8. Phối hợp hướng dẫn, kiểm tra việc tuân thủ các quy định pháp luật về hoạt động khoáng sản trên địa bàn khu vực ảnh hưởng bởi dự án khai thác mỏ sắt Thạch Khê.

2.9. Phối hợp với các cơ quan liên quan xử lý các vi phạm pháp luật trong hoạt động khoáng sản trên địa bàn khu vực ảnh hưởng bởi dự án khai thác mỏ sắt Thạch Khê.

2.10. Tham gia thẩm định, trình cấp có thẩm quyền cấp và rút giấy chứng nhận đầu tư của các dự án đầu tư phát triển dịch vụ và sản xuất kinh doanh trên địa bàn khu vực ảnh hưởng bởi dự án khai thác mỏ sắt Thạch Khê.

2.11. Phối hợp xúc tiến đầu tư, giới thiệu mặt bằng phù hợp quy hoạch cho các chủ đầu tư dự án phát triển dịch vụ và công nghiệp phụ trợ; phối hợp với các cơ quan liên quan giúp Ủy ban nhân dân tỉnh trong công tác giao đất, cho thuê đất đầu tư dự án.

2.12. Phối hợp triển khai biện pháp bảo vệ môi trường; đề xuất cơ chế chính sách trồng mới, bảo tồn, quản lý bảo vệ rừng cây ven biển, các rặng cây, vườn cây xen kẽ giữa các hạng mục công trình mỏ và dọc vành đai an sinh.

2.13. Phối hợp kiểm tra, xử lý hoặc kiến nghị xử lý các vi phạm an toàn lao động; các hành vi của tổ chức, cá nhân làm ảnh hưởng đến môi trường khu vực.

2.14. Tham gia thẩm định các báo cáo tác động môi trường hoặc xem xét chấp nhận các cam kết về môi trường của các dự án đầu tư xây dựng thuộc khu vực quản lý.

3. Được Uỷ ban nhân dân tỉnh ủy quyền làm chủ đầu tư thực hiện dự án bồi thường, hỗ trợ và tái định cư dự án khai thác mỏ sắt Thạch Khê:

3.1. Chủ trì, phối hợp với Uỷ ban nhân dân huyện Thạch Hà, Công ty cổ phần sắt Thạch Khê và các tổ chức, đơn vị liên quan xây dựng kế hoạch bồi thường, giải phóng mặt bằng, hỗ trợ và tái định cư hàng năm phù hợp với tiến độ đầu tư dự án khai thác mỏ và tổ chức thực hiện.

3.2. Chủ trì, phối hợp với các sở, ban, ngành, Uỷ ban nhân dân huyện Thạch Hà, Công ty cổ phần Sắt Thạch Khê và các tổ chức, đơn vị liên quan xây dựng Quy chế phối hợp tổ chức thực hiện dự án bồi thường, hỗ trợ và tái định cư dự án khai thác mỏ sắt Thạch Khê trình Uỷ ban nhân dân tỉnh phê duyệt và tổ chức thực hiện.

3.3. Chủ trì, phối hợp với Sở Tài nguyên và Môi trường, các sở, ban, ngành có liên quan tham mưu cho cấp có thẩm quyền quyết định ban hành, sửa đổi, bổ sung chính sách về bồi thường, hỗ trợ, tái định cư, ổn định sản xuất và đời sống cho các hộ dân trong khu vực ảnh hưởng bởi dự án.

3.4. Chỉ đạo Hội đồng bồi thường huyện Thạch Hà và Hội đồng bồi thường của các huyện, thành phố có liên quan thực hiện bồi thường, giải phóng mặt bằng khu vực dự án.

3.5. Phối hợp với các ngành liên quan, chính quyền địa phương, các đơn vị tổ chức đào tạo nghề, chuyển đổi nghề, giải quyết việc làm cho lao động trong vùng ảnh hưởng của dự án khai thác mỏ sắt Thạch Khê.

3.6. Chuẩn bị hồ sơ dự án; tổ chức đầu tư xây dựng các công trình thuộc phạm vi quản lý theo quy định của pháp luật.

3.7. Quản lý, sử dụng, tổ chức thanh quyết toán các nguồn vốn thuộc dự án bồi thường, hỗ trợ và tái định cư dự án khai thác mỏ sắt Thạch Khê.

3.8. Tổ chức giám sát thi công xây dựng các công trình; quản lý chất lượng, khối lượng, tiến độ, chi phí xây dựng, an toàn, vệ sinh môi trường của công trình xây dựng; nghiệm thu, thanh, quyết toán theo hợp đồng và bàn giao công trình theo quy định hiện hành.

3.9. Lập báo cáo vốn đầu tư hàng năm, báo cáo quyết toán khi dự án hoàn thành.

4. Thực hiện chế độ báo cáo thống kê về kết quả hoạt động của Ban trình cấp có thẩm quyền theo quy định của pháp luật; xây dựng kế hoạch, biện pháp và tổ chức thực hiện nhiệm vụ cải cách hành chính thuộc lĩnh vực được giao.

5. Quản lý nhân sự, tài chính, tài sản của Ban theo quy định hiện hành của Nhà nước.

6. Thực hiện các nhiệm vụ khác do Chủ tịch Uỷ ban nhân dân tỉnh giao.      

7. Biên chế:

7.1. Biên chế của Ban Quản lý do Uỷ ban nhân dân tỉnh quyết định trong tổng biên chế sự nghiệp của tỉnh.

7.2. Căn cứ vào nhiệm vụ của đơn vị, Trưởng Ban Quản lý được ký hợp đồng lao động theo quy định của pháp luật để hoàn thành nhiệm vụ được giao.

thông tin cần biết

Video

 

 

Liên kết doanh nghiệp

 

Liên kết doanh nghiệp
Giấy phép số 48/GP-BVHTT cấp ngày 18/02/2003 của Bộ Văn hóa Thông tin.
Cơ quan chủ quản: UBND tỉnh Hà Tĩnh.
Chịu trách nhiệm: Phan Tấn Linh - Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông.
Điện thoại: (84.239) 3686586; Fax:(84.239) 3850288; E-mail: portalhatinh@hatinh.gov.vn;
Địa chỉ: 66 Phan Đình Phùng - Thành phố Hà Tĩnh.
Ghi rõ nguồn "Cổng Thông tin điện tử Hà Tĩnh" hoặc "www.hatinh.gov.vn" khi bạn phát hành lại thông tin từ các nguồn này.