Thông tin liên hệ

TT

Họ và tên

Địa chỉ hộp thư

Ghi chú

I

UBND tỉnh Hà Tĩnh

ubhatinh@hatinh.gov.vn

Hộp thư chung

1

Đặng Quốc Khánh

dangquockhanh@hatinh.gov.vn

Chủ tịch UBND tỉnh

2

Đặng Quốc Vinh

dangquocvinh@hatinh.gov.vn

PCT UBND tỉnh

3

Đặng Ngọc Sơn

dangngocson@hatinh.gov.vn

PCT UBND tỉnh

4

Dương Tất Thắng

duongtatthang@hatinh.gov.vn

PCT UBND tỉnh

5

Lê Minh Đạo

leminhdao@hatinh.gov.vn

Chánh Văn phòng

6

Phạm Xuân Phú

phamxuanphu@hatinh.gov.vn

Phó văn phòng

7

Nguyễn Thanh Điện

nguyenthanhdien@hatinh.gov.vn

Phó văn phòng

8

Nguyễn Duy Nghị

nguyenduynghi@hatinh.gov.vn

Phó văn phòng

9

Bùi Khắc Bằng

buikhacbang@hatinh.gov.vn

Phó văn phòng

10

Trần Nguyên Thọ

trannguyentho@hatinh.gov.vn

Phó phòng TH

11

Trần Ngọc Cảnh

tranngoccanh@hatinh.gov.vn

Phó Phòng TH

12

Nguyễn Trọng Chính

nguyentrongchinh@hatinh.gov.vn

Chuyên viênTH

13

Lê Văn Sơn

levanson@hatinh.gov.vn

PP NN&PTNT

14

Trần Mạnh Cường

tranmanhcuong@hatinh.gov.vn

PP NN&PTNT

15

Đặng Văn Ngọc

dangvanngoc@hatinh.gov.vn

Chuyên viên NN&PTNT

16

Trần Đình Cường

trandinhcuong@hatinh.gov.vn

TP Giao thông

17

Lê Đình Hải

ledinhhai@hatinh.gov.vn

PTP Giao thông

18

Đoàn Quang Toại

doanquangtoai@hatinh.gov.vn

Trưởng phòng CT

19 Trần Quang Hưng tranquanghung@hatinh.gov.vn Phòng CT

20

Trần Công Thành

trancongthanh@hatinh.gov.vn

TP Nội chính

21

Lê Minh Sang

leminhsang@hatinh.gov.vn

Trưởng phòng VX

22

Pham Ngọc Phượng

phamngocphuong@hatinh.gov.vn

Phó phòng VX

23

Nguyễn Minh Tuấn

nguyenminhtuan@hatinh.gov.vn

Trưởng phòng DT

24

Nguyễn Mạnh Hà

nguyenmanhha@hatinh.gov.vn

CV phòng DT

25

Vi Thị Thanh

vithithanh@hatinh.gov.vn

CV phòng DT

26

Lê Nguyễn Nguyên Cao

lenguyencao@hatinh.gov.vn

Trưởng phòng HCTC

27

Đặng Hữu Niêm

danghuuniem@hatinh.gov.vn

Trưởng phòng QT

28

Lê Văn Hòa

levanhoa @hatinh.gov.vn

Phòng Nội chính

29

Lê Thị Thảo

lethithao@hatinh.gov.vn

Kế toán

30

Hồ Thị Giang

hothigiang@hatinh.gov.vn

Phó phòng QT

31

Tăng Văn Toàn

tangvantoan@hatinh.gov.vn

Xây dựng

32

Phan Đình Long

phandinhlong@hatinh.gov.vn

HCTC