Hà Tĩnh bổ sung 89 giáo viên mầm non và phổ thông công lập   |    Pháo hoa rực sáng bầu trời Hà Tĩnh đón chào năm mới Giáp Thìn 2024   |    Ban Thường vụ Tỉnh ủy chỉ đạo tăng cường bảo đảm trật tự, ATGT   |    Dịch bệnh truyền nhiễm dự báo tiếp tục có nguy cơ xuất hiện, lây lan các biến thể mới   |    Xây dựng các bảng lương mới áp dụng từ giữa năm 2024   |   
Lấy ý kiến góp ý rộng rãi đối với dự thảo Quyết định ban hành Quy chế Thi đua, khen thưởng
Thực hiện Văn bản số 760/UBND-NC ngày 07/02/2024 của UBND tỉnh giao Sở Nội vụ chủ trì, phối hợp với các đơn vị liên quan tham mưu UBND tỉnh ban hành Quy chế Thi đua, khen thưởng theo quy định của Luật Thi đua, khen thưởng. Sở Nội vụ đã tham mưu dự thảo Quyết định ban hành Quy chế Thi đua, khen thưởng và ban hành Văn bản số 445/SNV-TĐKT.
Đọc thêm
Thông báo về việc thực hiện đăng nhập trên Cổng dịch vụ công quốc gia, Hệ thống thông tin giải quyết thủ tục hành chính tỉnh của người dân và doanh nghiệp
Thực hiện Chỉ thị số 27/CT-TTg ngày 27/10/2023 của Thủ tướng Chính phủ về tiếp tục đẩy mạnh các giải pháp cải cách và nâng cao hiệu quả giải quyết thủ tục hành chính, cung cấp dịch vụ công phục vụ người dân và doanh nghiệp; Thông báo số 204/TB-VPCP ngày 8/5/2024 của Văn phòng Chính phủ về Kết luận Phiên họp chuyên đề Tổ công tác cải cách thủ tục hành chính của Thủ tướng Chính phủ về đánh giá tình hình triển khai thực hiện VNeID và giải pháp chuyển đổi sang sử dụng VNeID là tài khoản duy nhất trong thực hiện thủ tục hành chính trên môi trường điện tử.
Đọc thêm
Lấy ý kiến góp ý vào Dự thảo Nghị quyết  QPPL của HĐND tỉnh
Thực hiện Nghị quyết số 145/NQ-HĐND ngày 08/12/2023 của Hội đồng nhân dân tỉnh về kế hoạch tổ chức các Kỳ họp thường lệ năm 2024 của Hội đồng nhân dân tỉnh và Văn bản số 899/UBND-TH6 ngày 21/02/2024 của UBND tỉnh về việc chuẩn bị các nội dung trình HĐND tỉnh tại các Kỳ họp thường lệ năm 2024, Sở Tư pháp đã tham mưu dự thảo Nghị quyết quy định mức chi thực hiện công tác phổ biến, giáo dục pháp luật, chuẩn tiếp cận pháp luật và hòa giải ở cơ sở trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh.
Đọc thêm
Lấy ý kiến góp ý rộng rãi đối với Dự thảo Quyết định về việc bãi bỏ Quyết định số 94/2004/QĐ-UB-NV ngày 28/10/2004 của  UBND tỉnh về việc thành lập Bệnh viện Đa khoa khu vực  Cửa khẩu Quốc tế
Thực hiện Văn bản số 1722/UBND-NC2 ngày 01/4/2024 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc cho chủ trương bãi bỏ Quyết định số 94/2004/QĐ-UB-NV ngày 28/10/2004 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc thành lập Bệnh viện Đa khoa khu vực Cửa khẩu Quốc tế Cầu Treo; Sở Nội vụ đã tham mưu dự thảo Quyết định bãi bỏ Quyết định số 94/2004/QĐ-UB-NV ngày 28/10/2004 của UBND tỉnh về việc thành lập Bệnh viện Đa khoa khu vực Cửa khẩu Quốc tế Cầu Treo.
Đọc thêm
Lấy ý kiến góp ý vào Dự thảo Quyết định của UBND tỉnh
Thực hiện Văn bản số 2110/UBND-XD2 ngày 15/4/2024 của UBND tỉnh về việc xây dựng, ban hành Quyết định quy phạm pháp luật của UBND tỉnh và điểm a Khoản 35 Điều 12 Nghị định số 35/2023/NĐ-CP ngày 20/6/2023 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của các Nghị định thuộc lĩnh vực quản lý nhà nước của Bộ Xây dựng. Sở xây dựng đã tham mưu dự thảo Quyết định Quy trình thẩm định, phê duyệt, điều chỉnh Báo cáo kinh tế - kỹ thuật đầu tư xây dựng các dự án sử dụng vốn đầu tư công, vốn nhà nước ngoài đầu tư công do Uỷ ban nhân dân cấp tỉnh, cấp huyện, cấp xã quyết định đầu tư.
