Hà Tĩnh bổ sung 89 giáo viên mầm non và phổ thông công lập   |    Pháo hoa rực sáng bầu trời Hà Tĩnh đón chào năm mới Giáp Thìn 2024   |    Ban Thường vụ Tỉnh ủy chỉ đạo tăng cường bảo đảm trật tự, ATGT   |    Dịch bệnh truyền nhiễm dự báo tiếp tục có nguy cơ xuất hiện, lây lan các biến thể mới   |    Xây dựng các bảng lương mới áp dụng từ giữa năm 2024   |   

Kết quả thực hiện công tác cải cách thủ tục hành chính, kiểm soát thủ tục hành chính và thực hiện cơ chế một cửa liên thông tháng 5 năm 2024 trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh

  

15:00 22/05/2024

Ngày 22/5/2024, UBND tỉnh có Báo cáo số 191/BC-VPUB báo cáo Tình hình, kết quả thực hiện công tác cải cách thủ tục hành chính, kiểm soát thủ tục hành chính và thực hiện cơ chế một cửa liên thông tháng 5 năm 2024 trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh với một số nội dung chính như sau:


Hình ảnh minh họa 

- Công tác chỉ đạo điều hành

Thực hiện Quyết định số 104/QĐ-TTg ngày 21/01/2024 của Thủ tướng Chính phủ ban hành Kế hoạch cải cách TTHC trọng tâm năm 2024; các Văn bản của Văn phòng Chính phủ: số 1892/VPCP-KSTT ngày 23/3/2024 về việc hướng dẫn thực hiện rà soát thủ tục hành chính và tái cấu trúc quy trình TTHC; UBND tỉnh đã ban hành Văn bản số 2309/UBND-NC1 ngày 25/4/2024 yêu cầu các sở, ban, ngành cấp tỉnh, UBND các huyện, thành phố, thị xã nghiên cứu theo chức năng nhiệm vụ chủ động rà soát: (1) đề xuất phương án cắt giảm, đơn giản hóa giấy phép liên quan đến hoạt động kinh doanh thuộc phạm vi, ngành, địa phương quản lý; (2) khẩn trương thực hiện rà soát và cấu trúc lại quy trình, cắt giảm, đơn giản hóa TTHC trên cơ sở liên thông điện tử và tái sử dụng dữ liệu để xây dựng hoặc hoàn thiện, tích hợp, cung cấp nhóm dịch vụ công trực tuyến liên thông.

Để tiếp tục đẩy mạnh các giải pháp cải cách và nâng cao hiệu quả giải quyết thủ tục hành chính, cung cấp dịch vụ công phục vụ người dân và doanh nghiệp theo Chỉ thị số 27/CT-TTg ngày 27/10/2023 của Thủ tướng Chính phủ, Thông báo số 204/TB-VPCP ngày 8/5/2024 của Văn phòng Chính phủ về Kết

luận Phiên họp chuyên đề Tổ công tác cải cách thủ tục hành chính của Thủ tướng Chính phủ về đánh giá tình hình triển khai thực hiện VNeID và giải pháp chuyển đổi sang sử dụng VNeID là tài khoản duy nhất trong thực hiện thủ tục hành chính trên môi trường điện tử; Thông báo số 210/TB-VPCP ngày 10/5/2024 của Văn phòng Chính phủ về Kết luận của Phó Thủ tướng Chính phủ Trần Lưu Quang - Tổ trưởng Tổ công tác cải cách thủ tục hành chính của Thủ tướng Chính phủ tại buổi làm việc với một số bộ, địa phương về công tác cải cách thủ tục hành chính ngày 08/5/2024; UBND tỉnh Hà Tĩnh đã ban hành Văn bản số 2824/UBND-NC1 ngày 21/5/2024 giao các sở, ban, ngành; UBND cấp huyện chủ động triển khai các thông báo kết luận nên trên. Theo đó, Văn phòng UBND tỉnh đã tham mưu UBND tỉnh Hà Tĩnh ban hành Thông báo số 203/TB- UBND ngày 17/5/2024 về việc thực hiện đăng nhập trên Cổng dịch vụ công quốc gia, Hệ thống thông tin giải quyết thủ tục hành chính tỉnh của người dân và doanh nghiệp qua Hệ thống định danh và xác thực điện tử do Bộ Công an quản lý (VneID); đến nay, UBND tỉnh Hà Tĩnh đã hoàn thành việc cấu hình hệ thống và đồng bộ dữ liệu của công dân và doanh nghiệp từ tài khoản sử dụng Chứng minh nhân dân hoặc Căn cước công dân sang tài khoản VneID (làm sạch tài khoản) để thực hiện đăng nhập trên Cổng dịch vụ công quốc gia, Hệ thống thông tin giải quyết thủ tục hành chính tỉnh qua Hệ thống định danh và xác thực điện tử do Bộ Công an quản lý (VNeID), Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư không thực hiện đăng nhập qua Căn cước công dân, Chứng minh nhân dân. Sở Thông tin và Truyền thông đã tham mưu UBND tỉnh ban hành Kế hoạch số 195/KH- UBND ngày 19/5/2024 về triển khai thực hiện chiến dịch cao điểm “Nâng cao hiệu quả cung cấp, sử dụng dịch vụ công trực tuyến trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh”.

