Đầu mối liên hệ:

- Đối với đại biểu trong nước: Ông Đặng Huy Cường. ĐT (+84)913294698

- Đối với đại biểu quốc tế: Bà Hoàng Hương Giang. ĐT (+84)934413613

Contacts:

- Domestic delegations: Mr. Dang, Huy Cuong. Phone No. (+84)913294698

- International delegations: Ms. Hoang, Phuong Giang. Phone No. (+84)934413613

02
Lĩnh vực công nghiệp, TTCN
Đầu tư xây dựng và kinh doanh kết cấu hạ tầng Khu công nghiệp Kỳ Trinh
Phường Kỳ Trinh, thị xã Kỳ Anh

Hạ tầng giao thông, cấp điện, cấp nước khu vực dự án; khoảng cách đến sân bay, cảng biển, đường sắt, đường bộ: Phường Kỳ Trinh, thị xã Kỳ Anh ,Tỉnh Hà Tĩnh

Mục tiêu dự án/hiệu quả đầu tư: Đầu tư xây dựng hoàn thiện hạ tầng kỹ thuật cụm công nghiệp để thu hút doanh nghiệp đầu tư các dự án sản xuất kinh doanh

Ưu đãi đầu tư: Được hưởng ưu đãi đầu tư đối với địa bàn có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn

Lực lượng lao động: Lực lượng lao động tỉnh Hà Tĩnh từ 15 tuổi trở lên tại quý I/2023 là 521.589 người, nam chiếm 53,56%, nữ chiếm 46,44%; trong đó: Số lao động không có việc làm là 22.422 người (nam khoảng 10.360 người, nữ khoảng 12.062 người)

Đánh giá sự phù hợp với các quy hoạch: Phù hợp Quy hoạch tỉnh Hà Tĩnh thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050; phù hợp quy hoạch sử dụng đất thị xã Kỳ Anh

Tổng vốn đầu tư: 3,150(tỷ đồng)

Diện tích: 310(ha)

Lương bình quân: 5 - 8 triệu đồng

Sơ bộ chi phí GPMB: Xác định khi lập Dự án

Hiện trạng đất: Đất lúa 120 ha; đất nuôi trồng thủy sản 80 ha; đất trồng cây lâu năm; đất trồng cây hàng năm 70 ha; đất ở ở tại đô thị 5 ha; đất nghĩa trang 2 ha; đất bằng chưa sử dụng; đất sông suối 33 ha.