Ngày 6/11, Hà Tĩnh ghi nhận thêm 18 ca mắc mới, trong đó có 13 ca trong cộng đồng.   |    Hướng dẫn cách ly, xét nghiệm đối với người đến/ về tỉnh Hà Tĩnh từ các tỉnh, thành phố khác   |    Ảnh hưởng của bão số 8, dự báo khu vực Hà Tĩnh có mưa to và dông   |    Ấn Độ bồi thường 670 USD cho mỗi ca tử vong do COVID-19   |    Tăng cường tuyên truyền sử dụng vật tư nông nghiệp cho người dân Cẩm Xuyên   |   

Hà Tĩnh chuẩn bị các điều kiện triển khai Dự án đường bộ cao tốc Bắc - Nam nhánh phía Đông đoạn qua tỉnh Hà Tĩnh

  

10:24 19/11/2021

Để quản lý quỹ đất trong phạm vi thực hiện Dự án, thuận lợi trong thực hiện công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng, tái định cư và triển khai Dự án; thực hiện Văn bản số 12005/BGTVT-CQLXD ngày 12/11/2021 của Bộ GTVT về việc thực hiện Nghị quyết số 60/NQ-CP và Nghị quyết số 133/NQ-CP; xét đề nghị của Sở Giao thông vận tải tại Văn bản số 4093/SGTVT-QLCL ngày 16/11/2021 về việc tham mưu chỉ đạo công tác quản lý đất đai, quy hoạch, đầu tư, xây dựng các chương trình, dự án trong phạm vi hướng tuyến đường bộ cao tốc Bắc - Nam nhánh phía Đông đoạn Bãi Vọt - Kỳ Anh.

Sáng 19/11/2021, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Võ Trọng Hải đã ký văn bản số 7772/UBND-GT về việc chuẩn bị các điều kiện triển khai Dự án đường cao tốc Bắc - Nam nhánh phía Đông đoạn qua tỉnh Hà Tĩnh. Theo đó, giao Giám đốc (Thủ trưởng) các Sở, ngành, Chủ tịch UBND các huyện, thị xã tập trung chỉ đạo, tổ chức thực hiện các nội dung sau:

1. Sở Giao thông vận tải:

- Là cơ quan đầu mối chủ trì, khâu nối với các cơ quan chức năng của Bộ Giao thông vận tải và Đơn vị tư vấn lập Báo cáo nghiên cứu tiền khả thi Dự án để cung cấp các thông tin về tọa độ, hướng tuyến của Dự án cho các sở, ngành, địa phương, đơn vị liên quan nhằm thực hiện tốt công tác quản lý quy hoạch, đất đai, xây dựng và kiểm đếm xác định sơ bộ khối lượng, kinh phí bồi thường, GPMB, tái định cư. Tổng hợp kết quả rà soát của các sở, ban, ngành, địa phương, đơn vị và báo cáo tham mưu UBND tỉnh.

- Chủ động rà soát, tham mưu UBND tỉnh trong công tác quản lý Nhà nước và công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng Dự án đường cao tốc đoạn Bãi Vọt - Kỳ Anh để chỉ đạo kịp thời; báo cáo UBND tỉnh về tình hình triển khai thực hiện các nội dung trên theo định kỳ và đột xuất (khi có yêu cầu).

2. Sở Tài nguyên và Môi trường:

- Tiếp tục rà soát, bổ sung thêm các mỏ vật liệu đất đắp nền đường theo Nghị quyết số 60/NQ-CP và Nghị quyết số 133/NQ-CP của Chính phủ để đảm bảo tiến độ triển khai dự án đường cao tốc Bắc - Nam nhánh phía Đông, đoạn Bãi Vọt - Kỳ Anh; báo cáo UBND tỉnh (qua Sở Giao thông vận tải) trước ngày 31 tháng 3 năm 2022.
- Tham mưu UBND tỉnh chỉ đạo đẩy nhanh các thủ tục cấp giấy phép khai thác, nâng công suất khai thác các mỏ vật liệu đất đắp nền đường theo Nghị quyết số 60/NQ-CP và Nghị quyết số 133/NQ-CP của Chính phủ; chỉ đạo các địa phương kiểm soát chặt chẽ khối lượng khai thác vật liệu tại các mỏ được cấp phép hoặc nâng công suất khai thác theo quy định tại Nghị quyết số 60/NQ-CP và Nghị quyết số 133/NQ-CP của Chính phủ (đặc biệt là các mỏ vật liệu cấp mới) đảm bảo vật liệu khai thác được sử dụng đúng địa chỉ, tránh tình trạng khai thác vật liệu cho các mục đích khác, không phù hợp với nghị quyết của Chính phủ.

- Tham mưu UBND tỉnh văn bản chỉ đạo tăng cường công tác quản lý đất đai, thực hiện các công tác chuẩn bị bồi thường, giải phóng mặt bằng; hoàn thành báo cáo UBND tỉnh trước ngày 06/12/2021.