Ngoài ra, UBND tỉnh Hà Tĩnh đã ban hành một số văn bản để chỉ đạo, kiểm tra đánh giá công tác cải cách hành chính, kiểm soát thủ tục hành chính, thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông và Đề án 06 như: số 2191/UBND- NC1 ngày 22/4/2024 về việc đẩy mạnh triển khai thực hiện Chỉ thị 04/CT-TTg ngày 11/02/2024 về triển khai Đề án 06; số 2647/UBND-NC1 ngày 14/5/2024 về việc tuyên truyền và tham gia cuộc thi tìm hiểu pháp luật về căn cước, định danh và xác thực điện tử của Việt Nam ...

-  Cải cách việc quy định TTHC

Kết quả đánh giá tác động và thẩm định TTHC trong dự án, dự thảo văn bản quy phạm pháp luật có quy định TTHC

Trong kỳ báo cáo, tỉnh Hà Tĩnh có 01 dự án, dự thảo văn bản quy phạm pháp luật có quy định TTHC nên có đánh giá tác động và thẩm định TTHC. (Đang trong quá trình hoàn thiện hồ sơ trình ban hành theo quy định).

Kết quả rà soát, đơn giản hóa TTHC nội bộ theo Quyết định số 1085/QĐ-TTg ngày 15/9/2022 của Thủ tướng Chính phủ

 +  Số lượng Quyết định công bố TTHC nội bộ đã công bố: 0 Quyết định

 +  Số lượng TTHC đã được công bố: 0 thủ tục.

 + Số lượng TTHC nội bộ đã được phê duyệt phương án cắt giảm, đơn giản hóa: 0

 + Số lượng TTHC nội bộ đã thực thi phương án cắt giảm, đơn giản hóa: 0

Tổng số TTHC được ban hành mới, sửa đổi, bổ sung hoặc bãi bỏ:

 + TTHC quy định mới: 21 thủ tục

 + TTHC sửa đổi, bổ sung: 59 thủ tục

 + TTHC bãi bỏ: 30 thủ tục

- Cải cách việc thực hiện TTHC

* Kết quả công khai, minh bạch trong thực hiện TTHC

 + Tất cả các TTHC sau khi công bố được các đơn vị, địa phương niêm yết, công khai đầy đủ, kịp thời tại Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh, cấp huyện và Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả cấp xã; đăng tải trên Trang/Cổng thông tin điện tử của các đơn vị, địa phương và trên Hệ thống thông tin giải quyết TTHC của tỉnh theo đúng quy định; đồng thời nhập và đăng tải, công khai các TTHC lên CSDL quốc gia về TTHC ngay sau công bố để cá nhân, tổ chức tra cứu, thực hiện.

 + Quá trình tiếp nhận, xử lý, trả kết quả hồ sơ TTHC được công khai đầy đủ, minh bạch trên Hệ thống thông tin giải quyết TTHC của tỉnh Hà Tĩnh địa chỉ truy cập https://dichvucong.hatinh.gov.vn.

