Đầu mối liên hệ:

- Đối với đại biểu trong nước: Ông Đặng Huy Cường. ĐT (+84)913294698

- Đối với đại biểu quốc tế: Bà Hoàng Hương Giang. ĐT (+84)934413613

Contacts:

- Domestic delegations: Mr. Dang, Huy Cuong. Phone No. (+84)913294698

- International delegations: Ms. Hoang, Phuong Giang. Phone No. (+84)934413613

Infographics: Phân vùng không gian liên huyện theo Quy hoạch tỉnh Hà Tĩnh

Theo Quy hoạch tỉnh Hà Tĩnh thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050, phương án quy hoạch phân vùng không gian liên huyện gồm 4 vùng: phía Bắc, phía Tây, phía Nam và vùng trung tâm.

Theo BHT

Link nguồn: https://baohatinh.vn/dau-tu/infographics-phan-vung-khong-gian-lien-huyen-theo-quy-hoach-tinh-ha-tinh/248343.htm

Vùng quản trị | Cổng TTĐT tỉnh Hà Tĩnh

500

OOPS!

Xin lỗi! Bạn không có quyền xem trang này.

Trở lại