Tin tức - Sự kiện
Tiềm năng Hà Tĩnh
Thông tin kinh tế - Xã hội
Chiến lược quy hoạch
Xúc tiến đầu tư
Đầu tư nước ngoài
Doanh nghiệp Hà Tĩnh
Tổ chức bộ máy
Dịch vụ hành chính công
Văn hóa - Du lịch
CÁC SỞ, BAN, NGÀNH, HUYỆN, THỊ, THÀNH PHỐ
LIÊN KẾT WEBSITE

Số lượt người truy cập
Bộ thủ tục hành chính thuế hiện hành 

TT Tên thủ tục hành chính Cơ quan thực hiện Tên văn bản
Văn bản quy định Quyết định công bố
1 Đăng ký thuế lần đầu đối với người nộp thuế là tổ chức sản xuất kinh doanh không thành lập theo Luật Doanh nghiệp (trừ các đơn vị trực thuộc) Cục thuế 80/2012/TT-BTC
2151/QĐ-BTC
2 Đăng ký thuế lần đầu đối với người nộp thuế là đơn vị trực thuộc của tổ chức sản xuất kinh doanh không thành lập theo Luật doanh nghiệp Cục thuế 80/2012/TT-BTC
2151/QĐ-BTC
3 Đăng ký thuế lần đầu đối với người nộp thuế là cá nhân thuộc diện nộp thuế thu nhập cá nhân Cục thuế 80/2012/TT-BTC
2151/QĐ-BTC
4 Đăng ký thuế lần đầu đối với người nộp thuế là nhà thầu, nhà thầu phụ nước ngoài trực tiếp ký hợp đồng thầu với chủ đầu tư đăng ký nộp thuế với cơ quan thuế Cục thuế 80/2012/TT-BTC
2151/QĐ-BTC
5 Đăng ký thuế lần đầu đối với người nộp thuế là nhà thầu, nhà thầu phụ nước ngoài tham gia hợp đồng liên danh tại Việt Nam đăng ký nộp thuế trực tiếp với cơ quan thuế Cục thuế 80/2012/TT-BTC
2151/QĐ-BTC
6 Đăng ký thuế lần đầu đối với bên Việt Nam nộp thuế thay cho nhà thầu, nhà thầu phụ nước ngoài Cục thuế 80/2012/TT-BTC
2151/QĐ-BTC
7 Đăng ký thuế lần đầu đối với người nộp thuế là cơ quan đại diện ngoại giao, cơ quan lãnh sự và cơ quan đại diện của tổ chức quốc tế tại Việt Nam (trường hợp có hoàn thuế giá trị gia tăng) Cục thuế 80/2012/TT-BTC
2151/QĐ-BTC
8 Đăng ký thuế lần đầu đối với người nộp thuế là tổ chức được ủy quyền thu thuế, phí, lệ phí và các khoản thu khác theo quy định của pháp luật; các chủ dự án; tổ chức khấu trừ thuế thu nhập cá nhân nhưng đơn vị không có hoạt động sản xuất kinh doanh, dịch vụ Cục thuế 80/2012/TT-BTC
2151/QĐ-BTC
9 Cấp lại giấy chứng nhận đăng ký thuế cho trường hợp mất, rách, nát Giấy chứng nhận đăng ký thuế Cục thuế 80/2012/TT-BTC
2151/QĐ-BTC
10 Cấp lại Thẻ mã số thuế cá nhân Cục thuế 80/2012/TT-BTC
2151/QĐ-BTC

11 Đăng ký thuế đối với trường hợp tổ chức, sắp xếp lại doanh nghiệp: Trường hợp sáp nhập doanh nghiệp đối với doanh nghiệp nhận sáp nhập Cục thuế 80/2012/TT-BTC
2151/QĐ-BTC
12 Đăng ký thuế đối với trường hợp tổ chức, sắp xếp lại doanh nghiệp: Trường hợp sáp nhập doanh nghiệp đối với doanh nghiệp bị sáp nhập Cục thuế 80/2012/TT-BTC
2151/QĐ-BTC
13 Đăng ký thuế đối với trường hợp tổ chức, sắp xếp lại doanh nghiệp: Trường hợp tách doanh nghiệp đối với doanh nghiệp được tách Cục thuế 80/2012/TT-BTC
2151/QĐ-BTC
14 Đăng ký thuế đối với trường hợp tổ chức, sắp xếp lại doanh nghiệp: Trường hợp tách doanh nghiệp đối với doanh nghiệp bị tách Cục thuế 80/2012/TT-BTC
2151/QĐ-BTC
15 Đăng ký thuế đối với trường hợp tổ chức, sắp xếp lại doanh nghiệp: Trường hợp chia doanh nghiệp đối với doanh nghiệp mới được chia Cục thuế 80/2012/TT-BTC
2151/QĐ-BTC
16 Đăng ký thuế đối với trường hợp tổ chức, sắp xếp lại doanh nghiệp: Trường hợp chia doanh nghiệp đối với doanh nghiệp bị chia Cục thuế 80/2012/TT-BTC
2151/QĐ-BTC
17 Đăng ký thuế đối với trường hợp tổ chức, sắp xếp lại doanh nghiệp: Trường hợp chuyển đơn vị trực thuộc thành đơn vị độc lập Cục thuế 80/2012/TT-BTC
2151/QĐ-BTC
18 Đăng ký thuế đối với trường hợp tổ chức, sắp xếp lại doanh nghiệp: Trường hợp chuyển đơn vị độc lập thành đơn vị trực thuộc Cục thuế 80/2012/TT-BTC
2151/QĐ-BTC
19 Đăng ký thuế đối với trường hợp tổ chức, sắp xếp lại doanh nghiệp: Trường hợp bán doanh nghiệp đối với doanh nghiệp không thành lập theo Luật doanh nghiệp Cục thuế 80/2012/TT-BTC
2151/QĐ-BTC
20 Đăng ký thuế đối với trường hợp tổ chức, sắp xếp lại doanh nghiệp: trường hợp Sáp nhập, hợp nhất doanh nghiệp đối với doanh nghiệp hợp nhất Cục thuế 80/2012/TT-BTC
2151/QĐ-BTC