* Kết quả giải quyết TTHC

Theo thống kê trên Hệ thống thông tin giải quyết TTHC tỉnh Hà Tĩnh (số liệu thống kê từ ngày 15/4/2024 đến ngày 14/5/2024, kết quả giải quyết TTHC như sau:

* Tổng số hồ sơ TTHC được tiếp nhận ở 03 cấp chính quyền trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh là 42.799 hồ sơ trong đó:

- Cấp tỉnh tiếp nhận 20.108 hồ sơ;

- Cấp huyện tiếp nhận 6.422 hồ sơ;

- Cấp xã tiếp nhận 16.269 hồ sơ.

-  Kết quả thực hiện dịch vụ công trực tuyến (DVCTT)

*) Thực hiện TTHC trên môi trường điện tử (hồ sơ nộp trực tuyến) là 29.959/32.838 hồ sơ đạt tỷ lệ 91.23% trong đó:

- Cấp tỉnh 17.970/19.977 hồ sơ, đạt tỷ lệ 89.95%;

- Cấp huyện 4.247/4.327 hồ sơ, đạt 98.15%;

- Cấp xã 7.742/8.534 hồ sơ, đạt 90.72%.

Riêng Hồ sơ thực hiện theo mức độ Dịch vụ công trực tuyến toàn trình là 13.871/16.187 hồ sơ đạt tỷ lệ 85.69% trong đó:

- Cấp tỉnh 5.933/7.794 hồ sơ, đạt tỷ lệ 76.12%;

- Cấp huyện 1.714/1.726 hồ sơ, đạt 99.3%;

- Cấp xã 6.224/6.667 hồ sơ, đạt 93.36%.

* Kết quả số hóa hồ sơ, kết quả giải quyết TTHC

*) Kết quả số hoá: Kết quả giải quyết hồ sơ thủ tục hành chính của 3 cấp chính quyền là 25.010 kết quả/32.401 hồ sơ đã giải quyết, đạt tỷ lệ 77.19%; trong đó:

- Cấp tỉnh đã thực hiện được 9.885/13.590 hồ sơ, đạt tỷ lệ 72.74%;

- Cấp huyện đã thực hiện được 2.261/3.116 hồ sơ, đạt tỷ lệ 72.56%;

- Cấp xã đã thực hiện được 12.864/15.695 hồ sơ, đạt tỷ lệ 81.96%.

*) Về thanh toán trực tuyến: Thống kê trạng thái giao dịch thanh toán trực tuyến có 232 đơn vị thực hiện với 21.401 hồ sơ được thanh toán trực tuyến (giao dịch thành công); tổng số tiền phí, lệ phí thanh toán trực tuyến là

938.194 triệu đồng. (Bằng chữ: Chín trăm ba mươi tám triệu một trăm chín mươi tư triệu đồng).

- Kết quả hợp nhất, kết nối các hệ thống thông tin phục vụ giải quyết TTHC

+ Hợp nhất Cổng DVC và Hệ thống Một cửa điện tử thành Hệ thống thông tin giải quyết TTHC cấp bộ, cấp tỉnh: Đã hoàn thành.

 + Kết nối giữa Hệ thống thông tin giải quyết TTHC cấp bộ, cấp tỉnh với CSDL quốc gia về dân cư: Đã hoàn thành.

 + Kết nối giữa Hệ thống thông tin giải quyết TTHC cấp bộ, cấp tỉnh với các hệ thống thông tin, CSDL khác: Đã hoàn thành.

- Kết quả tiếp nhận và xử lý phản ánh, kiến nghị

Tình hình tiếp nhận và xử lý phản ánh, kiến nghị (PAKN) về quy định và hành vi hành chính trong kỳ báo cáo: tổng số PAKN đã tiếp nhận trên Hệ thống pakn.dichvucong.gov.vn là: 19; số PAKN đã xử lý đúng hạn: 09; số PAKN đang xử lý: 06; số PAKN trả lại không thuộc hệ thống: 04.

Chi tiết nội dung Báo cáo Tại đây.

BBT 


Thêm nhận xét mới

 Bình luận của bạn đã được gửi thành công. Cảm ơn bạn!   Làm mới
Lỗi: Vui lòng thử lại

Thống kê trong ngày

Lượt truy cập:   4.534
Tổng số truy cập:   312.343.234

Sự kiện