Chủ tịch UBND tỉnh Hà Tĩnh ra công điện tập trung ứng phó với áp thấp nhiệt đới, mưa lớn   |    Mưa lớn, Thủy điện Hố Hô xả tràn lưu lượng 1.380 m3/giây   |    Phát biểu của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng với báo chí sau Hội đàm với Tổng thống Hoa Kỳ Joe Biden   |    Trao quyết định chủ trương đầu tư dự án VSIP hơn 1.555 tỷ đồng tại Hà Tĩnh   |    Hà Tĩnh được Chính phủ phê duyệt quy hoạch cảng cạn ven hành lang quốc lộ 8   |   

Hướng tới các hoạt động kỷ niệm 75 năm Ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh ra Lời kêu gọi thi đua ái quốc (11/6/1948 - 11/6/2023)

  

08:00 01/06/2023

Ngày 31/05/2023, UBND tỉnh ban hành Kế hoạch Số 196/KH-UBND tổ chức các hoạt động kỷ niệm 75 năm Ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh ra Lời kêu gọi thi đua ái quốc.

Thực hiện Quyết định số 368/QĐ-TTg ngày 11/4/2023 của Thủ tướng Chính phủ về phê duyệt Đề án tổ chức các hoạt động chào mừng kỷ niệm 75 năm ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh ra Lời kêu gọi thi đua ái quốc (11/6/1948 - 11/6/2023); Kế hoạch số 1262/KH-BNV ngày 23/3/2023 của Bộ Nội vụ về phân bổ đại biểu dự Hội nghị biểu dương, tôn vinh điển hình tiên tiến toàn quốc; xét đề nghị của Sở Nội vụ tại Văn bản số 882/SNV-TĐKT ngày 17/4/2023, UBND tỉnh ban hành Kế hoạch tổ chức các hoạt động kỷ niệm 75 năm Ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh ra Lời kêu gọi thi đua ái quốc như sau:

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

1. Mục đích

a) Tiếp tục quán triệt sâu sắc tư tưởng của Chủ tịch Hồ Chí Minh về thi đua ái quốc; Chỉ thị số 34-CT/TW, ngày 07/4/2014 của Bộ Chính trị khóa XI về tiếp tục đổi mới công tác thi đua, khen thưởng; Chỉ thị số 08-CT/TU, ngày 24/5/2021 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về đẩy mạnh phong trào thi đua yêu nước thực hiện thắng lợi nghị quyết đại hội đảng các cấp nhiệm kỳ 2020 - 2025, tăng cường vai trò lãnh đạo và trách nhiệm của người đứng đầu cấp ủy, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể, tổ chức chính trị - xã hội, của cán bộ, đảng viên và toàn xã hội trong thực hiện phong trào thi đua và công tác khen thưởng.

b) Đẩy mạnh tuyên truyền về hoàn cảnh ra đời, mục đích, ý nghĩa và tầm quan trọng của Lời kêu gọi thi đua ái quốc và tư tưởng của Chủ tịch Hồ Chí Minh về thi đua yêu nước nhằm nâng cao nhận thức, trách nhiệm của các tầng lớp Nhân dân; phát huy truyền thống yêu nước, lòng tự hào dân tộc, huy động sức mạnh toàn dân, tạo khí thế thi đua sôi nổi và rộng khắp trong mọi lĩnh vực của đời sống xã hội, thúc đẩy mạnh mẽ và thực hiện hiệu quả các phong trào thi đua yêu nước của Trung ương và Tỉnh phát động, tạo động lực góp phần tháo gỡ khó khăn, thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2023.

c) Các hoạt động kỷ niệm phải gắn với việc đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, trở thành đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng trong toàn tỉnh.

2. Yêu cầu

a) Các cơ quan, đơn vị, địa phương, doanh nghiệp thuộc các cụm, khối thi đua của Tỉnh tổ chức các phong trào thi đua sôi nổi, thiết thực hướng vào thực hiện nhiệm vụ chính trị; phát hiện, bồi dưỡng, tuyên truyền, nhân rộng các điển hình tiên tiến, nhân tố mới, cách làm sáng tạo, hiệu quả trong phong trào thi đua.

b) Các hoạt động kỷ niệm phải đảm bảo thiết thực, hiệu quả, tiết kiệm, tránh phô trương, hình thức.

II. NỘI DUNG TỔ CHỨC CÁC HOẠT ĐỘNG KỶ NIỆM

1. Cấp tỉnh

a) Xây dựng phóng sự, phim tài liệu về các phong trào thi đua yêu nước của Tỉnh trong thời gian qua, phát sóng trên Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh nhân dịp kỷ niệm.

b) Tổ chức tổng kết và trao “Giải Báo chí viết về gương người tốt, việc tốt, các điển hình tiên tiến trong phong trào thi đua yêu nước và xây dựng nông thôn mới tỉnh Hà Tĩnh” năm 2023.

c) Tổ chức gặp mặt cán bộ làm công tác thi đua, khen thưởng nhân dịp kỷ niệm 75 năm Ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh ra Lời kêu gọi thi đua ái quốc.

d) Tổ chức thực hiện các hoạt động kỷ niệm theo chỉ đạo của Hội đồng Thi đua - Khen thưởng Trung ương.