21 Đăng ký thuế thay đổi bổ sung: Trường hợp đổi tên cơ sở kinh doanh Cục thuế 80/2012/TT-BTC
2151/QĐ-BTC
22 Đăng ký thuế thay đổi bổ sung: Trường hợp chuyển địa điểm kinh doanh trong cùng địa bàn tỉnh Cục thuế 80/2012/TT-BTC
2151/QĐ-BTC
23 Đăng ký thuế thay đổi bổ sung: Trường hợp chuyển địa điểm kinh doanh giữa các tỉnh - tại nơi Người nộp thuế chuyển đi Cục thuế 80/2012/TT-BTC
2151/QĐ-BTC
24 Đăng ký thuế thay đổi bổ sung: Trường hợp chuyển địa điểm kinh doanh giữa các tỉnh - tại nơi Người nộp thuế chuyển đến Cục thuế 80/2012/TT-BTC
2151/QĐ-BTC
25 Đăng ký thuế thay đổi bổ sung: Thay đổi các chỉ tiêu khác trên tờ khai đăng ký thuế Cục thuế 80/2012/TT-BTC
2151/QĐ-BTC
26 Chấm dứt hiệu lực mã số thuế đối với doanh nghiệp, hộ kinh doanh, cá nhân kinh doanh Cục thuế 80/2012/TT-BTC
2151/QĐ-BTC
27 Chấm dứt hiệu lực mã số thuế đối với đơn vị có các đơn vị trực thuộc Cục thuế 80/2012/TT-BTC
2151/QĐ-BTC
28 Khai thuế Giá trị gia tăng theo phương pháp khấu trừ Cục thuế 28/2011/TT-BTC
1782/QĐ-BTC
29 Khai thuế Giá trị gia tăng dành cho dự án đầu tư Cục thuế 28/2011/TT-BTC
1782/QĐ-BTC
30 Khai thuế Giá trị gia tăng theo phương pháp tính trực tiếp trên Giá trị gia tăng và cơ sở kinh doanh vàng bạc, đá quý và ngoại tệ Cục thuế 28/2011/TT-BTC
1782/QĐ-BTC

 

31 Khai thuế Giá trị gia tăng theo phương pháp tính trực tiếp trên doanh thu Cục thuế 28/2011/TT-BTC
1782/QĐ-BTC
32 Khai thuế Giá trị gia tăng đối với hoạt động kinh doanh xây dựng, lắp đặt, bán hàng vãng lai ngoại tỉnh Cục thuế 28/2011/TT-BTC
1782/QĐ-BTC
33 Chuyển đổi áp dụng các phương pháp tính thuế Giá trị gia tăng Cục thuế 28/2011/TT-BTC
1782/QĐ-BTC
34 Khai thuế Giá trị gia tăng đối với cơ sở sản xuất thủy điện hạch toán phụ thuộc EVN, trường hợp nhà máy thủy điện nằm trên 1 tỉnh Cục thuế 28/2011/TT-BTC
1782/QĐ-BTC
35 Khai thuế Giá trị gia tăng đối với cơ sở sản xuất thủy điện hạch toán phụ thuộc EVN, trường hợp nhà máy thủy điện nằm chung trên địa bàn các tỉnh Cục thuế 28/2011/TT-BTC
1782/QĐ-BTC
36 Khai thuế Giá trị gia tăng đối với cơ sở sản xuất thủy điện không thuộc EVN, trường hợp nhà máy thủy điện nằm chung trên địa bàn các tỉnh Cục thuế 28/2011/TT-BTC
1782/QĐ-BTC
37 Khai thuế GTGT đối với dịch vụ viễn thông cước trả sau Cục thuế 28/2011/TT-BTC
1782/QĐ-BTC
38 Khai thuế Thu nhập doanh nghiệp tạm tính (truờng hợp kê khai theo chi phí thực tế phát sinh) Cục thuế 28/2011/TT-BTC
1782/QĐ-BTC
39 Khai thuế Thu nhập doanh nghiệp tạm tính (truờng hợp kê khai theo tỷ lệ thu nhập chịu thuế trên doanh thu) Cục thuế 28/2011/TT-BTC
1782/QĐ-BTC
40 Khai thuế Thu nhập doanh nghiệp đối với hoạt động chuyển nhượng bất động sản Cục thuế 28/2011/TT-BTC
1782/QĐ-BTC

 

41 Khai thuế Thu nhập doanh nghiệp tính theo tỷ lệ thu nhập trên doanh thu Cục thuế 28/2011/TT-BTC
1782/QĐ-BTC
42 Khai thuế thu nhập doanh nghiệp theo từng lần phát sinh áp dụng đối với tổ chức nước ngoài kinh doanh tại Việt Nam hoặc có thu nhập tại Việt Nam (gọi chung là nhà thầu nước ngoài) mà tổ chức này không hoạt động theo Luật Đầu tư, Luật Doanh nghiệp có hoạt động chuyển nhượng vốn Cục thuế 28/2011/TT-BTC
1782/QĐ-BTC
43 Khai quyết toán thuế Thu nhập doanh nghiệp Cục thuế 28/2011/TT-BTC
1782/QĐ-BTC
44 Giải trình về tài sản, hàng hoá bị tổn thất do thiên tai, dịch bệnh, hoả hoạn được tính vào chi phí được trừ khi tính thuế TNDN Cục thuế 123/2012/TT-BTC
693/QĐ-BTC
45 Giải trình về hàng hoá bị hư hỏng do hết hạn sử dụng, bị hư hỏng do thay đổi quá trình sinh hoá tự nhiên được tính vào chi phí được trừ khi tính thuế Thu nhập doanh nghiệp Cục thuế 18/2011/TT-BTC
1008/QĐ-BTC
46 Thông báo phương pháp trích khấu hao tài sản cố định Cục thuế 18/2011/TT-BTC
1008/QĐ-BTC
47 Thông báo định mức chính của những sản phẩm chủ yếu của doanh nghiệp. Cục thuế 123/2012/TT-BTC
18/2011/TT-BTC
693/QĐ-BTC
48 Khai thuế TNDN đối với doanh nghiệp có các đơn vị thủy điện hạch toán phụ thuộc, trường hợp nhà máy thủy điện nằm trên 1 tỉnh Cục thuế 28/2011/TT-BTC
1782/QĐ-BTC
49 Khai thuế Thu nhập doanh nghiệp đối với cơ sở sản xuất thủy điện có đơn vị thủy điện hạch toán phụ thuộc, trường hợp nhà máy thủy điện nằm chung trên địa bàn các tỉnh Cục thuế 28/2011/TT-BTC
1782/QĐ-BTC
50 Khai thuế Thu nhập doanh nghiệp đối với cơ sở sản xuất thủy điện không có đơn vị thủy điện hạch toán phụ thuộc, có nhà máy thủy điện nằm chung trên địa bàn các tỉnh Cục thuế 28/2011/TT-BTC
1782/QĐ-BTC

