Không khí sản xuất trong Nhà máy may mặc xuất khẩu Hàn Quốc (Đức Thọ)

Ảnh Báo Hà Tĩnh

Nhóm hình ảnh đầu tư, phát triển, sản xuất kinh doanh