2. Các cụm, khối thi đua

a) Tổ chức có hiệu quả các hoạt động tọa đàm, trao đổi học tập kinh nghiệm hay, mô hình mới, cách làm sáng tạo trong tổ chức phong trào thi đua, thực hiện công tác khen thưởng và xây dựng điển hình tiên tiến; giao lưu văn nghệ, thể thao gắn với chương trình, kế hoạch hoạt động năm 2023 của cụm, khối thi đua vào dịp kỷ niệm.

b) Chỉ đạo các đơn vị thành viên thuộc cụm, khối thi đua tham gia các hoạt động do Hội đồng Thi đua - Khen thưởng tỉnh tổ chức.

3. Các Sở, ban, ngành, đoàn thể cấp tỉnh, các huyện, thành phố, thị xã và các đơn vị thuộc các cụm, khối thi đua của Tỉnh

a) Tổ chức các hoạt động kỷ niệm bằng các hình thức phù hợp, gắn với ngày truyền thống và chương trình, kế hoạch công tác năm 2023 của các cơ quan, đơn vị; qua đó biểu dương các tập thể, cá nhân điển hình tiên tiến trong các phong trào thi đua yêu nước thuộc lĩnh vực hoạt động của cơ quan, đơn vị và của cụm, khối.

b) Tập trung chỉ đạo triển khai thực hiện có hiệu quả các phong trào thi đua trọng tâm như phong trào: “Cả tỉnh chung sức xây dựng tỉnh Hà Tĩnh đạt chuẩn nông thôn mới, giai đoạn 2021-2025”; “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa”; “Cán bộ, công chức, viên chức Hà Tĩnh thi đua thực hiện văn hóa công sở”; “Doanh nghiệp Hà Tĩnh hội nhập và phát triển”; “Hà Tĩnh chung tay vì

người nghèo - Không để ai bị bỏ lại phía sau”; “Đẩy mạnh phát triển kết cấu hạ tầng đồng bộ, hiện đại; thực hành tiết kiệm, chống lãng phí” làm nòng cốt cho các phong trào thi đua yêu nước trong giai đoạn hiện nay gắn với việc thực hiện Chủ đề năm 2023 của tỉnh về học tập, làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về “Phát huy ý chí tự lực, tự cường, khơi dậy khát vọng và truyền thống văn hóa, con người Hà Tĩnh, nỗ lực hoàn thành kế hoạch phát triển kinh tế

- xã hội năm 2023”.

c) Tổ chức phát động thi đua thực hiện các công trình, phần việc thiết thực chào mừng kỷ niệm 75 năm Ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh ra Lời kêu gọi thi đua ái quốc.

III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Sở Nội vụ (Ban Thi đua - Khen thưởng)

a) Xây dựng báo cáo đánh giá kết quả phong trào thi đua yêu nước giai đoạn 2018 - 2023; phối hợp với Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh và các đơn vị liên quan xây dựng phóng sự, phim tài liệu và phát trên sóng Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh nhân dịp kỷ niệm. Chịu trách nhiệm chủ trì, phối hợp với các đơn vị liên quan theo dõi, đôn đốc việc triển khai thực hiện Kế hoạch; thường xuyên rà soát, tổng hợp, báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh theo quy định.

b) Phối hợp với Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy xây dựng Đề cương, khẩu hiệu tuyên truyền, giáo dục về ý nghĩa, tác dụng của phong trào thi đua yêu nước, gắn với thực hiện Kết luận số 01-KL/TW, ngày 18/5/2021 của Bộ Chính trị về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị (khóa XII) về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” và chủ đề năm 2023 của Tỉnh.

c) Phối hợp với Sở Thông tin và Truyền thông và các đơn vị liên quan tổ chức “Giải Báo chí viết về gương người tốt, việc tốt, các điển hình tiên tiến trong phong trào thi đua yêu nước và xây dựng nông thôn mới tỉnh Hà Tĩnh” năm 2023.

d) Tham mưu triển khai các hoạt động theo chỉ đạo của Hội đồng Thi đua - Khen thưởng Trung ương.

đ) Chủ trì, tham mưu Hội đồng Thi đua - Khen thưởng tỉnh tổ chức gặp mặt cán bộ, công chức làm công tác thi đua, khen thưởng nhân dịp kỷ niệm.

e) Chủ trì, phối hợp với các đơn vị liên quan lập dự toán, tổng hợp kinh phí tổ chức các hoạt động kỷ niệm gửi Sở Tài chính trình UBND tỉnh xem xét, quyết định trên tinh thần tiết kiệm, hiệu quả.

