Giới thiệu người đại diện theo pháp luật

  
Cỡ chữ

Tên giao dịch của doanh nghiệp: Công ty TNHH một thành viên Thủy lợi Bắc Hà Tĩnh.

Mã số doanh nghiệp: 3001658661

Địa chỉ liên lạc: Số 176, đường Trần Phú, thị xã Hồng Lĩnh, tỉnh Hà Tĩnh

Điện thoại: 0393.835.350 Fax: 0393.836.020

Email: thuyloilinhcam2010@gmail.com

Website: thuyloibachatinh.com.vn

Sau đây chứng nhận ông: Phan Võ Tưởng

Điện thoại liên hệ: 0945.324.678 Email: huytuongdt@gmail.com

Chức vụ tại doanh nghiệp: Phó phòng Tổ chức - Hành chính

Là người đại diện theo pháp luật của Công ty TNHH một thành viên Thủy lợi Bắc Hà Tĩnh được giao thực hiện công bố thông tin của Công ty TNHH một thành viên Thủy lợi Bắc Hà Tĩnh./.

 Tải xuống tệp đính kèm