Hà Tĩnh bổ sung 89 giáo viên mầm non và phổ thông công lập   |    Pháo hoa rực sáng bầu trời Hà Tĩnh đón chào năm mới Giáp Thìn 2024   |    Ban Thường vụ Tỉnh ủy chỉ đạo tăng cường bảo đảm trật tự, ATGT   |    Dịch bệnh truyền nhiễm dự báo tiếp tục có nguy cơ xuất hiện, lây lan các biến thể mới   |    Xây dựng các bảng lương mới áp dụng từ giữa năm 2024   |   

Ban Chấp hành Đảng bộ Hà Tĩnh ban hành chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng

  

01:01 12/07/2021

Chương trình hành động được xây dựng trên cơ sở các nội dung cơ bản, những nội dung mới trong Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIX, Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIX và Chương trình toàn khóa của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Hà Tĩnh nhiệm kỳ 2020 - 2025.

Bí thư Tỉnh ủy Hoàng Trung Dũng vừa ký ban hành Chương trình hành động của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Hà Tĩnh thực hiện Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng.


Mục tiêu mà Chương trình hành động đưa ra là xây dựng Hà Tĩnh trở thành tỉnh có công nghiệp, nông nghiệp, dịch vụ phát triển, hệ thống kết cấu hạ tầng đồng bộ, văn hóa phát triển, xã hội tiến bộ, quốc phòng - an ninh được đảm bảo; cải thiện toàn diện đời sống Nhân dân; đến năm 2025 tỉnh đạt chuẩn nông thôn mới, thu nhập bình quân đầu người cao hơn bình quân các tỉnh Bắc Trung Bộ, phấn đấu năm 2030 trở thành tỉnh khá của cả nước, góp phần đưa nước ta trở thành nước phát triển, theo định hướng xã hội chủ nghĩa vào giữa thế kỷ XXI như mục tiêu Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII đã đề ra.


Các đại biểu đoàn Đảng bộ tỉnh Hà Tĩnh trò chuyện bên lề Đại hội XIII của Đảng. Ảnh tư liệu

Theo đó, Chương trình hành động của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Hà Tĩnh thực hiện Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng tập trung vào 2 nhóm nhiệm vụ, giải pháp về xây dựng Đảng và phát triển KT-XH.

Nhóm nhiệm vụ, giải pháp về công tác xây dựng Đảng và các tổ chức trong hệ thống chính trị sẽ tập trung tăng cường xây dựng Đảng về chính trị, tư tưởng, đạo đức; tập trung thực hiện hiệu quả việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; công tác xây dựng tổ chức bộ máy, cán bộ, đảng viên và bảo vệ chính trị nội bộ; tiếp tục nâng cao hiệu lực, hiệu quả công tác kiểm tra, giám sát, kỷ luật Đảng;

Tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác dân vận của hệ thống chính trị; phát huy dân chủ, tăng cường mối quan hệ gắn bó giữa Đảng với Nhân dân; kiên quyết, kiên trì đấu tranh phòng, chống tham nhũng, lãng phí; thực hiện hiệu quả chiến lược cải cách tư pháp; đổi mới phương thức lãnh đạo của các cấp ủy, tổ chức đảng và hoạt động quản lý, điều hành của cơ quan nhà nước, đẩy mạnh cải cách hành chính.


Hà Tĩnh tiếp tục tập trung tăng cường xây dựng Đảng về chính trị, tư tưởng, đạo đức. Trong ảnh: Một buổi sinh hoạt ở Chi bộ TDP Tân Long, phường Kỳ Long, thị xã Kỳ Anh.

