Quyết định về việc ủy quyền xác định giá đất cụ thể trên địa bàn tỉnh

Quyết định về việc ủy quyền xác định giá đất cụ thể trên địa bàn tỉnh
 Tải xuống tệp đính kèm