2. Sở Thông tin và Truyền thông

a) Chủ trì, phối hợp với Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy và các đơn vị liên quan chỉ đạo các cơ quan báo chí, thông tin đại chúng, hệ thống thông tin cơ sở tăng cường công tác tuyên truyền các hoạt động hướng tới kỷ niệm 75 năm Ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh ra Lời kêu gọi thi đua ái quốc, gương “người tốt, việc tốt”, điển

hình tiên tiến trong các phong trào thi đua.

b) Chủ trì, phối hợp với các đơn vị liên quan tổ chức “Giải Báo chí viết về gương người tốt, việc tốt, các điển hình tiên tiến trong phong trào thi đua yêu nước và xây dựng nông thôn mới tỉnh Hà Tĩnh” năm 2023; tổ chức tổng kết, đánh giá và trao giải vào dịp kỷ niệm 75 năm Ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh ra Lời kêu gọi thi đua ái quốc.

3. Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch: chỉ đạo, hướng dẫn các đơn vị, địa phương treo băng rôn, pa nô, áp phích, cờ tổ quốc, khẩu hiệu tuyên truyền và tổ chức các hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể dục, thể thao… tạo khí thế thi đua sôi nổi từ Tỉnh đến cơ sở hướng tới kỷ niệm 75 năm Ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh ra Lời kêu gọi thi đua ái quốc.

4. Sở Tài chính: trên cơ sở tổng hợp đề xuất của Sở Nội vụ (Ban Thi đua - Khen thưởng), nhiệm vụ được giao tại Kế hoạch, tham mưu UBND tỉnh bố trí kinh phí tổ chức các hoạt động kỷ niệm theo quy định.

5. Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh: chủ trì, phối hợp với các đơn vị liên quan xây dựng phóng sự, phim tài liệu phát trên sóng Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh nhân dịp kỷ niệm; đồng thời đẩy mạnh tuyên truyền các hoạt động kỷ niệm, giới thiệu các gương “người tốt, việc tốt”, các điển hình tiên tiến và nhân tố mới trong các phong trào thi đua yêu nước.

6. Đề nghị Báo Hà Tĩnh: phát hành số báo đặc biệt nhân dịp kỷ niệm; đẩy mạnh công tác tuyên truyền các hoạt động kỷ niệm đồng thời tiếp tục mở chuyên trang, chuyên mục tăng cường giới thiệu các gương “người tốt, việc tốt”, các điển hình tiên tiến tiêu biểu và nhân tố mới trong các phong trào thi đua yêu nước.

7. Đề nghị Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy

a) Chủ trì phối hợp, xây dựng Đề cương, khẩu hiệu tuyên truyền, giáo dục về ý nghĩa, tác dụng của phong trào thi đua yêu nước gắn với thực hiện Kết luận số 01-KL/TW, ngày 18/5/2021 của Bộ Chính trị về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị (khóa XII) về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”.

b) Chỉ đạo các cơ quan truyền thông mở rộng nhiều hình thức tuyên truyền, biểu dương gương người tốt, việc tốt, các điển hình tiên tiến, nhân tố mới. Chỉ đạo hệ thống tuyên giáo, đội ngũ báo cáo viên, tuyên truyền viên xây dựng kế hoạch thông tin, tuyên truyền các hoạt động kỷ niệm.

8. Đề nghị Ủy ban Mặt trận Tổ quốc, các tổ chức chính trị - xã hội, đoàn thể cấp tỉnh: tuyên truyền sâu rộng tới đoàn viên, hội viên và các tầng lớp Nhân dân tích cực tham gia các phong trào thi đua, gắn với các hoạt động kỷ niệm 75 năm Ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh ra Lời kêu gọi thi đua ái quốc.

9. Các Sở, ban, ngành cấp tỉnh, các huyện, thành phố thị xã và các đơn vị thuộc các khối thi đua của tỉnh: trong dự toán đã được giao, tổ chức thực hiện có hiệu quả các phong trào thi đua yêu nước; các hoạt động kỷ niệm thiết

thực, hiệu quả bằng các hình thức phù hợp, gắn với ngày truyền thống, chương trình, kế hoạch công tác năm 2023 của địa phương, đơn vị và cụm, khối thi đua. Tham gia tích cực các hoạt động kỷ niệm do UBND tỉnh và Hội đồng Thi đua - Khen thưởng tỉnh phát động.

Yêu cầu Giám đốc các Sở, Thủ trưởng các ban, ngành cấp tỉnh; Chủ tịch UBND các huyện, thành phố, thị xã; Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị liên quan và các cụm, khối thi đua tổ chức thực hiện nghiêm túc các nội dung trên. Trong quá trình tổ chức thực hiện, trường hợp có khó khăn, vướng mắc, các cơ quan, đơn vị, địa phương kịp thời phản ánh về Sở Nội vụ (Ban Thi đua - Khen thưởng) để được hướng dẫn; trường hợp vượt thẩm quyền, Sở Nội vụ (Ban Thi đua - Khen thưởng) tổng hợp, báo cáo, đề xuất UBND tỉnh xem xét, quyết định./.

BBTThêm nhận xét mới

 Bình luận của bạn đã được gửi thành công. Cảm ơn bạn!   Làm mới
Lỗi: Vui lòng thử lại

Thống kê trong ngày

Lượt truy cập:   4.534
Tổng số truy cập:   312.343.234

Sự kiện