3. UBND các huyện, thị xã (các địa phương có tuyến đi qua):

- Trên cơ sở hướng tuyến cơ bản đã được xác định trong Báo cáo nghiên cứu tiền khả thi Dự án, UBND các huyện, thị xã tiến hành rà soát, đánh giá mức độ ảnh hưởng của Dự án đối với công tác quản lý đất đai, quy hoạch, đầu tư, xây dựng các chương trình, dự án trên địa bàn và chủ động thực hiện việc điều chỉnh hoặc báo cáo, đề xuất cấp có thẩm quyền điều chỉnh cho phù hợp; tổng hợp, báo cáo và kiến nghị đầu tư xây dựng hoàn trả các công trình hiện hữu, các giải pháp xây dựng đường gom, cống chui, ... nhằm hạn chế các tác động tiêu cực đến đời sống dân sinh cũng như sự phát triển kinh tế - xã hội của địa phương;

- Giữ nguyên hiện trạng, không bố trí thực hiện các công trình, dự án của địa phương nằm trong phạm vi hướng tuyến Dự án; tăng cường công tác quản lý nhà nước về xây dựng, cấp phép xây dựng; không để các tổ chức, cá nhân xây dựng, cơi nới các công trình trong phạm vi hướng tuyến Dự án, kịp thời chấn chỉnh và xử lý các trường hợp vi phạm.

- Tổ chức rà soát, kiểm đếm sơ bộ, xác định khối lượng/kinh phí thực hiện GPMB, đặc biệt các hộ gia đình, cá nhân bị thu hồi đất phải tái định cư; chủ động khảo sát, dự kiến các khu đất để bố trí tái định cư; phối hợp chặt chẽ với Sở Tài nguyên và Môi trường rà soát, bổ sung các mỏ vật liệu đất đắp cho dự án đường cao tốc; báo cáo UBND tỉnh các nội dung trên (qua Sở Giao thông vận tải và Sở Tài nguyên và Môi trường) trước ngày 31/01/2022 để xem xét, chỉ đạo.

- Tổ chức thực hiện việc tuyên truyền, vận động Nhân dân đồng thuận với Dự án; đảm bảo vệ sinh môi trường, an ninh trật tự, bảo vệ các phạm vi mốc giới của Dự án tại khu vực tuyến đi qua, không xây dựng các công trình trong phạm vi hướng tuyến.
- Báo cáo UBND tỉnh (qua Sở Giao thông vận tải) về tình hình thực hiện công tác bồi thường, GPMB trên địa bàn quản lý theo định kỳ và đột xuất (khi có yêu cầu).

4. Các sở, ban, ngành cấp tỉnh:

- Theo chức năng, nhiệm vụ thường xuyên phối hợp chặt chẽ, hướng dẫn UBND các huyện, thị xã để thực hiện các nội dung liên quan lĩnh vực của ngành, đơn vị mình phụ trách.

- Sở Kế hoạch và Đầu tư chủ trì, phối hợp với các Sở: Xây dựng, Giao thông vận tải, Công thương, Tài nguyên và Môi trường, … và các địa phương, các Ban QLDA đầu tư xây dựng cấp tỉnh, Ban QLDA khu vực chủ động thực hiện việc rà soát, tổng hợp, báo cáo, đề xuất cấp có thẩm quyền xem xét, điều chỉnh các công trình/dự án đang trong giai đoạn chuẩn bị đầu tư để tránh chồng chéo, lãng phí nguồn lực. Trường hợp cần thiết có thể tạm dừng việc triển khai thi công, báo cáo, đề xuất cấp có thẩm quyền xem xét, điều chỉnh (đối với các công trình dự án trong giai đoạn thực hiện đầu tư).

- Đối với công tác chấp thuận chủ trương đầu tư, cấp giấy chứng nhận đầu tư các dự án có sử dụng đất: Trong quá trình xem xét, thẩm định đề xuất các dự án, yêu cầu Sở Kế hoạch và Đầu tư (cơ quan chủ trì thẩm định) và các đơn vị được xin ý kiến cần kiểm tra, xem xét cụ thể, đánh giá sự ảnh hưởng đến phạm vi hướng tuyến Dự án đường cao tốc.

5. Các cơ quan, đơn vị: Truyền tải điện, Công ty điện lực, Viễn thông, Công ty cổ phần cấp nước, Viettel - Hà Tĩnh:

- Trên cơ sở phương án hướng tuyến đường bộ cao tốc Bắc - Nam, rà soát kỹ các công trình, dự án, hành lang an toàn thuộc thẩm quyền quản lý, không bố trí, đầu tư các công trình trong phạm vi hướng tuyến đường cao tốc và có giải pháp xử lý phù hợp; chủ động lập kế hoạch di dời các công trình nằm trong phạm vi hướng tuyến Dự án.

- Chủ động phối hợp với các đơn vị tư vấn thỏa thuận phương án kỹ thuật phù hợp tại các vị trí hướng tuyến cao tốc giao cắt với các tuyến đường dây điện, đặc biệt là các đường dây 500kV, 220kV, 110kV và lưới điện trung, hạ áp để đảm bảo khoảng cách an toàn và các tiêu chuẩn kỹ thuật hiện hành.

Yêu cầu các sở, ban, ngành cấp tỉnh; UBND các huyện, thị xã có tuyến đi qua và các đơn vị nêu trên chủ động nghiên cứu và tổ chức triển khai thực hiện nghiêm túc, có hiệu quả./.

BBT


Thêm nhận xét mới

 Bình luận của bạn đã được gửi thành công. Cảm ơn bạn!   Làm mới
Lỗi: Vui lòng thử lại

Thống kê trong ngày

Lượt truy cập:   6.319
Tổng số truy cập:   31.677.590

Sự kiện