 

51 Khai thuế tiêu thụ đặc biệt Cục thuế 28/2011/TT-BTC
1782/QĐ-BTC
52 Khai thuế tài nguyên đối với cơ sở khai thác tài nguyên Cục thuế 28/2011/TT-BTC
1782/QĐ-BTC
53 Khai thuế tài nguyên đối với cơ sở thu mua tài nguyên Cục thuế 28/2011/TT-BTC
1782/QĐ-BTC
54 Khai quyết toán thuế tài nguyên Cục thuế 28/2011/TT-BTC
1782/QĐ-BTC
55 Khai phương pháp xác định giá tính thuế tài nguyên đối với cơ sở khai thác tài nguyên Cục thuế 124/2009/TT-BTC
1902/QĐ-BTC
56 Khai tỷ lệ thuế tài nguyên tạm tính đối với cơ sở khai thác dầu, khí Cục thuế 32/2009/TT-BTC
1902/QĐ-BTC
57 Khai thuế tài nguyên tạm tính đối với dầu thô Cục thuế 28/2011/TT-BTC
1782/QĐ-BTC
58 Khai thuế tài nguyên tạm tính đối với khí thiên nhiên Cục thuế 28/2011/TT-BTC
1782/QĐ-BTC
59 Khai quyết toán thuế tài nguyên đối với hoạt động khai thác dầu thô, khí thiên nhiên Cục thuế 28/2011/TT-BTC
1782/QĐ-BTC
60 Khai thuế Tài nguyên đối với cơ sở sản xuất thủy điện, trường hợp nhà máy thủy điện nằm trên địa bàn 1 tỉnh Cục thuế 28/2011/TT-BTC
1782/QĐ-BTC

 

61 Khai thuế Tài nguyên đối với cơ sở sản xuất thủy điện, trường hợp nhà máy thủy điện nằm chung trên địa bàn các tỉnh Cục thuế 28/2011/TT-BTC
1782/QĐ-BTC
62 Khai thuế môn bài Cục thuế 28/2011/TT-BTC
1782/QĐ-BTC
63 Khai thuế đối với Nhà thầu nước ngoài, nhà thầu phụ nước ngoài nộp thuế GTGT tính trực tiếp trên giá trị gia tăng, nộp thuế TNDN theo tỷ lệ % tính trên doanh thu đối với hoạt động kinh doanh và các loại thu nhập khác Cục thuế 28/2011/TT-BTC
1782/QĐ-BTC
64 Khai quyết toán thuế đối với Nhà thầu nước ngoài, nhà thầu phụ nước ngoài nộp thuế GTGT tính trực tiếp trên giá trị gia tăng, nộp thuế TNDN theo tỷ lệ % tính trên doanh thu đối với hoạt động kinh doanh và các loại thu nhập khác Cục thuế 28/2011/TT-BTC
1782/QĐ-BTC
65 Khai thuế đối với Nhà thầu nước ngoài, nhà thầu phụ nước ngoài nộp thuế GTGT theo phương pháp khấu trừ, nộp thuế TNDN theo tỷ lệ % tính trên doanh thu đối với hoạt động kinh doanh và các loại thu nhập khác Cục thuế 28/2011/TT-BTC
1782/QĐ-BTC
66 Khai quyết toán thuế đối với Nhà thầu nước ngoài, nhà thầu phụ nước ngoài nộp thuế GTGT theo phương pháp khấu trừ, nộp thuế TNDN theo tỷ lệ % tính trên doanh thu đối với hoạt động kinh doanh và các loại thu nhập khác Cục thuế 28/2011/TT-BTC
1782/QĐ-BTC
67 Khai thuế đối với Nhà thầu nước ngoài là các hãng vận tải nước ngoài Cục thuế 28/2011/TT-BTC
1782/QĐ-BTC
68 Khai thuế đối với Nhà thầu nước ngoài là các hãng hàng không nước ngoài Cục thuế 28/2011/TT-BTC
1782/QĐ-BTC
69 Khai thuế đối với tái bảo hiểm nước ngoài Cục thuế 28/2011/TT-BTC
1782/QĐ-BTC
70 Thông báo (đăng ký) phương pháp tính thuế của nhà thầu Cục thuế 28/2011/TT-BTC
1782/QĐ-BTC

