Tin tức - Sự kiện
Tiềm năng Hà Tĩnh
Thông tin kinh tế - Xã hội
Chiến lược quy hoạch
Xúc tiến đầu tư
Đầu tư nước ngoài
Doanh nghiệp Hà Tĩnh
Tổ chức bộ máy
Dịch vụ hành chính công
Văn hóa - Du lịch
CÁC SỞ, BAN, NGÀNH, HUYỆN, THỊ, THÀNH PHỐ
LIÊN KẾT WEBSITE
thông tin cần biết
Mây mờMây mờ
Độ ẩm: 93 %
Gió Bắc Tây Bắc
Tốc độ: 89 m/s
 
21 °C
(84.39) 3893893
portalhatinh@hatinh.gov.vn

Render webpart fail. Ex: Value does not fall within the expected range.
Phòng Văn hóa Thông tin 
 

I.       CƠ CẤU TỔ CHỨC:

Tên phòng : Phòng Văn hóa thông tin

Số điện thoại: 0393.872.717

Địa chỉ Email: vanhoathongtin.hkht@gmail.com

Phòng Văn hoá - Thông tin được bố trí 4 người gồm 1 Trưởng phòng, 1 Phó phòng, 2 cán bộ chuyên viên ( hoặc cán sự). Quản lý cán bộ, công chức của phòng theo quy định của pháp luật và phân công của Ủy ban nhân dân cấp huyện.

  1.  Đ/c Võ Văn Trình

Chức vụ: Trưởng phòng

Số điện thoại : 0988843653

Địa chỉ Email : vovantrinh.hk@hatinh.gov.vn

Lĩnh vực phụ trách: Trưởng phòng phụ trách chung, chịu trách nhiệm trước UBND Huyện, Chủ tich UBND Huyện và trước pháp luật về toàn bộ hoạt động của phòng. Theo dõi phụ trách: Văn hoá, Baó chí, Xuất bản, Phát thanh, Du lịch. Chịu trách nhiệm xây dựng kế hoạch hàng năm, làm báo cáo năm.

  1. Đ/c Bùi Văn Thành

Chức vụ : Phó trưởng phòng

Số điện thoại: 0985323426

Địa chỉ Email: buivanthanh.hk@hatinh.gov.vn

                        Buivanthanh.vhtt@gmail.com

Lĩnh vực phụ trách: Phó trưởng phòng giúp việc Trưởng phòng, chịu trách nhiệm trước Trưởng phòng và trước pháp luật về các nhiệm vụ được phân công, được Trưởng phòng uỷ quyền điều hành các hoạt động của phòng khi Trưởng phòng đi vắng. Theo dõi phụ trách TDTT, công tác Gia đình, chỉ đạo các hoạt động của Trung tâm Văn hoá - Thể thao. Theo dõi chỉ đạo phát triển các loại hình sinh hoạt văn hóa văn nghệ, văn hóa dân gian, Câu lạc bộ thơ ca. Chịu trách nhiệm làm báo cáo tuần, tháng, quý, 6 tháng và đột xuất do Trưởng phòng phân công. Phụ trách nội vụ của phòng.

II.        CHỨC NĂNG NHIỆM VỤ:

Phòng Văn hóa – Thông tin là cơ quan chuyên môn thuộc Uỷ ban nhân dân huyện, có chức năng tham mưu, giúp UBND huyện quản lý Nhà nước về các lĩnh vực: Văn hóa, Gia đình, Thể dục, Thể thao, Du lịch, Bưu chính, Viễn thông, Internet, Công nghệ thông tin, Hạ tầng thông tin, Phát thanh, Tần số vô tuyến điện, Báo chí xuất bản.

A, Về lĩnh vực Văn hóa - Thể thao, Du lịch và Gia đình.

1. Trình Uỷ ban nhân dân huyện ban hành quyết định, chỉ thị; kế hoạch dài hạn, 05 năm và hàng năm; đề án, chương trình phát triển văn hoá, gia đình, thể dục, thể thao và du lịch; chương trình, biện pháp tổ chức thực hiện cải cách hành chính, xã hội hoá trong lĩnh vực quản lý nhà nước được giao.

2. Trình Chủ tịch Uỷ ban nhân dân huyện dự thảo các văn bản về lĩnh vực văn hoá, gia đình, thể dục, thể thao và du lịch thuộc thẩm quyền ban hành của Chủ tịch Uỷ ban nhân dân huyện.

3. Tổ chức thực hiện các văn bản quy phạm pháp luật, quy hoạch, kế hoạch, đề án, chương trình đã được phê duyệt; hướng dẫn, thông tin tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về quản lý, hoạt động phát triển sự nghiệp văn hoá, thể dục, thể thao và du lịch; chủ trương xã hội hoá hoạt động văn hoá, thể dục thể thao; chống bạo lực trong gia đình.

4. Hướng dẫn các tổ chức, đơn vị và nhân dân trên địa bàn huyện thực hiện phong trào văn hoá, văn nghệ; phong trào luyện tập thể dục, thể thao; xây dựng nếp sống văn minh trong việc cưới, việc tang, lễ hội; xây dựng phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hoá”; xây dựng gia đình văn hoá, làng văn hoá, khu phố văn hoá, đơn vị văn hoá; bảo vệ các di tích lịch sử, văn hoá và danh lam thắng cảnh; bảo vệ, tôn tạo, khai thác, sử dụng hợp lý tài nguyên du lịch, môi trường du lịch, khu du lịch, điểm du lịch trên địa bàn huyện.

