Cơ cấu tổ chức

I. Thông tin chung: 

Tên cơ quan  : Uỷ ban nhân dân tỉnh Hà Tĩnh 
Địa chỉ          : Số 1 đường Nguyễn Tất Thành - TP Hà Tĩnh 
Điện thoại     : 0239.385.7717
Email: ubhatinh@hatinh.gov.vn 


II. Sơ đồ quản lý, điều hành của Uỷ ban nhân dân tỉnh

III. Phân công nhiệm vụ công tác của lãnh đạo UBND tỉnh Hà Tĩnh:

1. Đồng chí Đặng Quốc Khánh - Chủ tịch UBND tỉnh:

Điện thoại: (0239)        Email: dangquockhanh@hatinh.gov.vn

- Chịu trách nhiệm quản lý toàn diện mọi mặt hoạt động thuộc chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của UBND tỉnh.

- Trực tiếp chỉ đạo, điều hành các lĩnh vực công tác: Quy hoạch, Kế hoạch, Nội vụ, Nội chính, Quốc phòng - An ninh, Tài chính, Thuế, Hải quan, Kho bạc Nhà nước, Xây dựng, Giao thông Vận tải, Cải cách hành chính, Xây dựng và phát triển đô thị, các Khu kinh tế, Ngân hàng, các Tổ chức tín dụng, Quỹ đầu tư phát triển tỉnh và các Quỹ ủy thác, Thi đua khen thưởng, An toàn giao thông.

- Trưởng ban Đổi mới và phát triển doanh nghiệp; Trưởng Ban Chỉ đạo triển khai một số dự án lớn, trọng tâm của tỉnh; các dự án ODA của Ban Quản lý Dự án ISDP - HIRDP - ICDP; Dự án cấp điện nông thôn từ lưới điện Quốc gia.

2. Đồng chí Đặng Quốc Vinh - Phó Chủ tịch UBND tỉnh:

Điện thoại: (0239)        Email: dangquocvinh@hatinh.gov.vn

- Trực tiếp phụ trách Văn phòng UBND tỉnh.

- Giúp Chủ tịch UBND tỉnh theo dõi, chỉ đạo các lĩnh vực công tác: Giáo dục - Đào tạo, Văn hóa – Thể thao và Du lịch, Thông tin và Truyền thông, Khoa học - Công nghệ, Y tế, Lao động - Thương binh và xã hội, Bảo hiểm xã hội, Tư pháp, Thi hành án dân sự, Báo chí, Ngoại vụ, Bưu chính - Viễn thông, Tôn giáo. - Theo dõi xử lý thanh tra, khiếu nại, tố cáo theo lĩnh vực phụ trách.

- Thay mặt Chủ tịch UBND tỉnh giữ mối liên hệ với Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh và các tổ chức chính trị xã hội, các hội nghề nghiệp.

- Theo dõi, chỉ đạo công tác xây dựng cơ bản thuộc khối; Các Chương trình theo Nghị Quyết 30a của Chính phủ; Dự án hạ tầng du lịch tiểu vùng Mê Công mở rộng (GMS); Chỉ đạo việc thực hiện công tác giải phóng mặt bằng các dự án thuộc lĩnh vực phụ trách.

- Thực hiện các công việc khác theo sự phân công, ủy nhiệm của Chủ tịch UBND tỉnh.

3. Đồng chí Dương Tất Thắng - Phó Chủ tịch UBND tỉnh:

Điện thoại: (0239)        Email: duongtatthang@hatinh.gov.vn

- Trực tiếp làm Trưởng Ban Quản lý các Khu kinh tế (thực hiện theo quyết định của Chủ tịch UBND tỉnh).

- Giúp Chủ tịch UBND tỉnh theo dõi, chỉ đạo các lĩnh vực công tác: Công nghiệp, Tiểu thủ công nghiệp, Thương mại dịch vụ.

- Theo dõi xử lý thanh tra, khiếu nại, tố cáo theo lĩnh vực phụ trách.

- Chỉ đạo công tác xây dựng cơ bản thuộc khối; Dự án khai thác Mỏ sắt Thạch Khê; công tác giải phóng mặt bằng các dự án giao thông, xây dựng, các dự án trong các Khu kinh tế và các dự án thuộc lĩnh vực phụ trách.

- Thực hiện các công việc khác theo sự phân công, ủy nhiệm của Chủ tịch UBND tỉnh.

4. Đồng chí Đặng Ngọc Sơn - Phó Chủ tịch UBND tỉnh.

Điện thoại: (0239)        Email: dangngocson@hatinh.gov.vn

- Giúp Chủ tịch UBND tỉnh theo dõi, chỉ đạo các lĩnh vực công tác: Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Xây dựng nông thôn mới, Tài nguyên và Môi trường, Thanh tra, Dân tộc, Kinh tế tập thể.

- Trực tiếp theo dõi, xử lý các quyết định thanh tra; phụ trách công tác khiếu nại, tố cáo.

- Theo dõi, chỉ đạo công tác xây dựng cơ bản thuộc khối; Dự án thủy lợi Ngàn Trươi - Cẩm Trang, Dự án cấp nước Khu kinh tế Vũng Áng; Chương trình phát triển hạ tầng nông thôn quy mô nhỏ (JICA/JBIC); Dự án Phát triển nông thôn bền vững vì người nghèo (SRDP); Dự án Quản lý nguồn nước tổng hợp và phát triển đô thị trong mọi liên hệ với biến đổi khí hậu (IWMC); công tác giải phóng mặt bằng các dự án thuộc lĩnh vực phụ trách.

- Thực hiện các công việc khác theo sự phân công, ủy nhiệm của Chủ tịch UBND tỉnh.

Ban Biên Tập