Dây chuyển sản xuất thép tại Công ty TNHH Gang thép Hưng Nghiệp Formosa Hà Tĩnh

Ảnh Cổng TTĐT tỉnh

Nhóm hình ảnh đầu tư, phát triển, sản xuất kinh doanh