Ban hành Đề án xác định Chỉ số đánh giá mức độ chuyển đổi số doanh nghiệp   |    Hà Tĩnh tổ chức Hội nghị phổ biến, quán triệt kiến trúc Chính quyền điện tử năm 2023   |    Lấy ý kiến góp ý vào Dự thảo Quyết định sửa đổi, bổ sung Bảng giá đất năm 2020 trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh   |    Triển lãm số 3D “Hoàng Sa, Trường Sa của Việt Nam - Những bằng chứng lịch sử và pháp lý” tại Nghi Xuân   |    Kết quả Tuần thứ Tư “Cuộc thi tìm hiểu về chuyển đổi số tỉnh Hà Tĩnh năm 2023"   |   

Quyết định về việc phê duyệt Kế hoạch thực hiện chính sách hỗ trợ phát triển khoa học và công nghệ tỉnh Hà Tĩnh năm 2023

  

14:40 03/08/2023

Ngày 07/07/2023, Ủy ban nhân dân tỉnh ra Quyết định số:1619/QĐ-UBND về việc phê duyệt Kế hoạch thực hiện chính sách hỗ trợ phát triển khoa học và công nghệ tỉnh Hà Tĩnh năm 2023.

Ủy ban nhân dân tỉnh Quyết định cụ thể như sau:

Điều 1. Phê duyệt Kế hoạch thực hiện chính sách hỗ trợ phát triển khoa học và công nghệ tỉnh Hà Tĩnh năm 2023 theo Nghị quyết số 95/2022/NQHĐND ngày 16/12/2022 của Hội đồng nhân dân tỉnh (có Phụ lục kèm theo).

Điều 2. Giao Sở Khoa học và Công nghệ:

- Chủ trì, phối hợp với các sở, ban, ngành cấp tỉnh; Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố, thị xã và các tổ chức, doanh nghiệp, cá nhân có liên quan triển khai thực hiện các nhiệm vụ theo nội dung đã được phê duyệt.

- Lập dự toán kinh phí thực hiện nhiệm vụ theo quy định, gửi Sở Tài chính thẩm định và trình Ủy ban nhân dân tỉnh xem xét, quyết định.

- Theo dõi, đôn đốc, kiểm tra, tổng hợp tình hình, tiến độ, kết quả thực hiện các nhiệm vụ, báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh theo quy định.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực kề từ ngày ban hành.

Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh, Giám đốc các sở: Khoa học và Công nghệ, Tài chính; Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố, thị xã và các tổ chức, cá nhân liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

Chi tiết Quyết định và phụ lục xem Tại đây.

BBT


Thêm nhận xét mới

 Bình luận của bạn đã được gửi thành công. Cảm ơn bạn!   Làm mới
Lỗi: Vui lòng thử lại

Đặt hàng mẫu

 Đơn đặt hàng của bạn đã được gửi thành công. Chúng tôi sẽ liên hệ với bạn ngay khi có thể.
Lỗi: Vui lòng thử lại

Thống kê trong ngày

Lượt truy cập:   4.534
Tổng số truy cập:   312.343.234

Sự kiện