QUY CHẾPHÁT NGÔN, CUNG CẤP, ĐĂNG PHÁT VÀ XỬ LÝ THÔNG TIN TRÊN BÁO CHÍ THUỘC ĐỊA BÀN TỈNH HÀ TĨNH(Ban hành kèm theo Quyết định số 43/2013/QĐ-UBND ngày 11/10/2013 của UBND tỉnh Hà Tĩnh)Chương 1.NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNGĐiều 1. Phạm vi, đối tượng điều chỉnhQuy chế này quy định về chế độ phát ngôn, cung cấp, đăng phát và xử lý thông tin trên báo chí của Ủy...
Đọc thêm

1 - 2 của ( 2 ) tin, bài