71 Khai khấu trừ thuế TNCN đối với tổ chức, cá nhân trả thu nhập từ đầu tư vốn, chuyển nhượng chứng khoán, bản quyền, nhượng quyền thương mại, trúng thưởng cho cá nhân và trả thu nhập từ kinh doanh cho cá nhân không cư trú Cục thuế 28/2011/TT-BTC
1782/QĐ-BTC
72 Khai khấu trừ thuế TNCN đối với tổ chức, cá nhân trả thu nhập từ tiền lương, tiền công Cục thuế 28/2011/TT-BTC
1782/QĐ-BTC
73 Khai quyết toán thuế TNCN đối với tổ chức, cá nhân trả thu nhập từ tiền lương, tiền công Cục thuế 28/2011/TT-BTC
1782/QĐ-BTC
74 Khai quyết toán thuế TNCN đối với tổ chức, cá nhân trả thu nhập từ đầu tư vốn, chuyển nhượng chứng khoán, bản quyền, nhượng quyền thương mại, trúng thưởng cho cá nhân và trả thu nhập từ kinh doanh cho cá nhân không cư trú Cục thuế 28/2011/TT-BTC
1782/QĐ-BTC
75 Khai thuế TNCN đối với cá nhân có thu nhập từ tiền lương, tiền công và cá nhân không cư trú có thu nhập từ kinh doanh Cục thuế 28/2011/TT-BTC
1782/QĐ-BTC
76 Khai quyết toán thuế TNCN đối với cá nhân có thu nhập từ tiền lương, tiền công Cục thuế 28/2011/TT-BTC
1782/QĐ-BTC
77 Khai thuế TNCN đối với cá nhân có thu nhập từ chuyển nhượng vốn Cục thuế 28/2011/TT-BTC
1782/QĐ-BTC
78 Khai quyết toán thuế TNCN đối với cá nhân có thu nhập từ chuyển nhượng chứng khoán Cục thuế 28/2011/TT-BTC
1782/QĐ-BTC
79 Khai thuế thu nhập cá nhân đối với cá nhân cư trú có các khoản thu nhập chịu thuế từ đầu tư vốn, bản quyền, nhượng quyền thương mại, trúng thưởng phát sinh tại nước ngoài Cục thuế 28/2011/TT-BTC
1782/QĐ-BTC
80 Khai thuế thu nhập cá nhân đối với cá nhân cư trú có các khoản thu nhập từ chuyển nhượng bất động sản, chuyển nhượng chứng khoán, nhận thừa kế, nhận quà tặng phát sinh tại nước ngoài Cục thuế 28/2011/TT-BTC
1782/QĐ-BTC

81 Hoàn thuế GTGT đối với trường hợp trong ba tháng liên tục có số thuế đầu vào chưa được khấu trừ hết, hoặc đối với trường hợp đang trong giai đoạn đầu tư chưa có thuế GTGT đầu ra, hoặc bù trừ số thuế GTGT của hàng hóa dịch vụ mua vào sử dụng cho dự án đầu tư cùng với việc kê khai thuế GTGT của hoạt động sản xuất kinh doanh (trường hợp kiểm tra trước hoàn sau) Cục Thuế 28/2011/TT-BTC
1782/QĐ-BTC
82 Hoàn thuế GTGT đối với trường hợp xuất khẩu thanh toán bằng tiền (trường hợp hoàn trước kiểm tra sau) Cục Thuế 28/2011/TT-BTC
1782/QĐ-BTC
83 Hoàn thuế GTGT đối với trường hợp xuất khẩu thanh toán bằng tiền (trường hợp kiểm tra trước hoàn sau) Cục Thuế 28/2011/TT-BTC
1782/QĐ-BTC
84 Hoàn thuế GTGT đối với trường hợp xuất khẩu thanh toán bằng hàng (trường hợp hoàn trước kiểm tra sau) Cục Thuế 28/2011/TT-BTC
1782/QĐ-BTC
85 Hoàn thuế GTGT đối với trường hợp xuất khẩu thanh toán bằng hàng (trường hợp kiểm tra trước hoàn sau) Cục Thuế 28/2011/TT-BTC
1782/QĐ-BTC
86 Hoàn thuế GTGT đối với trường hợp xuất khẩu tại chỗ (trường hợp hoàn trước kiểm tra sau) Cục Thuế 28/2011/TT-BTC
1782/QĐ-BTC
87 Hoàn thuế GTGT đối với trường hợp xuất khẩu tại chỗ (trường hợp kiểm tra trước hoàn sau) Cục Thuế 28/2011/TT-BTC
1782/QĐ-BTC
88 Khai quyết toán thuế TNCN dành cho tổ chức kinh doanh xổ số kiến thiết khấu trừ thuế TNCN đối với thu nhập của đại lý xổ số Cục Thuế 28/2011/TT-BTC
1782/QĐ-BTC
89 Khai khấu trừ thuế TNCN dành cho Cơ quan giao đại lý bảo hiểm khấu trừ thuế thu nhập đối với thu nhập của đại lý bảo hiểm Cục Thuế 28/2011/TT-BTC
1782/QĐ-BTC
90 Khai quyết toán thuế TNCN dành cho cơ sở giao đại lý bảo hiểm khấu trừ thuế thu nhập đối với thu nhập của đại lý bảo hiểm Cục Thuế 28/2011/TT-BTC
1782/QĐ-BTC

 

91 Khai thuế TNCN dành cho cá nhân cá nhân nhận cổ tức bằng cổ phiếu, cổ phiếu thưởng, lợi tức ghi tăng vốn khi chuyển nhượng Cục Thuế 28/2011/TT-BTC
1782/QĐ-BTC
92 Khai phí, lệ phí khác thuộc Ngân sách Nhà nước Cục Thuế 28/2011/TT-BTC
1782/QĐ-BTC
93 Khai quyết toán năm phí, lệ phí khác thuộc Ngân sách Nhà nước Cục Thuế 28/2011/TT-BTC
1782/QĐ-BTC
94 Khai phí bảo vệ môi trường đối với tổ chức, cá nhân khai thác khoáng sản Cục Thuế 28/2011/TT-BTC
1782/QĐ-BTC
95 Khai phí bảo vệ môi trường đối với cơ sở thu mua khoáng sản nộp phí thay người khai thác Cục Thuế 28/2011/TT-BTC
1782/QĐ-BTC
96 Khai quyết toán phí bảo vệ môi trường đối với khai thác khoáng sản Cục Thuế 28/2011/TT-BTC
1782/QĐ-BTC
97 Thông báo tạm ngừng kinh doanh 28/2011/TT-BTC
1782/QĐ-BTC
98 Hoàn thuế GTGT đối với trường hợp trong ba tháng liên tục có số thuế đầu vào chưa được khấu trừ hết, hoặc đối với trường hợp đang trong giai đoạn đầu tư chưa có thuế GTGT đầu ra, hoặc bù trừ số thuế GTGT của hàng hóa dịch vụ mua vào sử dụng cho dự án đầu tư cùng với việc kê khai thuế GTGT của hoạt động sản xuất kinh doanh (trường hợp hoàn trước kiểm tra sau) Cục Thuế 28/2011/TT-BTC
1782/QĐ-BTC
99 Đăng ký người phụ thuộc (NPT) giảm trừ gia cảnh đối với cá nhân có thu nhập từ tiền lương, tiền công Cục Thuế 111/2013/TT-BTC
28/2011/TT-BTC
1378/QĐ-BTC
100 Khai khấu trừ thuế TNCN dành cho tổ chức kinh doanh xổ số kiến thiết khấu trừ thuế TNCN đối với thu nhập của đại lý xổ số Cục THuế 28/2011/TT-BTC
1782/QĐ-BTC

