Hà Tĩnh bổ sung 89 giáo viên mầm non và phổ thông công lập   |    Pháo hoa rực sáng bầu trời Hà Tĩnh đón chào năm mới Giáp Thìn 2024   |    Ban Thường vụ Tỉnh ủy chỉ đạo tăng cường bảo đảm trật tự, ATGT   |    Dịch bệnh truyền nhiễm dự báo tiếp tục có nguy cơ xuất hiện, lây lan các biến thể mới   |    Xây dựng các bảng lương mới áp dụng từ giữa năm 2024   |   

Hà Tĩnh hợp nhất Ban chỉ đạo chuyển đổi số cấp xã, Tổ chuyển đổi số cộng đồng và Tổ công tác triển khai thực hiện Đề án 06

  

10:51 22/05/2023

Thực hiện Chương trình Chuyển đổi số Quốc gia (Quyết định số 749/QĐ-TTg), Đề án phát triển ứng dụng dữ liệu về dân cư, định danh và xác thực điện tử phục vụ chuyển đổi số quốc gia giai đoạn 2022 - 2025, tầm nhìn đến năm 2030 (Quyết định số 06/QĐ-TTg); ngày 18/5/2023, Chủ tịch UBND tỉnh Võ Trọng Hải đã ký văn bản số 2476/UBND-VX1 về việc hợp nhất Ban chỉ đạo chuyển đổi số cấp xã, Tổ chuyển đổi số cộng đồng và Tổ công tác triển khai thực hiện Đề án 06.

Theo đó, nội dung chỉ đạo của văn bản như sau:

1. Thống nhất chủ trương hợp nhất thành 01 tổ chức về chỉ đạo, tổ chức thực hiện công tác chuyển đổi số, Đề án 06 tại cấp xã, phường, thị trấn (gọi chung là cấp xã); thôn, xóm, tổ dân phố như sau:

1.1. Hợp nhất Ban Chỉ đạo chuyển đổi số cấp xã, Tổ chuyển đổi số cộng đồng cấp xã và Tổ công tác triển khai thực hiện Đề án 06 cấp xã:

a. Thống nhất tên gọi: Ban Chỉ đạo chuyển đổi số cấp xã.
b. Cơ cấu, số lượng thành viên:
- Trưởng Ban Chỉ đạo: Đồng chí Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp xã.
- Phó Trưởng Ban chỉ đạo: Các đồng chí Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp xã và đồng chí Trưởng công an cấp xã. Các Phó Trưởng Ban chỉ đạo đều chịu trách nhiệm trước Trưởng ban về công tác chỉ đạo và kết quả chuyển đổi số đối với lĩnh vực mình phụ trách.
- Thành viên gồm: Cán bộ chuyên trách công nghệ thông tin, Bí thư Đoàn thanh niên, Hội trưởng Hội phụ nữ và người đứng đầu các tổ chức, lĩnh vực thuộc Ủy ban nhân dân cấp xã.
c. Về chức năng, nhiệm vụ của Ban Chỉ đạo chuyển đổi số cấp xã:
- Ban hành và tổ chức thực hiện Kế hoạch hoạt động chuyển đổi số hàng năm trên cơ sở chỉ đạo của Ban chỉ đạo chuyển đổi số, Tổ công tác triển khai Đề án 06 cấp tỉnh, cấp huyện và nhu cầu, điều kiện thực tiễn của địa phương.
- Chỉ đạo công tác tuyên truyền, tập huấn nâng cao nhận thức về chuyển đổi số trong cán bộ, công chức, viên chức và người dân trên địa bàn.
- Chỉ đạo, đôn đốc cơ quan, đơn vị, tổ chức đoàn thể của địa phương và các thôn, tổ dân phố thực hiện tốt công tác chuyển đổi số, Đề án 06 và các chủ trương, chính sách, pháp luật về chuyển đổi số trên địa bàn.
- Chỉ đạo, đôn đốc các cơ quan, tổ chức và cộng đồng chủ động tiếp cận và ứng dụng các nền tảng công nghệ số, dữ liệu số để phát triển chính quyền số, kinh tế số và xã hội số; chỉ đạo Tổ chuyển đổi số cộng đồng trên địa bàn thực hiện tốt vai trò, nhiệm vụ đối với hoạt động chuyển đổi số trong cộng đồng.
- Định kỳ tổ chức sơ kết, tổng kết, đánh giá tình hình, kết quả triển khai các nhiệm vụ, giải pháp về chuyển đổi số trên địa bàn; kịp thời khen thưởng, phê bình các tổ chức, cá nhân về công tác chuyển đổi số.