5. Hướng dẫn, kiểm tra hoạt động của các Trung tâm văn hoá, thể thao, các thiết chế văn hoá thông tin cơ sở, các cơ sở hoạt động dịch vụ văn hoá, thể dục, thể thao, du lịch, điểm vui chơi công cộng thuộc phạm vi quản lý của phòng trên địa bàn huyện.

6. Giúp Uỷ ban nhân dân huyện quản lý nhà nước đối với tổ chức kinh tế tập thể, kinh tế tư nhân; hướng dẫn và kiểm tra hoạt động các hội và tổ chức phi chính phủ hoạt động trên địa bàn thuộc các lĩnh vực văn hoá, gia đình, thể dục, thể thao và du lịch theo quy định của pháp luật.

7. Hướng dẫn chuyên môn nghiệp vụ về lĩnh vực văn hoá, gia đình, thể dục, thể thao và du lịch đối với các chức danh chuyên môn thuộc Uỷ ban nhân dân xã, phường, thị trấn.

8. Chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan kiểm tra, thanh tra việc chấp hành pháp luật về hoạt động văn hoá, gia đình, thể dục, thể thao và du lịch trên địa bàn huyện; giải quyết đơn thư, khiếu nại, tố cáo của công dân về lĩnh vực văn hoá, gia đình, thể dục, thể thao và du lịch theo quy định của pháp luật.

9. Quản lý tổ chức, biên chế, thực hiện chế độ, chính sách, chế độ đãi ngộ, khen thưởng, kỷ luật, đào tạo và bồi dưỡng về chuyên môn nghiệp vụ đối với cán bộ, công chức, viên chức và người lao động thuộc phạm vi quản lý của phòng về lĩnh vực văn hóa, gia đình, thể dục, thể thao và du lịch theo quy định của pháp luật và phân công của Uỷ ban nhân dân huyện.

B, Về lĩnh vực Thông tin - Truyền thông.

10. Trình Ủy ban nhân dân huyện dự thảo quyết định, chỉ thị, kế hoạch về phát triển thông tin và truyền thông trên địa bàn; chương trình, biện pháp tổ chức thực hiện các nhiệm vụ cải cách hành chính nhà nước trong các lĩnh vực về thông tin và truyền thông.

11. Trình Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện dự thảo các văn bản về thông tin và truyền thông thuộc thẩm quyền ban hành của Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp huyện.

12. Tổ chức thực hiện các văn bản pháp luật, quy hoạch, kế hoạch sau khi được phê duyệt; thông tin, tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về lĩnh vực thông tin và truyền thông.

13. Giúp Ủy ban nhân dân huyện thẩm định, đăng ký, cấp các loại giấy phép thuộc các lĩnh vực về thông tin và truyền thông theo quy định của pháp luật và theo phân công, phân cấp của Ủy ban nhân dân  huyện.

14. Giúp Ủy ban nhân dân huyện quản lý nhà nước đối với tổ chức kinh tế tập thể, kinh tế tư nhân; hướng dẫn và triển khai hoạt động các hội và tổ chức phi chính phủ hoạt động trên địa bàn thuộc lĩnh vực thông tin và truyền thông theo quy định của pháp luật.

15. Giúp Ủy ban nhân dân huyện trong việc tổ chức công tác bảo vệ an toàn, an ninh thông tin trong các hoạt động bưu chính, chuyển phát, viễn thông, công nghệ thông tin, internet, phát thanh.

16. Chịu trách nhiệm theo dõi và tổ chức thực hiện các chương trình, dự án về ứng dụng công nghệ thông tin trên địa bàn huyện theo sự phân công của Ủy ban nhân dân  huyện.

17. Tổ chức thực hiện việc quản lý, kiểm tra và hướng dẫn các xã, phường quản lý các đại lý bưu chính, viễn thông, Internet trên địa bàn theo quy định của pháp luật.

18. Tuyên truyền, phổ biến, hướng dẫn các tổ chức, đơn vị và cá nhân trên địa bàn huyện thực hiện pháp luật về các lĩnh vực bưu chính, viễn thông và internet; công nghệ thông tin, hạ tầng thông tin; phát thanh; quảng cáo; báo chí; xuất bản.

19. Giúp Ủy ban nhân dân huyện quản lý nhà nước đối với mạng lưới phát thanh, truyền thanh cơ sở.

20. Tổ chức ứng dụng tiến bộ khoa học, công nghệ; xây dựng hệ thống thông tin, lưu trữ phục vụ công tác quản lý nhà nước và chuyên môn, nghiệp vụ trong  lĩnh vực thông tin và truyền thông.

         Phòng Văn hóa – Thông tin có tư cách pháp nhân, có con dấu và tài khoản riêng, chịu sự chỉ đạo, quản lý về tổ chức, biên chế và hoạt động của Ủy ban nhân dân huyện, đồng thời chịu sự chỉ đạo, kiểm tra, hường dẫn về chuyên môn nghiệp vụ của Sở Văn hóa - Thể thao và Du lịch và Sở Thông tin - Truyền thông.

 

 

Render webpart fail. Ex: Value does not fall within the expected range.
Render webpart fail. Ex: Value does not fall within the expected range.
Giấy phép số 48/ GP-BVHTT ngày 18 - 02 - 2003 của Bộ Văn hóa Thông tin
Cơ quan chủ quản: UBND tỉnh Hà Tĩnh | Cơ quan thường trực: Sở Thông tin Truyền thông
Điện thoại: (84.39) 3893893. E-mail: webhatinh@hatinh.gov.vn
Ghi rõ nguồn www.hatinh.vn khi bạn phát hành lại thông tin từ Website này