 

101 Hoàn thuế giá trị gia tăng đối với trường hợp hàng hoá gia công chuyển tiếp (trường hợp hoàn trước kiểm tra sau) Cục Thuế 28/2011/TT-BTC
1782/QĐ-BTC
102 Thủ tục: Hoàn thuế giá trị gia tăng đối với trường hợp hàng hoá gia công chuyển tiếp (trường hợp kiểm tra trước hoàn sau) Cục Thuế 28/2011/TT-BTC
1782/QĐ-BTC
103 Hoàn thuế giá trị gia tăng đối với trường hợp hàng hoá xuất khẩu để thực hiện dự án đầu tư ra nước ngoài (trường hợp hoàn trước kiểm tra sau) Cục Thuế 28/2011/TT-BTC
1782/QĐ-BTC
104 Hoàn thuế giá trị gia tăng đối với trường hợp hàng hoá xuất khẩu để thực hiện dự án đầu tư ra nước ngoài (trường hợp kiểm tra trước hoàn sau) Cục Thuế 28/2011/TT-BTC
1782/QĐ-BTC
105 Hoàn thuế giá trị gia tăng đối với dự án ODA đối với chủ dự án và nhà thầu chính (trường hợp hoàn trước kiểm tra sau) Cục Thuế 28/2011/TT-BTC
1782/QĐ-BTC
106 Hoàn thuế giá trị gia tăng đối với dự án ODA đối với chủ dự án và nhà thầu chính (trường hợp kiểm tra trước hoàn sau) Cục Thuế 28/2011/TT-BTC
1782/QĐ-BTC
107 Hoàn thuế giá trị gia tăng đối với dự án ODA đối với văn phòng dự án ODA (trường hợp hoàn trước kiểm tra sau) Cục Thuế 28/2011/TT-BTC
1782/QĐ-BTC
108 Hoàn thuế giá trị gia tăng đối với dự án ODA đối với văn phòng dự án ODA (trường hợp kiểm tra trước hoàn sau) Cục Thuế 28/2011/TT-BTC
1782/QĐ-BTC
109 Hoàn thuế giá trị gia tăng đối với tổ chức Việt Nam sử dụng tiền viện trợ nhân đạo, viện trợ không hoàn lại của nước ngoài mua hàng hoá tại Việt Nam để viện trợ (trường hợp hoàn trước kiểm tra sau) Cục Thuế 28/2011/TT-BTC
1782/QĐ-BTC
110 Hoàn thuế giá trị gia tăng đối với tổ chức Việt Nam sử dụng tiền viện trợ nhân đạo, viện trợ không hoàn lại của nước ngoài mua hàng hoá tại Việt Nam để viện trợ (trường hợp kiểm tra trước hoàn sau) Cục Thuế 28/2011/TT-BTC
1782/QĐ-BTC

 

111 Hoàn thuế GTGT đối với đối tượng được hưởng ưu đãi miễn trừ ngoại giao (trường hợp hoàn trước kiểm tra sau). Cục Thuế 28/2011/TT-BTC
1782/QĐ-BTC
112 Hoàn thuế GTGT đối với đối tượng được hưởng ưu đãi miễn trừ ngoại giao (trường hợp kiểm tra trước hoàn sau). Cục Thuế 28/2011/TT-BTC
1782/QĐ-BTC
113 Hoàn thuế đối với tổ chức, cá nhân trả thu nhập thực hiện quyết toán thay cho các cá nhân có uỷ quyền quyết toán thuế Cục Thuế 28/2011/TT-BTC
1782/QĐ-BTC
114 Hoàn thuế đối với cá nhân có thu nhập từ kinh doanh; từ tiền lương, tiền công tự làm thủ tục quyết toán thuế với Cơ quan Thuế có số thuế đề nghị hoàn Cục Thuế 28/2011/TT-BTC
1782/QĐ-BTC
115 Hoàn thuế đối với cá nhân chuyển nhượng chứng khoán đăng ký nộp thuế theo thuế suất 20% thuộc đối tượng phải khai quyết toán Cục Thuế 28/2011/TT-BTC
1782/QĐ-BTC
116 Đề nghị hoàn thuế theo Hiệp định tránh đánh thuế hai lần Cục Thuế 28/2011/TT-BTC
1782/QĐ-BTC
117 Hoàn thuế, phí nộp thừa đối với Người nộp thuế sáp nhập, chia tách, giải thể, phá sản, chuyển đổi sở hữu, chấm dứt hoạt động (trường hợp hoàn thuế trước, kiểm tra sau) Cục Thuế 28/2011/TT-BTC
1782/QĐ-BTC
118 Hoàn thuế, phí nộp thừa đối với Người nộp thuế sáp nhập, chia tách, giải thể, phá sản, chuyển đổi sở hữu, chấm dứt hoạt động (trường hợp kiểm tra trước, hoàn thuế sau) Cục Thuế 28/2011/TT-BTC
1782/QĐ-BTC
119 Hoàn thuế GTGT đối với thiết bị, máy móc, phương tiện vận tải chuyên dùng nằm trong dây chuyền công nghệ và vật tư xây dựng thuộc loại trong nước chưa sản xuất được cần nhập khẩu để tạo tài sản cố định của doanh nghiệp (trường hợp hoàn thuế trước, kiểm tra sau) Cục thuế 28/2011/TT-BTC
1782/QĐ-BTC
120 Hoàn thuế GTGT đối với thiết bị, máy móc, phương tiện vận tải chuyên dùng nằm trong dây chuyền công nghệ và vật tư xây dựng thuộc loại trong nước chưa sản xuất được cần nhập khẩu để tạo tài sản cố định của doanh nghiệp (trường hợp kiểm tra trước, hoàn thuế sau) Cục thuế 28/2011/TT-BTC
1782/QĐ-BTC

