Triển lãm “Hoàng Sa, Trường Sa của Việt Nam - Những bằng chứng lịch sử và pháp lý” tại Trường THPT Hương Sơn   |    Ban hành Đề án xác định Chỉ số đánh giá mức độ chuyển đổi số doanh nghiệp   |    Hà Tĩnh tổ chức Hội nghị phổ biến, quán triệt kiến trúc Chính quyền điện tử năm 2023   |    Lấy ý kiến góp ý vào Dự thảo Quyết định sửa đổi, bổ sung Bảng giá đất năm 2020 trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh   |    Triển lãm số 3D “Hoàng Sa, Trường Sa của Việt Nam - Những bằng chứng lịch sử và pháp lý” tại Nghi Xuân   |   

Quyết định quy định Hệ số điều chỉnh giá đất năm 2022 trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh

  

03:17 17/10/2022

Ngày 14/10/2022, UBND tỉnh ban hành Quyết định số 30/2022/QĐ-UBND về việc Quy định Hệ số điều chỉnh giá đất năm 2022 trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh. Cổng Thông tin điện tử tỉnh đăng tải toàn văn Quyết định Quy định Hệ số điều chỉnh giá đất năm 2022 trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh. (Có Quyết định và Bảng giá kèm theo).

Quyết định có hiệu lực thi hành kể từ ngày 24 tháng 10 năm 2022 và thay thế Quyết định số 15/2021/QĐ-UBND ngày 25/3/2021 của Ủy ban nhân dân tỉnh quy định hệ số điều chỉnh giá đất năm 2021 trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh.

Trân trọng./.

BBT