Chủ tịch UBND tỉnh Hà Tĩnh ra công điện tập trung ứng phó với áp thấp nhiệt đới, mưa lớn   |    Mưa lớn, Thủy điện Hố Hô xả tràn lưu lượng 1.380 m3/giây   |    Phát biểu của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng với báo chí sau Hội đàm với Tổng thống Hoa Kỳ Joe Biden   |    Trao quyết định chủ trương đầu tư dự án VSIP hơn 1.555 tỷ đồng tại Hà Tĩnh   |    Hà Tĩnh được Chính phủ phê duyệt quy hoạch cảng cạn ven hành lang quốc lộ 8   |   

Thực hiện công tác dân vận chính quyền năm 2019

  

08:32 16/04/2019

 

Ngày 16/4/2019 Uỷ ban nhân dân tỉnh ban hành công văn số 2211/UBND-NC1   về việc triển khai thực công tác dân vận chính quyền năm 2019. Theo đó, Ủy ban nhân dân tỉnh yêu cầu các cơ quan, đơn vị, địa phương thực hiện công tác dân vận chính quyền năm 2019 như sau:

    1. Tiếp tục quán triệt, triển khai việc thực hiện Kết luận số 114-KL/TW ngày 14/7/2015 của Ban Bí thư Trung ương Đảng về “Nâng cao hiệu quả công tác dân vận của cơ quan nhà nước các cấp”, trong đó tập trung vào một số nội dung như: Việc thế chế hóa cơ chế “Đảng lãnh đạo, Nhà nước quản lý, Nhân dân làm chủ”; việc triển khai lấy ý kiến của các tầng lớp Nhân dân tham gia xây dựng chính sách, pháp luật; phát huy vai trò, trách nhiệm của Nhân dân trong việc thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở; công tác tiếp dân, đối thoại với Nhân dân; giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo; công tác cải cách hành chính nhà nước, tinh giản biên chế theo tinh thần các nghị quyết của Trung ương; công tác phối hợp, tạo điều kiện để Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh, các tổ chức chính trị - xã hội tham gia giám sát, phản biện xã hội; kết quả thực hiện phong trào thi đua “Dân vận khéo”.

    2. Rà soát, đánh giá kết quả thực hiện 07 nội dung tại Chỉ thị số l6/CT-TTg ngày 16/5/2016 của Thủ tướng Chính phủ về “Tăng cường và đổi mới công tác dân vận trong cơ quan hành chính nhà nước, chính quyền các cấp trong tình hình mới” để đề xuất cấp có thẩm quyền xem xét điều chỉnh, bổ sung đảm bảo phù hợp.

    3. Tập trung triển khai Chương trình phối hợp số 79-CTr/BDVTW- BCSĐCP ngày 11/10/2016 và Kế hoạch số 1537-KH/BDVTW-BCSĐCP ngày 08/02/2018 của Ban Dân vận Trung ương và Ban Cán sự đảng Chính phủ về công tác dân vận, giai đoạn 2016 - 2021 và ‘‘Năm dân vận chính quyền” 2019; Kế hoạch số 35-KH/BDVTU-BCSĐUBND ngày 06/3/2019 của Ban Dân vận Tỉnh ủy và Ban Cán sự Đảng Ủy ban nhân dân tỉnh về phối hợp thực hiện ‘‘Năm dân vận chính quyền” 2019.

    4. Đánh giá chính xác, khách quan việc thực hiện Nghị định số 04/2015/NĐ-CP ngày 09/01/2015 của Chính phủ và Thông tư số 01/2016/TT-BNV ngày 13/01/2016 của Bộ trưởng Bộ Nội vụ hướng dẫn một số nội dung của Nghị định của Chính phủ về thực hiện dân chủ trong hoạt động của cơ quan hành chính nhà nước, đơn vị sự nghiệp công lập và Pháp lệnh số 34/2007/PL-ƯBTVQH11 ngày 20/4/2007 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về thực hiện dân chủ ở xã phường, thị trấn; những thuận lợi, khó khăn trong quá trình thực hiện dân chủ trong cơ quan, đơn vị; các kiến nghị, đề xuất nhằm thực hiện hiệu quả công tác dân vận, dân chủ trong cơ quan hành chính nhà nước, chính quyền các cấp.

    5. Công tác dân vận của cơ quan hành chính nhà nước, chính quyền các cấp và dân chủ trong cơ quan, đơn vị phải gắn chặt chẽ với việc thực hiện nhiệm vụ chính trị được giao, nhằm nâng cao tinh thần trách nhiệm, ý thức phục vụ nhân dân của đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức, tạo sự chuyển biến mạnh mẽ tác phong làm việc của đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức thực hiện phong cách “trọng dân, gần dân, hiểu dân, học dân và có trách nhiệm với dân”, “nghe dân nói, nói dân hiểu, hướng dẫn dân làm, làm dân tin”, với phương châm “chân thành, tích cực, thận trọng, kiên trì, tế nhị, hiệu quả”.

    6. Đẩy mạnh phòng trào thi đua yêu nước, trong đó có phong trào thi đua “Dân vận khéo” gắn với việc “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”; việc thực hiện Chỉ thị số 26/CT-TTg ngày 015/9/2016 về tăng cường kỷ luật kỷ cương trong các cơ quan hành chính nhà nước các cấp và Đề án Văn hóa công vụ theo Quyết định số 1847/QĐ-TTG ngày 27/12/2018 của Thủ tướng Chính phủ.

    Yêu cầu các cơ quan, đơn vị, địa phương kịp thời triển khai thực hiện và gửi báo cáo về Sở Nội vụ trước ngày 15/8/2019. Giao Sở Nội vụ thường xuyên theo dõi, đôn đốc, kiểm tra việc thực hiện công tác dân vận chính quyền của các cơ quan, đơn vị, địa phương; đồng thời tổng hợp kết quả thực hiện hàng năm, báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh và các cơ quan có thẩm quyền theo quy định./.

 

BBT


Thêm nhận xét mới

 Bình luận của bạn đã được gửi thành công. Cảm ơn bạn!   Làm mới
Lỗi: Vui lòng thử lại

Thống kê trong ngày

Lượt truy cập:   4.534
Tổng số truy cập:   312.343.234

Sự kiện