Các loại thép thành phẩm của Công ty TNHH Gang thép Hưng nghiệp Formosa Hà Tĩnh được tập kết tại bãi để xuất khẩu đi các nước.

Ảnh Nguyễn Thanh Hải

Nhóm hình ảnh đầu tư, phát triển, sản xuất kinh doanh