Tin tức - Sự kiện
Tiềm năng Hà Tĩnh
Thông tin kinh tế - Xã hội
Chiến lược quy hoạch
Xúc tiến đầu tư
Đầu tư nước ngoài
Doanh nghiệp Hà Tĩnh
Tổ chức bộ máy
Dịch vụ hành chính công
Văn hóa - Du lịch
CÁC SỞ, BAN, NGÀNH, HUYỆN, THỊ, THÀNH PHỐ
LIÊN KẾT WEBSITE

Số lượt người truy cập
Hà Tĩnh > Thông tin trên menuleft > Thông tin đấu thầu, mua sắm công
 
 
Thông tin đấu thầu, mua sắm công
---------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------

STT Văn bản Trích yếu Ngày/TrạngThái Download
1 Thông tư số 19/2015/TT-BKHĐT Quy định chi tiết lập báo cáo thẩm định trong quá trình tổ chức lựa chọn nhà thầu Ban hành: 27/11/2015 
Hiệu lực: 15/01/2016 
Trạng thái: Đang có hiệu lực
2 Thông tư số 11/2015/TT-BKHĐT Quy định chi tiết lập hồ sơ yêu cầu đối với chỉ định thầu, chào hàng cạnh tranh Ban hành: 27/10/2015 
Hiệu lực: 22/12/2015 
Trạng thái: Đang có hiệu lực
3 Thông tư số 10/2015/TT-BKHĐT Quy định chi tiết về kế hoạch lựa chọn nhà thầu Ban hành: 26/10/2015 
Hiệu lực: 10/12/2015 
Trạng thái: Đang có hiệu lực
4 Thông tư số 05/2015/TT-BKHĐT Quy định chi tiết lập hồ sơ mời thầu mua sắm hàng hoá Ban hành: 16/06/2015 
Hiệu lực: 01/08/2015 
Trạng thái: Đang có hiệu lực
5 Nghị định số 30/2015/NĐ-CP Nghị định quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đấu thầu về lựa chọn nhà đầu tư Ban hành: 17/03/2015 
Hiệu lực: 05/05/2015 
Trạng thái: Đang có hiệu lực
6 Thông tư số 01/2015/TT-BKHĐT Quy định chi tiết lập Hồ sơ mời quan tâm, Hồ sơ mời thầu, Hồ sơ yêu cầu dịch vụ tư vấn Ban hành: 14/02/2015 
Hiệu lực: 15/04/2015 
Trạng thái: Đang có hiệu lực
7 Nghị định số 63/2014/NĐ-CP Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đấu thầu về lựa chọn nhà thầu Ban hành: 26/06/2014 
Hiệu lực: 15/08/2014 
Trạng thái: Đang có hiệu lực
8 Luật số 43/2013/QH13 Luật số 43/2013/QH13 ngày 26 tháng 11 năm 2013 của Quốc hội khóa XIII về Luật Đấu thầu. Ban hành: 26/11/2013 
Hiệu lực: 01/07/2014 
Trạng thái: Đang có hiệu lực
9 Quyết định số 50/2012/QĐ-TTg Quyết định số 50/2012/QĐ-TTg ngày 9 tháng 11 năm 2012 của Thủ tướng Chính phủ về việc áp dụng hình thức chỉ định thầu đối với các gói thầu thuộc trường hợp đặc biệt do Thủ tướng Chính phủ xem xét, quyết định Ban hành: 09/11/2012 
Hiệu lực: 01/01/2013 
Trạng thái: Đang có hiệu lực
10 Nghị định số 68/2012/NĐ-CP Nghị định số 68/2012/NĐ-CP ngày 12 tháng 09 năm 2012 của Chính phủ về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định 85/2009/NĐ-CP ngày 15/10/2009 của Chính phủ hướng dẫn thi hành Luật Đấu thầu và lựa chọn nhà thầu xây dựng theo Luật Xây dựng Ban hành: 12/09/2012 
Hiệu lực: 01/11/2012 
Trạng thái: Đang có hiệu lực
