Giới thiệu người đại diện theo pháp luật

Tên giao dịch của doanh nghiệp: Công ty TNHH một thành viên Lâm nghiệp và Dịch vụ Hương Sơn.

Mã số doanh nghiệp: 3000100137

Địa chỉ liên lạc: Khối 4 - Thị trấn Tây Sơn - Hương Sơn - Hà Tĩnh

Điện thoại : 02393.876.211 Email:ctylndvhs @gmail.com

Sau đây chứng nhận: Ông Lê Tiến Cát.

Điện thoại liên hệ: 0915.050.982;

Email: letiencat@gmail.com

Chức vụ tại doanh nghiệp: Thành viên HĐTV kiêm P.Giám đốc.

Là người được Công ty TNHH MTV Lâm nghiệp và Dịch vụ Hương Sơn ủy quyền làm “Người công bố thông tin” của Công ty TNHH MTV Lâm nghiệp và Dịch vụ Hương Sơn.

 Tải xuống tệp đính kèm