 

121 Hoàn các loại thuế, phí khác (trường hợp hoàn trước kiểm tra sau) Cục Thuế 28/2011/TT-BTC
1782/QĐ-BTC
122 Hoàn các loại thuế, phí khác (trường hợp kiểm tra trước hoàn sau) Cục thuế 28/2011/TT-BTC
1782/QĐ-BTC
123 Hoàn thuế GTGT đối với đối với hàng hoá thực xuất khẩu đang trong thời gian chưa được phía nước ngoài thanh toán qua ngân hàng theo hợp đồng xuất khẩu và các trường hợp giải quyết nhanh các trường hợp hoàn thuế khác Cục thuế 28/2011/TT-BTC
1782/QĐ-BTC
124 Miễn, giảm tiền thuê đất, thuê mặt nước đối với tổ chức kinh tế, tổ chức, cá nhân nước ngoài, người Việt Nam định cư ở nước ngoài. Cục Thuế 28/2011/TT-BTC
1782/QĐ-BTC
125 Miễn, giảm thuế tài nguyên đối với các tổ chức, cá nhân khai thác tài nguyên theo quy định tại điều 9, Luật thuế tài nguyên Cục Thuế 28/2011/TT-BTC
1782/QĐ-BTC
126 Miễn hoặc giảm thuế tiêu thụ đặc biệt, tiền thuê đất, thuê mặt nước, thuế nhà, đất, thuế sử dụng đất nông nghiệp cho Người nộp thuế gặp khó khăn do thiên tai, hoả hoạn, tai nạn bất ngờ bị lỗ không có khả năng nộp thuế Cục Thuế 28/2011/TT-BTC
1782/QĐ-BTC
127 Miễn, giảm tiền sử dụng đất đối với tổ chức kinh tế, tổ chức, cá nhân nước ngoài, người Việt Nam định cư ở nước ngoài. Cục Thuế 28/2011/TT-BTC
1782/QĐ-BTC
128 Giảm thuế TNCN đối với đối tượng nộp thuế (là cá nhân) gặp khó khăn do thiên tai, hoả hoạn Cục Thuế 28/2011/TT-BTC
1782/QĐ-BTC
129 Giảm thuế TNCN đối với đối tượng nộp thuế (là cá nhân) gặp khó khăn do tai nạn Cục Thuế 28/2011/TT-BTC
1782/QĐ-BTC
130 Giảm thuế TNCN đối tượng nộp thuế mắc bệnh hiểm nghèo Cục Thuế 28/2011/TT-BTC
1782/QĐ-BTC

131 Miễn thuế TNCN đối với Chuyên gia nước ngoài thực thiện các chương trình, dự án ODA Cục Thuế 28/2011/TT-BTC
1782/QĐ-BTC
132 Miễn thuế, giảm thuế theo Hiệp định tránh đánh thuế hai lần đối với cá nhân là đối tượng cư trú của nước ngoài. Cục Thuế 28/2011/TT-BTC
1782/QĐ-BTC
133 Miễn thuế, giảm thuế theo Hiệp định đối với vận động viên và nghệ sĩ là đối tượng cư trú của nước ngoài có thu nhập từ biểu diễn văn hoá, thể dục thể thao tại Việt Nam Cục thuế 28/2011/TT-BTC
1782/QĐ-BTC
134 Miễn thuế, giảm thuế theo Hiệp định tránh đánh thuế hai lần đối với trường hợp nhà thầu nước ngoài nộp thuế GTGT theo phương pháp khấu trừ, nộp thuế TNDN trên cơ sở kê khai doanh thu, chi phí để xác định thu nhập chịu thuế TNDN Cục Thuế 28/2011/TT-BTC
1782/QĐ-BTC
135 Miễn thuế, giảm thuế theo Hiệp định tránh đánh thuế hai lần đối với trường hợp nhà thầu nước ngoài nộp thuế GTGT tính trực tiếp trên GTGT, nộp thuế TNDN theo tỷ lệ % tính trên doanh thu có thu nhập từ hoạt động kinh doanh và thu nhập khác. Cục Thuế 28/2011/TT-BTC
1782/QĐ-BTC
136 Miễn thuế, giảm thuế theo Hiệp định tránh đánh thuế hai lần đối với trường hợp nhà thầu nước ngoài nộp thuế GTGT theo phương pháp khấu trừ, nộp thuế TNDN theo tỷ lệ % tính trên doanh thu có thu nhập từ hoạt động kinh doanh và thu nhập khác. Cục Thuế 28/2011/TT-BTC
1782/QĐ-BTC
137 Miễn thuế, giảm thuế theo Hiệp định tránh đánh thuế hai lần đối với trường hợp nhà thầu nước ngoài nộp thuế GTGT tính trực tiếp trên GTGT, nộp thuế TNDN theo tỷ lệ % tính trên doanh thu có thu nhập từ vận tải hàng không Cục Thuế 28/2011/TT-BTC
1782/QĐ-BTC
138 Miễn thuế, giảm thuế theo Hiệp định tránh đánh thuế hai lần đối với trường hợp nhà thầu nước ngoài nộp thuế GTGT tính trực tiếp trên GTGT, nộp thuế TNDN theo tỷ lệ % tính trên doanh thu có thu nhập từ hoạt động chuyển nhượng vốn. Cục Thuế 28/2011/TT-BTC
1782/QĐ-BTC
139 Miễn thuế, giảm thuế theo Hiệp định tránh đánh thuế hai lần đối với hãng vận tải nước ngoài. Cục Thuế 28/2011/TT-BTC
1782/QĐ-BTC
140 Miễn thuế, giảm thuế theo Hiệp định tránh đánh thuế hai lần đối với tái bảo hiểm nước ngoài. Cục Thuế 28/2011/TT-BTC
1782/QĐ-BTC

