Báo cáo tình hình kinh tế - xã hội 6 tháng đầu năm 2022   |    Hà Tĩnh có 7 ca mắc sốt xuất huyết tại chỗ, người dân cần nêu cao cảnh giác   |    Tăng cường tuyên truyền sử dụng vật tư nông nghiệp cho người dân Cẩm Xuyên   |    Về việc lấy ý kiến góp ý của nhân dân về “Lập quy hoạch sử dụng đất giai đoạn 2021-2030 thành phố Hà Tĩnh”   |    Về việc lấy ý kiến góp ý của nhân dân về “Lập quy hoạch sử dụng đất giai đoạn 2021-2030 thị xã Hồng Lĩnh”   |   

Cơ cấu tổ chức

  

14:41 07/05/2020

Cơ cấu tổ chức UBND tỉnh Hà Tĩnh

I. Thông tin chung: 

Tên cơ quan  : Uỷ ban nhân dân tỉnh Hà Tĩnh 
Địa chỉ          : Số 1 đường Nguyễn Tất Thành - TP Hà Tĩnh 
Điện thoại     : 0239.385.7717
Email: ubhatinh@hatinh.gov.vn 


II. Sơ đồ quản lý, điều hành của Uỷ ban nhân dân tỉnh

III. Phân công nhiệm vụ công tác của lãnh đạo UBND tỉnh Hà Tĩnh:

1. Đồng chí Võ Trọng Hải - Chủ tịch UBND tỉnh:

Điện thoại:  Đang cập nhật        Email: votronghai@hatinh.gov.vn 

- Lãnh đạo, quản lý toàn diện mọi hoạt động thuộc chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của UBND tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh.

 - Trực tiếp chỉ đạo, điều hành các lĩnh vực công tác: Quy hoạch, Kế hoạch, Tài chính, Nội vụ, Nội chính, Quốc phòng - An ninh, Cải cách hành chính, Thuế, Kho bạc Nhà nước, Xây dựng, Phát triển đô thị, Giao thông Vận tải, Thi đua khen thưởng, Chủ trương đầu tư các dự án.

 - Theo dõi, chỉ đạo chung các dự án đầu tư trên địa bàn tỉnh. Xem xét, phê duyệt chủ trương đầu tư các dự án theo quy định phải thực hiện thủ tục chấp thuận chủ trương đầu tư. Theo dõi, chỉ đạo Quỹ đầu tư phát triển và các Quỹ ủy thác.

 - Những nhiệm vụ đột xuất, quan trọng và những giải pháp có tính đột phá trên các lĩnh vực kinh tế xã hội.

2. Đồng chí Nguyễn Hồng Lĩnh - Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh:

- Làm Trưởng Ban Chỉ đạo Đổi mới, Quản lý và Phát triển doanh nghiệp tỉnh.

- Giúp Chủ tịch UBND tỉnh theo dõi, chỉ đạo các lĩnh vực công tác: Công Thương, Ngân hàng và các tổ chức tín dụng, Hải quan, Phòng chống buôn lậu và gian lận thương mại, An toàn giao thông.

- Có ý kiến đối với các nội dung về Quy hoạch, Phát triển đô thị, Giao thông vận tải, chủ trương đầu tư các dự án thuộc lĩnh vực phụ trách khi Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu.

- Đối với các dự án đầu tư do doanh nghiệp, hợp tác xã, cá nhân đề xuất:

+ Cho ý kiến trước khi trình Chủ tịch UBND tỉnh quyết định phê duyệt chủ trương đầu tư các dự án đầu tư do doanh nghiệp, hợp tác xã, cá nhân đề xuất theo lĩnh vực phụ trách.

