Công ty TNHH MTV Thủy lợi Bắc Hà Tĩnh - Tin Tức hoạt động chính

Tên giao dịch của doanh nghiệp: Công ty TNHH một thành viên Thủy lợi Bắc Hà Tĩnh.
Mã số doanh nghiệp: 3001658661
Địa chỉ liên lạc: Số 176, đường Trần Phú, thị xã Hồng Lĩnh, tỉnh Hà Tĩnh
Điện thoại: 0393.835.350 Fax: 0393.836.020
Email: thuyloilinhcam2010@gmail.com
Website: thuyloibachatinh.com.vn

Sau đây chứng nhận ông: Phan Võ Tưởng
Điện thoại liên hệ: 0945.324.678
Email: huytuongdt@gmail.com
Chức vụ tại doanh nghiệp: Phó phòng Tổ chức - Hành chính

Là người đại diện theo pháp luật của Công ty TNHH một thành viên Thủy lợi Bắc Hà Tĩnh được giao thực hiện công bố thông tin của Công ty TNHH một thành viên Thủy lợi Bắc Hà Tĩnh./.