Triển lãm “Hoàng Sa, Trường Sa của Việt Nam - Những bằng chứng lịch sử và pháp lý” tại Trường THPT Hương Sơn   |    Ban hành Đề án xác định Chỉ số đánh giá mức độ chuyển đổi số doanh nghiệp   |    Hà Tĩnh tổ chức Hội nghị phổ biến, quán triệt kiến trúc Chính quyền điện tử năm 2023   |    Lấy ý kiến góp ý vào Dự thảo Quyết định sửa đổi, bổ sung Bảng giá đất năm 2020 trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh   |    Triển lãm số 3D “Hoàng Sa, Trường Sa của Việt Nam - Những bằng chứng lịch sử và pháp lý” tại Nghi Xuân   |   

Hà Tĩnh: Cải cách hành chính được đẩy mạnh

  

03:44 25/09/2021

Hà Tĩnh luôn xác định cải cách hành chính là một trong những nhiệm vụ đột phá chiến lược. Thời gian qua, công tác cải cách hành chính của tỉnh đã đạt được kết quả khá toàn diện trên tất cả các lĩnh vực.


 Trung tâm hành chính công của tỉnh Hà Tĩnh. 

Cải cách thể chế trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh đã có nhiều chuyển biến, đảm bảo tính đồng bộ, hợp pháp và khả thi, nhiều cơ chế, chính sách đáp ứng yêu cầu phát triển của tỉnh. Cải cách thủ tục hành chính theo hướng đơn giản hóa. Thành lập và đưa vào hoạt động hiệu quả Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh, Trung tâm hành chính công cấp huyện, kiện toàn, hiện đại bộ phận một cửa cấp xã, nâng cao sự hài lòng của người dân, doanh nghiệp. Công tác quản lý, sử dụng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức trên địa bàn tỉnh ngày càng chặt chẽ, đi vào nề nếp. Cải cách tài chính công được tập trung chủ yếu vào việc phân cấp nguồn thu, nhiệm vụ chi giữa các cấp chính quyền địa phương. Ứng dụng, phát triển công nghệ thông tin trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh đã có bước phát triển về hạ tầng, ứng dụng các phần mềm dùng chung vào quản lý và chỉ đạo điều hành. Công tác thanh tra, kiểm tra công vụ, kiểm tra cải cách hành chính được tăng cường.

Hiện nay, 100% thủ tục hành chính của các cấp, ngành được công khai, thống nhất trên môi trường internet và tại bộ phận một cửa các cấp; 100% thủ tục hành chính được đưa vào tiếp nhận, trả kết quả tại Trung tâm Phục vụ hành chính công Hà Tĩnh, trung tâm hành chính công cấp huyện và bộ phận tiếp nhận, trả kết quả cấp xã. Hạ tầng công nghệ thông tin, hệ thống mạng, phần mềm chuyên dụng có bước nhảy vọt. Tỷ lệ trao đổi văn bản điện tử của cả 3 cấp đạt trên 95%. Đến nay, trên Cổng dịch vụ công của tỉnh Hà Tĩnh đã có 1.746 dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, có 32 dịch vụ công trực tuyến mức độ 4.

Đánh giá về kết quả của công tác cải cách hành chính của tỉnh Hà Tĩnh trong thời gian qua, các kết quả này đã có những tác động tích cực, góp phần thực hiện thắng lợi các chỉ tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh Hà Tĩnh, nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động của cơ quan nhà nước. Tác động của công tác cải cách hành chính đã tạo sự chuyển biến rõ nét về nhận thức, trách nhiệm của đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức về cải cách hành chính, nhất là trong thực thi công vụ, từng bước được nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý Nhà nước, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh Hà Tĩnh. Trên cơ sở những kết quả đã đạt được, bước vào giai đoạn mới, Hà Tĩnh đặt ra mục tiêu phấn đấu đưa chỉ số cải cách hành chính của tỉnh vào top 10 địa phương đứng đầu cả nước trong giai đoạn 2020 - 2030.

Theo đó Hà Tĩnh đã chú trọng thực hiện cải cách tổ chức bộ máy và bước đầu đã đạt được một số kết quả tích cực: tập trung sắp xếp, kiện toàn các tổ chức đầu mối bên trong của từng tổ chức theo hướng giảm đầu mối, giảm tối đa cấp trung gian, do đó đã giảm được số lượng lớn .

Theo số liệu của Sở Nội vụ tỉnh Hà Tĩnh, đến nay, toàn tỉnh đã tinh giản được 242 biên chế hành chính, 2.143 người làm việc tại các đơn vị sự nghiệp công lập, so với đầu nhiệm kỳ giảm 1.268 cán bộ công chức cấp xã, giảm 1.488 người hoạt động không chuyên trách cấp xã, giảm được 15.071 cán bộ thôn, tổ dân phố, từ đó hàng năm tỉnh đã góp phần tiết kiệm chi ngân sách hàng năm cho tỉnh, đảm bảo cân đối tăng nguồn lực cho đầu tư phát triển. Chế độ phụ cấp của người hoạt động không chuyên trách cấp xã, thôn tổ dân phố được chi trả cao hơn so với quy định của Chính phủ. Với kết quả đó, Hà Tĩnh được Bộ Nội vụ đánh giá là đơn vị chủ động, tiên phong trong việc rà soát, tổ chức lại các cơ quan hành chính và đơn vị sự nghiệp công lập theo hướng tinh gọn, giảm cấp trung gian và nâng cao hiệu quả hoạt động của tổ chức.

Để thực hiện được mục tiêu đó, nhiệm vụ đặt ra cho các cấp, ngành là tiếp tục đẩy mạnh việc đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy đảm bảo tinh gọn, hiệu lực, hiệu quả; rà soát, sửa đổi các quy định thủ tục hành chính (TTHC) theo hướng đơn giản và chuẩn hóa, tạo điều kiện thuận lợi cho người dân, doanh nghiệp, nhằm góp phần thúc đẩy phát triển KT-XH tỉnh nhà. Bên cạnh những kết quả đạt được, thì do công tác cải cách hành chính mang tính toàn diện, tổng thể, bao trùm trên nhiều lĩnh vực, nên trong quá trình triển khai, tổ chức thực hiện còn có những tồn tại, hạn chế nhất định.

Chương trình tổng thể cải cách hành chính giai đoạn 2021 - 2030 của tỉnh Hà Tĩnh, sát với tình hình thực tiễn; xây dựng và hoàn thiện hệ thống văn bản quy phạm pháp luật đảm bảo tính đồng bộ, thống nhất, khả thi, công khai, minh bạch, phù hợp với mục tiêu, yêu cầu cải cách hành chính trong giai đoạn mới;.....

 Tập trung giải quyết tốt nhiệm vụ đặt ra, Hà Tĩnh sẽ không khó để đạt mục tiêu đưa chỉ số cải cách hành chính của tỉnh vào top 10 địa phương đứng đầu cả nước trong giai đoạn 2020 – 2030, phấn đấu đến năm 2030 trở thành tỉnh khá của cả nước./.

 Theo BBT 


Thêm nhận xét mới

 Bình luận của bạn đã được gửi thành công. Cảm ơn bạn!   Làm mới
Lỗi: Vui lòng thử lại

Thống kê trong ngày

Lượt truy cập:   4.534
Tổng số truy cập:   312.343.234

Sự kiện