Hoạt động sản xuất bao bì tại Công ty Cổ phần bao bì Sông La Xanh tại Cụm công nghiệp Đức Thọ

Ảnh Báo Hà Tĩnh

Nhóm hình ảnh đầu tư, phát triển, sản xuất kinh doanh