11 Thông tư số 09/2011/TT-BKHĐT Thông tư số 09/2011/TT-BKHĐT ngày 07 tháng 09 năm 2011 của Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư quy định chi tiết lập hồ sơ yêu cầu chỉ định thầu tư vấn. Ban hành: 07/09/2011 
Hiệu lực: 01/11/2011 
Trạng thái: Đang có hiệu lực
12 Chỉ thị số 1315/CT-TTg Chỉ thị số 1315/CT-TTg ngày 03 tháng 8 năm 2011 của Thủ tướng Chính phủ về chấn chỉnh việc thực hiện hoạt động đấu thầu sử dụng vốn nhà nước, nâng cao hiệu quả công tác đấu thầu Ban hành: 03/08/2011 
Hiệu lực: 03/08/2011 
Trạng thái: Đang có hiệu lực
13 Chỉ thị số 734/CT-TTg Chỉ thị số 734/CT-TTg ngày 17 tháng 05 năm 2011 của Thủ tướng Chính phủ về chấn chỉnh công tác quản lý đối với các gói thầu EPC. Ban hành: 17/05/2011 
Hiệu lực: 17/05/2011 
Trạng thái: Đang có hiệu lực
14 Thông tư số 01/2011/TT-BKHĐT Thông tư số 01/2011/TT-BKHĐT của Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư quy định chi tiết kiểm tra về công tác đấu thầu. Ban hành: 04/01/2011 
Hiệu lực: 30/03/2011 
Trạng thái: Đang có hiệu lực
15 Thông tư số 21/2010/TT-BKH Thông tư số 21/2010/TT-BKH ngày 28 tháng 10 năm 2010 của Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư quy định chi tiết về thẩm định hồ sơ mời thầu, hồ sơ yêu cầu. Ban hành: 28/10/2010 
Hiệu lực: 15/12/2010 
Trạng thái: Đang có hiệu lực
16 Thông tư liên tịch số 20/2010/TTLT-BKH-BTC Thông tư liên tịch số 20/2010/TTLT-BKH-BTC ngày 21 tháng 9 năm 2010 của Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Bộ trưởng Bộ Tài chính quy định chi tiết việc cung cấp thông tin về đấu thầu để đăng tải trên Báo Đấu thầu. Ban hành: 21/09/2010 
Hiệu lực: 06/11/2010 
Trạng thái: Đang có hiệu lực
17 Thông tư số 17/2010/TT-BKH Thông tư số 17/2010/TT-BKH ngày 22 tháng 07 năm 2010 của Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư về quy định chi tiết thí điểm đấu thầu qua mạng. Ban hành: 22/07/2010 
Hiệu lực: 15/09/2010 
Trạng thái: Đang có hiệu lực
18 Thông tư số 11/2010/TT-BKH Thông tư số 11/2010/TT-BKH ngày 27 tháng 5 năm 2010 của Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư quy định chi tiết về chào hàng cạnh tranh. Ban hành: 27/05/2010 
Hiệu lực: 01/08/2010 
Trạng thái: Đang có hiệu lực
19 Thông tư số 10/2010/TT-BKH Thông tư số 10/2010/TT-BKH ngày 13 tháng 05 năm 2010 của Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư quy định về đào tạo, bồi dưỡng nghiệp vụ đấu thầu. Ban hành: 13/05/2010 
Hiệu lực: 15/07/2010 
Trạng thái: Đang có hiệu lực
20 Thông tư số 06/2010/TT-BKH Thông tư số 06/2010/TT-BKH ngày 09 tháng 3 năm 2010 của Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư quy định chi tiết lập Hồ sơ mời thầu dịch vụ tư vấn Ban hành: 09/03/2010 
Hiệu lực: 01/05/2010 
Trạng thái: Đang có hiệu lực

