Nhà máy nhiệt điện Vũng Áng 1

Ảnh Báo Hà Tĩnh

Nhóm hình ảnh đầu tư, phát triển, sản xuất kinh doanh