Tổ máy của nhà máy thủy điện Ngàn Trươi.

Ảnh Báo Hà Tĩnh

Nhóm hình ảnh đầu tư, phát triển, sản xuất kinh doanh