 

141 Xoá nợ tiền thuế, tiền phạt Cục Thuế 28/2011/TT-BTC
1782/QĐ-BTC
142 Miễn thuế TNCN đối với cá nhân Việt Nam làm việc tại văn phòng đại diện của các tổ chức Liên hiệp quốc tại Việt Nam Cục Thuế 57/2009/TT-BTC
1902/QĐ-BTC
143 Miễn thuế TNCN đối với chuyên gia nước ngoài thực hiện chương trình, dự án viện trợ phi chính phủ nước ngoài tại Việt Nam Cục Thuế 57/2009/TT-BTC
1902/QĐ-BTC
144 Đề nghị cấp hoá đơn lẻ Cục Thuế 153/2010/TT-BTC
586/QĐ-BTC
145 Báo cáo cháy, hỏng, mất hoá đơn Cục Thuê 153/2010/TT-BTC
586/QĐ-BTC
146 Báo cáo tình hình sử dụng hoá đơn 153/2010/TT-BTC
586/QĐ-BTC
147 Báo cáo về việc nhận in hoá đơn Cục Thuế 153/2010/TT-BTC
586/QĐ-BTC
148 Thông báo phát hành biên lai thu tiền phí, lệ phí do cơ quan thu phí, lệ phí tự in Cục Thuế 153/2012/TT-BTC
693/QĐ-BTC
149 Thông báo về hoá đơn không tiếp tục sử dụng Cục Thuế 153/2010/TT-BTC
586/QĐ-BTC
150 Mua Hoá đơn do Cơ quan Thuế đặt in Cục Thuế 153/2010/TT-BTC
586/QĐ-BTC

 

151 Thông báo về Quyết định áp dụng hoá đơn tự in Cục Thuế 153/2010/TT-BTC
586/QĐ-BTC
152 Thông báo phát hành hoá đơn Cục Thuế 153/2010/TT-BTC
586/QĐ-BTC
153 Thông báo phát hành hoá đơn trường hợp thay đổi địa chỉ kinh doanh Cục Thuế 153/2010/TT-BTC
586/QĐ-BTC
154 Thông báo kết quả huỷ hoá đơn Cục Thuế 153/2010/TT-BTC
586/QĐ-BTC
155 Uỷ nhiệm lập hoá đơn Cục Thuế 153/2010/TT-BTC
586/QĐ-BTC
156 Quyết định áp dụng hoá đơn điện tử của tổ chức kinh tế Cục Thuế 32/2011/TT-BTC
1008/QĐ-BTC
157 Báo cáo về việc truyền hoá đơn điện tử của tổ chức trung gian cung cấp giải pháp hoá đơn diện tử Cục Thuế 32/2011/TT-BTC
1008/QĐ-BTC
158 Thông báo phát hành hoá đơn điện tử 32/2011/TT-BTC
1008/QĐ-BTC
159 Nộp thuế Cục Thuế 128/2008/TT-BTC
1902/QĐ-BTC
160 Gia hạn nộp thuế Cục Thuế 128/2008/TT-BTC
1902/QĐ-BTC

 

161 Xác nhận nghĩa vụ thuế Cục Thuế 128/2008/TT-BTC
1902/QĐ-BTC
162 Khấu trừ thuế nước ngoài vào thuế phải nộp tại Việt Nam Cục Thuế 28/2011/TT-BTC
1782/QĐ-BTC
163 Xác nhận số thuế đã nộp tại Việt Nam đối với đối tượng cư trú của nước ngoài - Trường hợp đối tượng nộp thuế đề nghị xác nhận số thuế thực nộp tại Việt Nam. Cục Thuế 133/2004/TT-BTC
1902/QĐ-BTC
164 Xác nhận số thuế đã nộp tại Việt Nam đối với đối tượng cư trú của nước ngoài - Trường hợp người nộp thuế đề nghị xác nhận số thuế phát sinh tại Việt Nam nhưng không phải nộp do được hưởng ưu đãi thuế và được coi như số thuế đã nộp để khấu trừ số thuế khoán tại nước nơi cư trú. Cục thuế 28/2011/TT-BTC
1782/QĐ-BTC
165 Xác nhận đối tượng cư trú của Việt Nam. Cục Thuế 28/2011/TT-BTC
1782/QĐ-BTC
166 Khai bổ sung hồ sơ khai thuế Cục Thuế 28/2011/TT-BTC
1782/QĐ-BTC
167 Khiếu nại về thuế Cục Thuế 28/2011/TT-BTC
1782/QĐ-BTC
168 Thông báo chuyển lợi nhuận ra nước ngoài Cục Thuế 186/2010/TT-BTC
28/2011/TT-BTC
1008/QĐ-BTC
169 Gia hạn nộp hồ sơ khai thuế Cục Thuế 28/2011/TT-BTC
1782/QĐ-BTC
170 Đăng ký thuế lần đầu đối với người nộp thuế là người điều hành và doanh nghiệp liên doanh tham gia hợp đồng dầu khí Cục thuế 80/2012/TT-BTC
2151/QĐ-BTC