Đọc thêm
Lấy ý kiến góp ý vào Dự thảo Quy định hệ số điều chỉnh giá đất năm 2024 trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh
Thực hiện chỉ đạo của UBND tỉnh tại Văn bản số 6912/UBND – NL ngày 06/12/2023 về việc tham mưu ban hành Hệ số điều chỉnh giá đất năm 2024. Sở Tài chính đã xây dựng dự thảo Tờ trình của Sở Tài chính trình UBND tỉnh, dự thảo Quyết định của UBND tỉnh quy định về hệ số điều chỉnh giá đất năm 2024 trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh; dự thảo Nghị quyết HĐND tỉnh cho ý kiến về hệ số điều chỉnh giá đất (K) năm 2024 trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh.
Đọc thêm
Lấy ý kiến góp ý vào Dự thảo Nghị Quyết của HĐND tỉnh
Thực hiện nhiệm vụ được UBND tỉnh giao, Sở Tài nguyên và Môi trường đã tham mưu Dự thảo Tờ trình và Nghị quyết bãi bỏ Nghị quyết số 74/2013/NQ-HĐND ngày 18/12/2013 về việc Quy hoạch điều chỉnh, bổ sung thăm dò, khai thác, sử dụng khoáng sản làm vật liệu xây dựng thông thường trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh đến năm 2020.
Đọc thêm
Lấy ý góp ý vào Dự thảo Quyết định của UBND tỉnh
Thực hiện Văn bản số 1374/UBND-NC3 ngày 15/3/2024 của UBND tỉnh về tham mưu quy định chi tiết nội dung được giao tại các văn bản QPPL của Trung ương. Sở Tài chính đã tham mưu dự thảo Quyết định quy định về danh mục, thời gian tính hao mòn và tỷ lệ hao mòn tài sản cố định vô hình; Danh mục tài sản cố định đặc thù; Danh mục, thời gian tính hao mòn và tỷ lệ hao mòn tài sản cố định hữu hình sử dụng trong điều kiện đặc biệt thuộc phạm vi quản lý trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh.
Đọc thêm
Lấy ý kiến góp ý vào Dự thảo Quyết định của UBND tỉnh
Thực hiện Văn bản số 954/UBND-NC3 ngày 26/02/2024 của UBND tỉnh về việc xây dựng Quyết định ủy quyền giải quyết các thủ tục hành chính trong lĩnh vực nuôi con nuôi có yếu tố nước ngoài, Sở Tư pháp đã tham mưu dự thảo Quyết định của UBND tỉnh ủy quyền cho Sở Tư pháp giải quyết các thủ tục hành chính trong lĩnh vực nuôi con nuôi có yếu tố nước ngoài.
Đọc thêm
Lấy ý kiến góp ý vào Dự thảo Quyết định của UBND tỉnh
Thực hiện Văn bản số 1177/UBND-NL5 ngày 6/3/2024, Văn bản số 1285/UBND-NL5 ngày 11/3/2024 của UBND tỉnh về việc giao triển khai thực hiện Quyết định số 211/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về sửa đổi một số chỉ tiêu, tiêu chí trong các Bộ tiêu chí nông thôn mới; Văn bản số 1524 UBND-NL5 ngày 22/3/2024 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc chủ trương xây dựng Quyết định sửa đổi Quyết định số 36/2022/QĐ-UBND và Quyết định số 37/2022/QĐ- UBND.
Đọc thêm
Lấy ý kiến góp ý vào Dự thảo Nghị quyết của HĐND tỉnh
Thực hiện Thông tư số 21/2023/TT-BYT ngày 17/11/2023 của Bộ Y tế quy định khung giá dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh trong các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh của nhà nước và hướng dẫn áp dụng giá thanh toán chi phí khám bệnh, chữa bệnh trong một số trường hợp; Văn bản số 1020/UBND-VX1 của UBND tỉnh về việc rà soát, đăng ký nội dung trình HĐND tỉnh tại Kỳ họp chuyên đề.
Đọc thêm

16 - 30 của ( 460 ) tin, bài

Thống kê trong ngày

Lượt truy cập:   4.534
Tổng số truy cập:   312.343.234

Sự kiện