Hà Tĩnh triển khai hội nghị tập huấn nâng cao về Chuyển đổi số   |    Doanh nghiệp ngành Thông tin và Truyền thông Hà Tĩnh hưởng ứng chuyển đổi số trong giải quyết các vấn đề của xã hội   |    Báo cáo tình hình kinh tế - xã hội 6 tháng đầu năm 2022   |    Hà Tĩnh có 7 ca mắc sốt xuất huyết tại chỗ, người dân cần nêu cao cảnh giác   |    Tăng cường tuyên truyền sử dụng vật tư nông nghiệp cho người dân Cẩm Xuyên   |   

Khẩn trương rà soát, xây dựng đề án vị trí việc làm cơ quan, tổ chức hành chính, đơn vị sự nghiệp công lập

  

09:00 11/12/2019

 UBND tỉnh Hà Tĩnh vừa có văn bản chỉ đạo việc xây dựng đề án vị trí việc làm cơ quan, tổ chức hành chính và đơn vị sự nghiệp công lập trên địa bàn.

Các đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc các sở, ngành cấp tỉnh và UBND cấp huyện phải hoàn thành đề án vị trí việc làm trước ngày 31/1/2020, gửi Sở Nội vụ thẩm định, trình UBND tỉnh xem xét phê duyệt.

Theo đó, UBND tỉnh yêu cầu đối với các cơ quan, tổ chức hành chính đã được phê duyệt vị trí việc làm rà soát lại chức năng, nhiệm vụ; cơ cấu tổ chức; quy định của các bộ, ngành chủ quản liên quan đến việc xác định vị trí việc làm để xây dựng đề án điều chỉnh vị trí việc làm theo quy định tại Điều 12 Nghị định 36/2013/NĐ-CP của Chính phủ (nếu có); hoàn thành trước ngày 30/12/2019, gửi Sở Nội vụ thẩm định, trình UBND tỉnh quyết định xem xét phê duyệt.

Các cơ quan, tổ chức hành chính chưa được phê duyệt vị trí việc làm kịp thời xây dựng và hoàn chỉnh lại đề án vị trí việc làm trên cơ sở cập nhật đầy đủ các quy định liên quan của bộ, ngành chủ quản; hoàn thành trước ngày 31/1/2020, gửi Sở Nội vụ thẩm định, trình UBND tỉnh xem xét phê duyệt.

Đối với các đơn vị sự nghiệp công lập được giao quyền tự chủ (đơn vị sự nghiệp tự bảo đảm chi thường xuyên, chi đầu tư và đơn vị sự nghiệp bảo đảm chi thường xuyên), thủ trưởng các đơn vị xây dựng vị trí việc làm, cơ cấu viên chức theo chức danh nghề nghiệp và số lượng người làm việc phù hợp với chức năng, nhiệm vụ được giao, trên cơ sở bảo đảm việc làm ổn định và thu nhập cho số lượng người làm việc tăng thêm, xin ý kiến các cơ quan, đơn vị chủ quản trước khi quyết định phê duyệt; hoàn thành trước ngày 31/1/2020, báo cáo cơ quan chủ quản và Sở Nội vụ để theo dõi, quản lý.

Các đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc UBND tỉnh kịp thời xây dựng và hoàn chỉnh lại đề án vị trí việc làm trên cơ sở cập nhật đầy đủ các quy định liên quan của bộ, ngành chủ quản; hoàn thành trước ngày 31/1/2020, gửi Sở Nội vụ thẩm định, trình UBND tỉnh xem xét phê duyệt.

Các đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc các sở, ngành cấp tỉnh và UBND cấp huyện, trên cơ sở đề án vị trí việc làm của từng đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc được xây dựng và hoàn chỉnh sau khi đã cập nhật đầy đủ các quy định liên quan của bộ, ngành chủ quản, các sở, ban, ngành và UBND cấp huyện tổng hợp thành 1 đề án vị trí việc làm chung; hoàn thành trước ngày 31/1/2020, gửi Sở Nội vụ thẩm định, trình UBND tỉnh xem xét phê duyệt.

UBND tỉnh giao Sở Nội vụ đôn đốc, hướng dẫn các cơ quan, tổ chức hành chính và các đơn vị sự nghiệp công lập thuộc tỉnh hoàn chỉnh hoặc điều chỉnh đề án vị trí việc làm theo đúng quy định và đảm bảo tiến độ, thời gian nêu trên;

Thẩm định và tham mưu UBND tỉnh phê duyệt đề án vị trí việc làm của các cơ quan, tổ chức hành chính và các đơn vị sự nghiệp công lập; tổng hợp, báo cáo UBND tỉnh việc thực hiện vị trí việc làm của các cơ quan, đơn vị theo quy định.

Theo Baohatinh.vnThêm nhận xét mới

 Bình luận của bạn đã được gửi thành công. Cảm ơn bạn!   Làm mới
Lỗi: Vui lòng thử lại

Thống kê trong ngày

Lượt truy cập:   3.757
Tổng số truy cập:   32.006.822

Sự kiện