+ Trực tiếp theo dõi, chỉ đạo xử lý toàn diện các nội dung, hồ sơ, công việc tiếp theo của dự án đầu tư do doanh nghiệp, hợp tác xã, cá nhân đề xuất đã được Chủ tịch UBND tỉnh ký chấp thuận chủ trương đầu tư (quy hoạch, môi trường, đất đai…), giải quyết khó khăn vướng mắc và các nội dung khác có liên quan đến các dự án đầu tư theo địa bàn và lĩnh vực sau: Các Khu kinh tế, khu, cụm công nghiệp; lĩnh vực công nghiệp, năng lượng và các dự án: Khu đô thị, phát triển đô thị, hạ tầng dân cư, nhà ở tại địa bàn các huyện: Cẩm Xuyên, Thạch Hà, Kỳ Anh và thị xã Kỳ Anh (đảm bảo kịp thời, đúng quy định; xây dựng kế hoạch, lộ trình, đường găng đối với các dự án lớn, trọng điểm, quan trọng để tổ chức thực hiện; chịu trách nhiệm trước Chủ tịch UBND tỉnh và pháp luật về kết quả giải quyết công việc của mình).

- Theo dõi, chỉ đạo các dự án đã có chủ trương của Thường trực Tỉnh ủy, Ban Thường vụ Tỉnh ủy theo phân công của Chủ tịch UBND tỉnh.

- Theo dõi, chỉ đạo công tác thanh tra, khiếu nại, tố cáo, xử lý các quyết định thanh tra theo lĩnh vực phụ trách.

- Theo dõi, chỉ đạo công tác xây dựng cơ bản, công tác giải phóng mặt bằng các dự án thuộc lĩnh vực phụ trách và các dự án trọng điểm; Ban Quản lý Dự án Đầu tư xây dựng khu vực Khu kinh tế tỉnh; Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình giao thông tỉnh; Ngân hàng Chính sách xã hội.

- Thực hiện các công việc khác theo sự phân công, ủy quyền của Chủ tịch UBND tỉnh.

3. Đồng chí Lê Ngọc Châu - Phó Chủ tịch UBND tỉnh:

Điện thoại: Đang cập nhật        

Email: lengocchau@hatinh.gov.vn

 - Làm nhiệm vụ Phó Chủ tịch UBND tỉnh.

 - Giúp Chủ tịch UBND tỉnh theo dõi, chỉ đạo các lĩnh vực công tác: Giáo dục - Đào tạo, Văn hoá - Thể thao và Du lịch, Thông tin và Truyền thông, Khoa học - Công nghệ, Y tế, Lao động - Thương binh và xã hội, Bảo hiểm xã hội, Tư pháp, Báo chí, Ngoại vụ, Bưu chính - Viễn thông, Tôn giáo; ký các văn bản về nâng lương, chuyển ngạch, nghỉ hưu cho cán bộ, công chức thuộc thẩm quyền Chủ tịch UBND tỉnh; ký các văn bản cử cán bộ, công chức đi công tác, đào tạo, bồi dưỡng ở nước ngoài khi được Chủ tịch ủy quyền.

- Có ý kiến đối với các nội dung về Kế hoạch, Tài chính, Nội vụ, Thi đua khen thưởng, chủ trương đầu tư các dự án thuộc lĩnh vực phụ trách khi Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu.

- Cho ý kiến trước khi trình Chủ tịch UBND tỉnh quyết định phê duyệt chủ trương đầu tư các dự án do doanh nghiệp, hợp tác xã, cá nhân đề xuất theo lĩnh vực phụ trách và các dự án Khu đô thị, phát triển đô thị, hạ tầng dân cư, nhà ở trên địa bàn các huyện: Hương Sơn, Vũ Quang, Đức Thọ và thị xã Hồng Lĩnh.

 - Theo dõi, chỉ đạo các dự án đã có chủ trương của Thường trực Tỉnh ủy, Ban Thường vụ Tỉnh ủy theo phân công của Chủ tịch UBND tỉnh.

 - Theo dõi, chỉ đạo công tác thanh tra, khiếu nại, tố cáo, xử lý các quyết định thanh tra theo lĩnh vực phụ trách.