1.2. Hợp nhất Tổ chuyển đổi số cộng đồng và Tổ công tác triển khai thực hiện Đề án 06 tại thôn, xóm, tổ dân phố:

a. Thống nhất tên gọi: Tổ Chuyển đổi số cộng đồng
b. Cơ cấu, số lượng: Mỗi Tổ Chuyển đổi số cộng đồng có 3 thành viên gồm:
- Tổ trưởng là Trưởng thôn/xóm/tổ dân phố hoặc Bí thư chi bộ.
- Tổ phó là Bí thư Đoàn Thanh niên thôn/xóm/tổ dân phố.
- Thành viên là Chi hội trưởng Hội phụ nữ thôn, xóm, tổ dân phố.
c. Về chức năng, nhiệm vụ của Tổ sau khi hợp nhất:
- Thông tin, tuyên truyền các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về chuyển đổi số đến các hộ gia đình, người dân trong thôn, xóm, tổ dân phố; lan tỏa thông tin về mục đích, ý nghĩa và lợi ích mà chuyển đổi số đem lại cho cộng đồng dân cư; vận động, hướng dẫn, hỗ trợ người dân ứng dụng công nghệ số, nền tảng số, dịch vụ công.
- Xây dựng kế hoạch hoạt động hàng năm, nhiệm vụ cụ thể hàng tháng của Tổ, triển khai các văn bản về chuyển đổi số của cấp trên.
- Về chính quyền số: Hướng dẫn người dân sử dụng dịch vụ công trực tuyến; sử dụng các dịch vụ số và tương tác với chính quyền qua các nền tảng số được đánh giá và lựa chọn.
- Về kinh tế số: Hướng dẫn doanh nghiệp, hộ kinh doanh, người dân trên địa bàn đăng ký tham gia các sàn thương mại điện tử như “voso.vn”, “postmart.vn”,…; mở tài khoản thanh toán điện tử; hướng dẫn người dân sử dụng nền tảng số, công nghệ số để đăng ảnh, quảng bá sản phẩm, tạo gian hàng, nhận đơn, đóng gói sản phẩm và cam kết cung cấp sản phẩm đúng chất lượng cho khách hàng; hướng dẫn ứng dụng công nghệ số trong các hoạt động sản xuất, kinh doanh phù hợp với điều kiện kinh tế - xã hội của địa phương.
- Về xã hội số: Hướng dẫn người dân tiếp cận, cài đặt, sử dụng các dịch vụ số phục vụ cho các nhu cầu thiết yếu như y tế, giáo dục, chính sách xã hội, phòng chống dịch... thông qua các nền tảng số.
- Triển khai thực hiện các nhiệm vụ chuyển đổi số, Đề án 06 theo chỉ đạo, hướng dẫn của UBND cấp tỉnh, cấp huyện và cấp xã.
- Tham gia các hoạt động đào tạo, tập huấn nâng cao nhận thức, kiến thức về chuyển đổi số, kỹ năng ứng dụng công nghệ số và áp dụng chính sách, pháp luật về chuyển đổi số.
- Hướng dẫn người dân trong thôn/xóm/tổ dân phố kỹ năng sử dụng công nghệ số, hỗ trợ, giải đáp thắc mắc về ứng dụng công nghệ số, nền tảng số, dịch vụ công.
- Chủ động đề xuất, triển khai các sáng kiến, cách làm hay về chuyển đổi số, ứng dụng công nghệ số mang lại hiệu quả trong cộng đồng.
- Định kỳ (hoặc đột xuất khi có yêu cầu) báo cáo UBND cấp xã về kết quả hoạt động của Tổ; kịp thời đề xuất khen thưởng, hỗ trợ, động viên đối với cá nhân, tổ chức và thành viên Tổ chuyển đổi số cộng đồng có thành tích, kết quả xuất sắc về chuyển đổi số.

1.3. Ủy ban nhân dân cấp xã ban hành quyết định hợp nhất Ban chỉ đạo chuyển đổi số cấp xã, Tổ chuyển đổi số cộng đồng cấp xã với Tổ công tác triển khai thực hiện Đề án 06 cấp xã thành Ban chỉ đạo chuyển đổi số cấp xã; ban hành quyết định hợp nhất Tổ chuyển đổi số cộng đồng và Tổ công tác triển khai thực hiện Đề án 06 tại thôn, xóm, tổ dân phố thành Tổ Chuyển đổi số cộng đồng; ban hành quy chế hoạt động của Ban Chỉ đạo chuyển đổi số cấp xã và Tổ chuyển đổi số cộng đồng trên cơ sở chức năng, nhiệm vụ nói trên, phù hợp với thực tế địa bàn cơ sở.

2. Giao Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố, thị xã chỉ đạo Ủy ban nhân dân các xã, phường, thị trấn hoàn thành việc hợp nhất các tổ chức nêu trên trước ngày 30/5/2023, báo cáo kết quả về Sở Thông tin và Truyền thông trước ngày 01/6/2023.

3. Giao Sở Thông tin và Truyền thông chủ trì, phối hợp với Công an tỉnh theo dõi, kiểm tra, đôn đốc các địa phương, đơn vị liên quan triển khai thực hiện đúng quy định; kịp thời báo cáo, tham mưu Ủy ban nhân tỉnh xem xét, giải quyết những khó khăn, vướng mắc vượt thẩm quyền trong quá trình thực hiện (nếu có)./.
H.A


Thêm nhận xét mới

 Bình luận của bạn đã được gửi thành công. Cảm ơn bạn!   Làm mới
Lỗi: Vui lòng thử lại

Đặt hàng mẫu

 Đơn đặt hàng của bạn đã được gửi thành công. Chúng tôi sẽ liên hệ với bạn ngay khi có thể.
Lỗi: Vui lòng thử lại

Thống kê trong ngày

Lượt truy cập:   4.534
Tổng số truy cập:   312.343.234

Sự kiện