Nhà máy bia Hà Nội - Nghệ Tĩnh.

Ảnh Báo Hà Tĩnh

Nhóm hình ảnh đầu tư, phát triển, sản xuất kinh doanh