Tập trung truyên truyền Nghị quyết số 37-NQ/TW tới cán bộ, đảng viên, nhân dân

  
Cỡ chữ


Sáng 11/4, Ban Thường vụ Thị ủy Kỳ Anh (Hà Tĩnh) tổ chức hội nghị quán triệt, triển khai thực hiện Nghị quyết số 37-NQ/TW ngày 24/12/2018 của Bộ Chính trị về sắp xếp các đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã.

Cán bộ chủ chốt thị xã Kỳ Anh nghe quán triệt những nội dung cơ bản Nghị quyết số 37-NQ/TW của Bộ Chính trị

Gần 200 cán bộ chủ chốt thị xã Kỳ Anh đã được nghe quán triệt những nội dung cơ bản Nghị quyết số 37 của Bộ Chính trị về “sắp xếp các đơn vị hành chính cấp huyện và cấp xã”. Mục đích đặt ra của nghị quyết nhằm tinh gọn, nâng cao hiệu lực, hiệu quả bộ máy chính quyền địa phương cấp huyện, cấp xã, góp phần nâng cao đời sống nhân dân.

Theo đó, gắn việc sắp xếp các đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã với việc đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị, tinh giản biên chế, cải cách chế độ tiền lương, cơ cấu lại và nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức, phát huy hiệu quả nguồn lực của Nhà nước và xã hội cho phát triển KT-XH.


Bí thư Thị ủy Kỳ Anh Nguyễn Đình Hải: Các cấp ủy Đảng, cơ quan, đơn vị từ thị xã tới cơ sở xây dựng kế hoạch tuyên truyền, phổ biến nghị quyết tới đội ngũ cán bộ, đảng viên, đoàn viên, các tầng lớp nhân dân

Cũng trong buổi sáng, BTV Thị ủy quán triệt Quy định số 11-QĐi/TW ngày 18/2/2019 của Bộ Chính trị về trách nhiệm của người đứng đầu cấp ủy trong việc tiếp dân, đối thoại trực tiếp với dân và xử lý những phản ảnh, kiến nghị của dân.

Trên cơ sở đó, Thị xã Kỳ Anh đã đề ra chương trình hành động thực hiện Nghị quyết 37 và Quy định 11 của Bộ Chính trị. Các tổ chức Đảng, cơ quan, đơn vị, tổ chức chính trị - xã hội từ thị xã tới cơ sở xây dựng kế hoạch tuyên truyền, phổ biến, quán triệt các nghị quyết tới đội ngũ cán bộ, đảng viên, đoàn viên, các tầng lớp nhân dân.

Theo Baohatinh.vnThêm nhận xét mới

 Bình luận của bạn đã được gửi thành công. Cảm ơn bạn!   Làm mới
Lỗi: Vui lòng thử lại

Thăm dò ý kiến

Poll: Thông tin nào trên cổng thông tin điện tử mà bạn quan tâm nhất?
Thông tin thủ tục hành chính25%
25% Complete
Thông tin kinh tế - xã hội25%
25% Complete
Thông tin chỉ đạo điều hành50%
50% Complete

Thống kê

Đang xem:   671
Đã xem hôm nay:   4.964
Đã xem:   27.197.244