- Thay mặt Chủ tịch UBND tỉnh phối hợp công tác với Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh và các tổ chức chính trị xã hội, các hội nghề nghiệp.

 - Theo dõi, chỉ đạo công tác xây dựng cơ bản, công tác giải phóng mặt bằng thuộc lĩnh vực phụ trách; Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình dân dụng và công nghiệp tỉnh.

 - Trực tiếp phụ trách Văn phòng Đoàn ĐBQH, HĐND, UBND tỉnh.

 - Thực hiện các công việc khác theo sự phân công, ủy quyền của Chủ tịch UBND tỉnh.

4. Đồng chí Đặng Ngọc Sơn - Phó Chủ tịch UBND tỉnh.

Điện thoại: (0239)        Email: dangngocson@hatinh.gov.vn

- Giúp Chủ tịch UBND tỉnh theo dõi, chỉ đạo các lĩnh vực công tác: Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Tài nguyên và Môi trường, Thanh tra, Xây dựng nông thôn mới, Dân tộc, Kinh tế hợp tác, Hợp tác xã, Thi hành án dân sự, Công tác phòng chống bão lụt và tìm kiếm cứu nạn.

- Có ý kiến đối với các nội dung về Nội chính, Cải cách hành chính, Xây dựng, Thuế, chủ trương đầu tư các dự án thuộc lĩnh vực phụ trách khi Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu.

- Đối với các dự án đầu tư do doanh nghiệp, hợp tác xã, cá nhân đề xuất:

+ Cho ý kiến trước khi trình Chủ tịch UBND tỉnh quyết định phê duyệt chủ trương đầu tư các dự án đầu tư do doanh nghiệp, hợp tác xã, cá nhân đề xuất theo lĩnh vực phụ trách nêu trên.

+ Trực tiếp theo dõi, chỉ đạo xử lý toàn diện các nội dung, hồ sơ, công việc tiếp theo của dự án đầu tư do doanh nghiệp, hợp tác xã, cá nhân đề xuất đã được Chủ tịch UBND tỉnh ký chấp thuận chủ trương đầu tư (quy hoạch, môi trường, đất đai…); giải quyết khó khăn vướng mắc và các nội dung khác có liên quan đến các dự án đầu tư theo địa bàn và lĩnh vực ngoài các dự án do Phó Chủ tịch 5 UBND tỉnh Nguyễn Hồng Lĩnh phụ trách và các dự án: Khu đô thị, phát triển đô thị, hạ tầng dân cư, nhà ở tại địa bàn các huyện: Hương Khê, Lộc Hà, Can Lộc, Nghi Xuân và thành phố Hà Tĩnh (đảm bảo kịp thời, đúng quy định; xây dựng kế hoạch, lộ trình, đường găng đối với các dự án lớn, trọng điểm, quan trọng để tổ chức thực hiện; chịu trách nhiệm trước Chủ tịch UBND tỉnh và pháp luật về kết quả giải quyết công việc của mình).

- Theo dõi, chỉ đạo các dự án đã có chủ trương của Thường trực Tỉnh ủy, Ban Thường vụ Tỉnh ủy theo phân công của Chủ tịch UBND tỉnh.

- Phụ trách chung về công tác khiếu nại, tố cáo và xử lý các quyết định thanh tra theo lĩnh vực phụ trách.

 - Thay mặt Chủ tịch UBND tỉnh phối hợp công tác giữa UBND tỉnh với Tòa án Nhân dân tỉnh và Viện Kiểm sát Nhân dân tỉnh.

 - Theo dõi, chỉ đạo công tác xây dựng cơ bản, công tác giải phóng mặt bằng các dự án thuộc lĩnh vực phụ trách; Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh.

- Thực hiện các công việc khác theo sự phân công, ủy quyền của Chủ tịch UBND tỉnh.Ban Biên Tập

Thống kê trong ngày

Lượt truy cập:   4.205
Tổng số truy cập:   31.872.021

Sự kiện