Đầu mối liên hệ:

- Đối với đại biểu trong nước: Ông Đặng Huy Cường. ĐT (+84)913294698

- Đối với đại biểu quốc tế: Bà Hoàng Hương Giang. ĐT (+84)934413613

Contacts:

- Domestic delegations: Mr. Dang, Huy Cuong. Phone No. (+84)913294698

- International delegations: Ms. Hoang, Phuong Giang. Phone No. (+84)934413613

01
Lĩnh vực khác
Nhà máy xử lý rác thải sinh hoạt tập trung
Một trong các huyện: Lộc Hà, Hồng Lĩnh, Cẩm Xuyên

Hạ tầng giao thông, cấp điện, cấp nước khu vực dự án; khoảng cách đến sân bay, cảng biển, đường sắt, đường bộ: Vị trí thuận lợi giao thông để vận chuyển rác thải từ các địa phương hiệu quả

Mục tiêu dự án/hiệu quả đầu tư: Đầu tư xây dựng nhà máy xử lý rác tập trung quy mô liên huyện với công nghệ tiên tiến, hiện đại để đáp ứng nhu cầu xử lý rác thải sinh hoạt về lâu dài.

Ưu đãi đầu tư: Theo quy định hiện hành

Lực lượng lao động: Lực lượng lao động tỉnh Hà Tĩnh từ 15 tuổi trở lên tại quý I/2023 là 521.589 người, nam chiếm 53,56%, nữ chiếm 46,44%; trong đó: Số lao động không có việc làm là 22.422 người (nam khoảng 10.360 người, nữ khoảng 12.062 người)

Đánh giá sự phù hợp với các quy hoạch: Phù hợp với Quy hoạch tỉnh Hà Tĩnh thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050

Tổng vốn đầu tư: 500 tỷ đồng

Diện tích: Xác định khi lập dự án

Lương bình quân: 5 - 8 triệu đồng

Sơ bộ chi phí GPMB: Xác định khi lập Dự án

Hiện trạng đất: Xác định khi lập dự án