Đầu mối liên hệ:

- Đối với đại biểu trong nước: Ông Đặng Huy Cường. ĐT (+84)913294698

- Đối với đại biểu quốc tế: Bà Hoàng Hương Giang. ĐT (+84)934413613

Contacts:

- Domestic delegations: Mr. Dang, Huy Cuong. Phone No. (+84)913294698

- International delegations: Ms. Hoang, Phuong Giang. Phone No. (+84)934413613

01
Lĩnh vực công nghiệp, TTCN
Dự án các dự án thứ cấp vào các Khu công nghiệp, Cụm Công nghiệp đã có chủ đầu tư hạ tầng
Các huyện Can Lộc, Đức Thọ, thị xã Kỳ Anh, thị xã Hồng Lĩnh

Hạ tầng giao thông, cấp điện, cấp nước khu vực dự án; khoảng cách đến sân bay, cảng biển, đường sắt, đường bộ: Các huyện Can Lộc, Đức Thọ, thị xã Kỳ Anh, thị xã Hồng Lĩnh

Mục tiêu dự án/hiệu quả đầu tư: Phát triển sản xuất công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp tăng tỷ lệ lấp đầy các khu, cụm công nghiệp ( KCN Phú Vinh, CCN Kỳ Hưng; CCN Đức Thọ, CCN Can Lộc, CCN Cổng Khánh 1, CCN Cổng Khánh 2, CCN Yên Huy, Thái Yên…)

Ưu đãi đầu tư: Nghị quyết số 96/2022/NQ-HĐND ngày 16/12/2022 của HĐND tỉnh Hà Tĩnh về một số chính sách hỗ trợ phát triển công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp tỉnh Hà Tĩnh đến năm 2025

Lực lượng lao động: Lực lượng lao động tỉnh Hà Tĩnh từ 15 tuổi trở lên tại quý I/2023 là 521.589 người, nam chiếm 53,56%, nữ chiếm 46,44%; trong đó: Số lao động không có việc làm là 22.422 người (nam khoảng 10.360 người, nữ khoảng 12.062 người)

Đánh giá sự phù hợp với các quy hoạch: Phù hợp Quy hoạch tỉnh Hà Tĩnh thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050; phù hợp Quy hoạch sử dụng đất cấp huyện

Tổng vốn đầu tư: Theo đề xuất của Nhà đầu tư

Diện tích: 500( Ha)

Lương bình quân: 5 - 8 triệu đồng

Sơ bộ chi phí GPMB: Xác định khi lập Dự án

Hiện trạng đất: Đã được GPMB