181 Đăng ký thuế đối với trường hợp tổ chức, sắp xếp lại doanh nghiệp: Trường hợp hợp nhất doanh nghiệp đối với doanh nghiệp bị hợp nhất Cục thuế 80/2012/TT-BTC
2151/QĐ-BTC
182 Khai thuế tài nguyên tạm tính đối với dầu thô áp dụng cho Vietsopetro Cục Thuế 155/2012/TT-BTC
693/QĐ-BTC
183 Khai quyết toán thuế tài nguyên đối với dầu thô áp dụng cho Vietsopetro Cục Thuế 155/2012/TT-BTC
693/QĐ-BTC
184 Khai thuế đặc biệt đối với dầu thô áp dụng cho Vietsopetro Cục Thuế 155/2012/TT-BTC
693/QĐ-BTC
185 Khai phụ thu tạm tính đối với dầu lãi theo từng lần xuất bán áp dụng cho Vietsopetro Cục Thuế 155/2012/TT-BTC
693/QĐ-BTC
186 Khai thuế TNDN tạm tính theo từng lần xuất bán áp dụng cho Vietsopetro Cục Thuế 155/2012/TT-BTC
693/QĐ-BTC
187 Khai Phụ thu tạm tính đối với dầu lãi từ tiền kết dư của phần dầu để lại áp dụng cho Vietsopetro. Cục Thuế 191/2012/TT-BTC
693/QĐ-BTC
188 Khai quyết toán Phụ thu khi giá dầu thô biến động tăng áp dụng cho Vietsopetro Cục Thuế 191/2012/TT-BTC
693/QĐ-BTC
189 Khai thuế thu nhập doanh nghiệp tạm tính đối với thu nhập từ tiền kết dư của phần dầu để lại áp dụng cho Vietsopetro. Cục Thuế 191/2012/TT-BTC
693/QĐ-BTC
190 Khai quyết toán thuế TNDN áp dụng cho Vietsopetro. Cục Thuế 191/2012/TT-BTC
693/QĐ-BTC

 

191 Thông báo phát hành biên lai thu tiền phí, lệ phí do cơ quan thu phí, lệ phí đặt in Cục Thuế 153/2012/TT-BTC
693/QĐ-BTC
192 Thông báo thay đổi về hình thức hoặc nội dung Biên lai đặt in Cục Thuế 153/2012/TT-BTC
693/QĐ-BTC
193 Báo cáo phát hành biên lai thu tiền phí, lệ phí Cục Thuế 153/2012/TT-BTC
693/QĐ-BTC
194 Thông báo về việc uỷ nhiệm lập biên lai thu tiền phí, lệ phí Cục Thuế 153/2012/TT-BTC
693/QĐ-BTC
195 Thông báo về việc hết thời hạn hoặc chấm dứt uỷ nhiệm lập biên lai thu tiền phí, lệ phí Cục Thuế 153/2012/TT-BTC
693/QĐ-BTC
196 Báo cáo tình hình sử dụng biên lai thu tiền phí, lệ phí Cục Thuế 153/2012/TT-BTC
693/QĐ-BTC
197 Báo cáo tình hình nhận in Biên lai và cung ứng phần mềm tự in Cục Thuế 153/2012/TT-BTC
693/QĐ-BTC
198 Thông báo huỷ Biên lai thu tiền phí, lệ phí Cục Thuế 153/2012/TT-BTC
693/QĐ-BTC
199 Thông báo kết quả huỷ biên lai thu tiền phí, lệ phí Cục Thuế 153/2012/TT-BTC
693/QĐ-BTC
200 Thông báo lựa chọn phương án hưởng ưu đãi thuế TNDN đối với doanh nghiệp đang được hưởng ưu đãi thuế TNDN do đáp ứng điều kiện ưu đãi về tỷ lệ xuất khẩu mà bị chấm dứt ưu đãi theo cam kết WTO Cục Thuế 199/2012/TT-BTC
693/QĐ-BTC

 

201 Thông báo lại lựa chọn phương án hưởng ưu đãi thuế TNDN đối với doanh nghiệp đang được hưởng ưu đãi thuế TNDN do đáp ứng điều kiện ưu đãi về tỷ lệ xuất khẩu mà bị chấm dứt ưu đãi theo cam kết WTO Cục Thuế 199/2012/TT-BTC
693/QĐ-BTC
202 Kê khai và nộp thuế đối với hoạt động sản xuất, kinh doanh hàng hoá, dịch vụ ở nước ngoài Cục Thuế 123/2012/TT-BTC
693/QĐ-BTC
203 Khai thuế bảo vệ môi trường đối với tổ chức, hộ gia đình, cá nhân Cục Thuế 159/2012/TT-BTC
152/2011/TT-BTC
693/QĐ-BTC
204 Thủ tục lựa chọn doanh nghiệp bán hàng hòan thuế giá trị gia tăng Cục Thuế
205 Thủ tục đăng ký, điều chỉnh, chấm dứt việc bán hàng hòan thuế giá trị gia tăng Cục Thuế
206 Khai khoản thu điều tiết tháng Cục Thuế 2437/QĐ-BTC
207 Khai quyết toán khoản thu điều tiết năm Cục Thuế 2437/QĐ-BTC
208 Xoá nợ tiền thuế, tiền phạt phát sinh trước ngày 01 tháng 7 năm 2007 đối với doanh nghiệp nhà nước hoàn thành cổ phần hóa Cục Thuế 2438/QĐ-BTC
209 Xoá nợ tiền thuế, tiền phạt phát sinh trước ngày 01 tháng 7 năm 2007 đối với doanh nghiệp nhà nước thực hiện chuyển đổi sở hữu theo hình thức giao, bán Cục Thuế 2438/QĐ-BTC

 

 

 

thông tin cần biết

Video

 

 

Liên kết doanh nghiệp

 

Liên kết doanh nghiệp
Giấy phép số 48/GP-BVHTT cấp ngày 18/02/2003 của Bộ Văn hóa Thông tin.
Cơ quan chủ quản: UBND tỉnh Hà Tĩnh.
Chịu trách nhiệm: Phan Tấn Linh - Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông.
Điện thoại: (84.239) 3686586; Fax:(84.239) 3850288; E-mail: portalhatinh@hatinh.gov.vn;
Địa chỉ: 66 Phan Đình Phùng - Thành phố Hà Tĩnh.
Ghi rõ nguồn "Cổng Thông tin điện tử Hà Tĩnh" hoặc "www.hatinh.gov.vn" khi bạn phát hành lại thông tin từ các nguồn này.