21 Thông tư số 06/2010/TT-BKH Thông tư số 06/2010/TT-BKH ngày 09 tháng 03 năm 2010 của Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư quy định chi tiết lập Hồ sơ mời thầu dịch vụ tư vấn. Ban hành: 09/03/2010 
Hiệu lực: 01/05/2010 
Trạng thái: Đang có hiệu lực
22 Nghị định số 17/2010/NĐ-CP Nghị định số 17/2010/NĐ-CP ngày 04 tháng 03 năm 2010 của Chính phủ về bán đấu giá tài sản. Ban hành: 04/03/2010 
Hiệu lực: 01/07/2010 
Trạng thái: Đang có hiệu lực
23 Thông tư số 05/2010/TT-BKH Thông tư số 05/2010/TT-BKH ngày 10 tháng 02 năm 2010 của Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư quy định chi tiết lập Hồ sơ mời thầu mua sắm hàng hoá. Ban hành: 10/02/2010 
Hiệu lực: 01/04/2010 
Trạng thái: Đang có hiệu lực
24 Thông tư số 03/2010/TT-BKH Thông tư số 03/2010/TT-BKH ngày 27 tháng 01 năm 2010 của Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư quy định chi tiết lập Hồ sơ mời sơ tuyển xây lắp. Ban hành: 27/01/2010 
Hiệu lực: 15/03/2010 
Trạng thái: Đang có hiệu lực
25 Thông tư số 02/2010/TT-BKH Thông tư số 02/2010/TT-BKH ngày 19 tháng 01 năm 2010 của Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư quy định chi tiết lập Hồ sơ mời thầu gói thầu xây lắp quy mô nhỏ. Ban hành: 19/01/2010 
Hiệu lực: 15/03/2010 
Trạng thái: Đang có hiệu lực
26 Thông tư số 01/2010/TT-BKH Thông tư số 01/2010/TT-BKH ngày 06 tháng 01 năm 2010 của Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư quy định chi tiết lập Hồ sơ mời thầu xây lắp. Ban hành: 06/01/2010 
Hiệu lực: 01/03/2010 
Trạng thái: Đang có hiệu lực
27 Thông tư số 211/2009/TT-BTC Thông tư số 211/2009/TT-BTC ngày 06 tháng 11 năm 2009 của Bộ trưởng Bộ Tài chính quy định đấu thầu mua hàng hóa dự trữ nhà nước trong các đơn vị quản lý dự trữ nhà nước. Ban hành: 06/11/2009 
Hiệu lực: 21/12/2009 
Trạng thái: Đang có hiệu lực
28 Nghị định số 85/2009/NĐ-CP Nghị định số 85/2009/NĐ-CP ngày 15 tháng 10 năm 2009 của Chính phủ hướng dẫn thi hành Luật Đấu thầu và lựa chọn nhà thầu xây dựng theo Luật Xây dựng. Ban hành: 15/10/2009 
Hiệu lực: 01/12/2009 
Trạng thái: Đang có hiệu lực
29 Quyết định số 549/QĐ-TTg Quyết định số 549/QĐ-TTg ngày 29 tháng 4 năm 2009 của Thủ tướng Chính phủ về việc bố trí vốn và chỉ định thầu đối với các dự án đầu tư phục vụ Đại hội thể thao châu Á trong nhà lần thứ III Ban hành: 29/04/2009 
Hiệu lực: 29/04/2009 
Trạng thái: Đang có hiệu lực
30 Quyết định số 202/QĐ-TTg Quyết định số 202/QĐ-TTg ngày 10 tháng 2 năm 2009 của Thủ tướng Chính phủ về lựa chọn hình thức thầu đối với các dự án đầu tư xây dựng thuộc Đề án Kiên cố hóa trường, lớp học và nhà công vụ cho giao viên giai đoạn 2008-2012 Ban hành: 10/02/2009 
Hiệu lực: 10/02/2009 
Trạng thái: Đang có hiệu lực
31 Nghị định số 58/2008/NĐ-CP Nghị định số 58/2008/NĐ-CP của Chính phủ ngày 05 tháng 5 năm 2008 hướng dẫn thi hành Luật Đấu thầu và lựa chọn nhà thầu xây dựng theo Luật Xây dựng Ban hành: 05/05/2008 
Hiệu lực: 
32 Quyết định số 39/2008/QĐ-TTg Quyết định số 39/2008/QĐ-TTg ngày 14/03/2008 của Thủ tướng Chính phủ ban hành quy chế đấu thầu, đặt hàng, giao nhiệm vụ cung cấp dịch vụ sự nghiệp công sử dụng ngân sách nhà nước Ban hành: 14/03/2008 
Hiệu lực: 
33 Quyết định số 21/2008/QĐ-TTg Quyết định số 21/2008/QĐ-TTg ngày 04/02/2008 của Thủ tướng Chính phủ về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của quy chế hoạt động khu kinh tế Vân Phong ban hành kèm theo Quyết định số 92/2006/QĐ-TTg ngày 25/4/2006 Ban hành: 04/02/2008 
Hiệu lực: 
34 Thông tư số 63/2007/TT-BTC Thông tư của Bộ Tài chính số 63/2007/TT-BTC ngày 15 tháng 06 năm 2007 hướng dẫn thực hiện đấu thầu mua sắm tài sản nhằm duy trì hoạt động thường xuyên của cơ quan nhà nước bằng vốn nhà nước Ban hành: 15/06/2007 
Hiệu lực: 
35 Thông tư số 08/2000/TT-BKH Thông tư số 08/2000/TT-BKH ngày 12 tháng 7 năm 2000 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư hướng dẫn bổ sung sửa đổi công tác đấu thầu xây dựng công trình hạ tầng của Thông tư liên tịch số 416/1999/TTLT/BKH-UBDTMN-TC-XD, ngày 29 tháng 4 năm 1999 Ban hành: 12/07/2000 
Hiệu lực: 
36 Thông tư số 04/2000/TT-BKH Thông tư số 04/2000/TT-BKH ngày 26 tháng 5 năm 2000 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư hướng dẫn thực hiện quy chế đấu thầu Ban hành: 26/05/2000 
Hiệu lực: 10/06/2000 
Trạng thái: Đang có hiệu lực

