Công nhân Nhà máy thủy điện Ngàn Trươi

Ảnh Báo Hà Tĩnh

Nhóm hình ảnh đầu tư, phát triển, sản xuất kinh doanh