Nhóm nhiệm vụ, giải pháp về phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội, đảm bảo quốc phòng - an ninh, đối ngoại sẽ tiếp tục hoàn thiện thể chế kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa, thúc đẩy tăng trưởng nhanh, bền vững trên cơ sở giữ vững ổn định kinh tế vĩ mô; đẩy mạnh cơ cấu lại nền kinh tế gắn với đổi mới mô hình tăng trưởng từ chiều rộng sang chiều sâu, nâng cao năng suất, chất lượng, hiệu quả và sức cạnh tranh của sản phẩm và nền kinh tế;

Tăng cường công tác quản lý quy hoạch; huy động nguồn lực đầu tư kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội đồng bộ, thu hút và đẩy nhanh tiến độ các dự án trọng điểm; nâng cao chất lượng nguồn nhân lực gắn với đẩy mạnh đổi mới sáng tạo, ứng dụng và phát triển mạnh mẽ khoa học, công nghệ; phát huy giá trị văn hóa, con người Hà Tĩnh; thực hiện tiến bộ, công bằng xã hội, nâng cao đời sống Nhân dân, bảo đảm an sinh xã hội;

Quản lý chặt chẽ, sử dụng hợp lý, hiệu quả đất đai, tài nguyên; bảo vệ, cải thiện môi trường; chủ động phòng, chống thiên tai, thích ứng với biến đổi khí hậu; củng cố, tăng cường quốc phòng, an ninh; giữ vững an ninh chính trị, trật tự, an toàn xã hội; nâng cao hiệu quả hoạt động đối ngoại, chủ động hội nhập quốc tế, tạo môi trường hòa bình và điều kiện thuận lợi để phát triển.


Tỉnh Hà Tĩnh sẽ tăng cường công tác quản lý quy hoạch; huy động nguồn lực đầu tư kết cấu hạ tầng KT-XH đồng bộ, thu hút và đẩy nhanh tiến độ các dự án trọng điểm.

Về tổ chức thực hiện, các cấp ủy, tổ chức đảng, các cấp, các ngành, cơ quan, đơn vị, địa phương căn cứ chức năng, nhiệm vụ xây dựng chương trình, kế hoạch hành động của ngành, đơn vị, địa phương, đồng thời cụ thể hóa thành các chương trình, kế hoạch, đề án chi tiết để tổ chức thực hiện; phân công rõ trách nhiệm cho tập thể, cá nhân phụ trách và lộ trình thời gian thực hiện, hoàn thành, quyết tâm thực hiện thắng lợi toàn diện các mục tiêu, nhiệm vụ đề ra.

Đảng đoàn HĐND tỉnh, Ban cán sự đảng UBND tỉnh lãnh đạo, chỉ đạo thể chế hóa, cụ thể hóa Chương trình hành động, xây dựng và ban hành các cơ chế, chính sách phù hợp để tổ chức thực hiện hiệu quả Nghị quyết.

Đảng đoàn Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị - xã hội phối hợp với các cấp chính quyền tổ chức các phong trào thi đua yêu nước sâu rộng trong các tầng lớp Nhân dân, phấn đấu thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ Nghị quyết Đại hội lần thứ XIII của Đảng, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIX và nghị quyết đại hội các cấp đã đề ra.


Người dân thôn Yên Bình, xã Cẩm Bình (Cẩm Xuyên) đổ bê tông mở rộng đường giao thông.

Báo Hà Tĩnh, Đài Phát thanh - Truyền hình tỉnh, các cơ quan thông tin đại chúng xây dựng kế hoạch tổ chức tuyên truyền sâu rộng, hiệu quả, thiết thực việc thực hiện Nghị quyết Đại hội lần thứ XIII của Đảng, Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XIX và Chương trình hành động này gắn với Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIX, nghị quyết đại hội Đảng các cấp.

Các cơ quan chuyên trách tham mưu, giúp việc Tỉnh ủy theo chức năng, nhiệm vụ, theo dõi, chỉ đạo, kiểm tra, giám sát, đôn đốc quá trình thực hiện Nghị quyết Đại hội lần thứ XIII của Đảng, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIX và Chương trình hành động này, định kỳ báo cáo Ban Thường vụ Tỉnh ủy và Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh.

Theo Báo Hà Tĩnh

Thống kê trong ngày

Lượt truy cập:   4.534
Tổng số truy cập:   312.343.234

Sự kiện