------------------------------------------------------------------

      Trung tâm Dịch vụ bán đấu giá tài sản tỉnh tổ chức bán đấu giá quyền sử dụng đất vùng quy hoạch khu dân cư Nhà Nếp, Đình Hát (thôn Thuận Sơn), Hồng Lam thuộc địa bàn xã Thuận Lộc, thị xã Hồng Lĩnh. Tổng số 17 lô, cụ thể như sau:

------------------------------------------------------------------

      Trung tâm Dịch vụ bán đấu giá tài sản tỉnh tổ chức bán đấu giá quyền sử dụng đất ở vùng quy hoạch khu dân cư khối 4 (nay là Tổ dân phố 8), phường Nam Hồng, thị xã Hồng Lĩnh, tỉnh Hà Tĩnh. Tổng số có 24 lô, cụ thể như sau:

------------------------------------------------------------------
Trung tâm Dịch vụ bán đấu giá tài sản tỉnh thông báo thay đổi lịch bán đấu giá quyền sử dụng đất các xã thuộc huyện Nghi Xuân, cụ thể như sau
------------------------------------------------------------------
Các tin khác [ Trở về ]
thông tin cần biết

Video

 

 

Liên kết doanh nghiệp

 

Liên kết doanh nghiệp
Giấy phép số 48/GP-BVHTT cấp ngày 18/02/2003 của Bộ Văn hóa Thông tin.
Cơ quan chủ quản: UBND tỉnh Hà Tĩnh.
Chịu trách nhiệm: Phan Tấn Linh - Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông.
Điện thoại: (84.239) 3686586; Fax:(84.239) 3850288; E-mail: portalhatinh@hatinh.gov.vn;
Địa chỉ: 66 Phan Đình Phùng - Thành phố Hà Tĩnh.
Ghi rõ nguồn "Cổng Thông tin điện tử Hà Tĩnh" hoặc "www.hatinh.gov.vn" khi bạn phát hành lại thông tin từ các nguồn này.