Báo cáo tình hình kinh tế - xã hội 6 tháng đầu năm 2022   |    Hà Tĩnh có 7 ca mắc sốt xuất huyết tại chỗ, người dân cần nêu cao cảnh giác   |    Tăng cường tuyên truyền sử dụng vật tư nông nghiệp cho người dân Cẩm Xuyên   |    Về việc lấy ý kiến góp ý của nhân dân về “Lập quy hoạch sử dụng đất giai đoạn 2021-2030 thành phố Hà Tĩnh”   |    Về việc lấy ý kiến góp ý của nhân dân về “Lập quy hoạch sử dụng đất giai đoạn 2021-2030 thị xã Hồng Lĩnh”   |   

Kế hoạch cải cách hành chính năm 2021

  

11:01 03/10/2021

Ủy ban nhân dân tỉnh Hà Tĩnh đã ban hành Kế hoạch cải cách hành chính năm 2021.

Theo đó, Kế hoạch ban hành nhằm mục đích tăng cường sự lãnh đạo của Đảng về cải cách hành chính, tạo sự thống nhất, quyết tâm chính trị cao của các cấp, các ngành, đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức trong triển khai, thực hiện các nội dung trọng tâm cải cách hành chính trên địa bàn tỉnh nhằm tạo chuyển biến căn bản trong nhận thức và hành động của cả hệ thống chính trị về cải cách hành chính.

Đồng thời, từng bước cụ thể hóa một trong ba nội dung đột phá chiến lược của của Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XIX nhiệm kỳ 2020 - 2025, đó là: Đẩy mạnh cải cách hành chính, tập trung xây dựng chính quyền điện tử, chính quyền số, siết chặt kỷ luật, kỷ cương, gắn trách nhiệm người đứng đầu; tạo môi trường đầu tư kinh doanh thuận lợi phục vụ người dân, doanh nghiệp.

Tỉnh Hà Tĩnh phấn đấu tăng thứ hạng về các Chỉ số cải cách hành chính cấp tỉnh gồm: Chỉ số Hiệu quả quản trị hành chính công cấp tỉnh (PAPI), Chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh (PCI), Chỉ số cải cách hành chính (PAR-Index), Chỉ số hài lòng của người dân, tổ chức đối với sự phục vụ của các cơ quan hành chính nhà nước (SIPAS), Chỉ số sẵn sàng cho phát triển và ứng dụng công nghệ thông tin - truyền thông (ICT), đưa Hà Tĩnh vào nhóm các tỉnh, thành phố dẫn đầu về chính quyền số.


12 chỉ tiêu cụ thể, bao gồm:

Một là, 100% các sở, ban, ngành cấp tỉnh, Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố, thị xã, Ủy ban nhân dân các xã, phường, thị trấn, các cơ quan Trung ương đóng trên địa bàn tỉnh xây dựng và ban hành Kế hoạch cải cách hành chính năm 2021 đảm bảo quy định, chất lượng và tổ chức thực hiện có hiệu quả.

Hai là, 100% người đứng đầu cơ quan, đơn vị, địa phương tiếp tục trực tiếp phụ trách chỉ đạo, tổ chức triển khai thực hiện cải cách hành chính và chịu trách nhiệm toàn diện về kết quả công tác cải cách hành chính ở cơ quan, đơn vị do mình quản lý.

Ba là, tối thiểu 35% cơ quan đơn vị được kiểm tra cải cách hành chính trong năm 2021; 100% các đơn vị, địa phương ban hành và tổ chức thực hiện kế hoạch kiểm tra cải cách hành chính các đơn vị trực thuộc đảm bảo thực chất và đúng quy định.

Bốn là, 100% văn bản quy phạm pháp luật được ban hành đảm bảo tính hợp hiến, hợp pháp và phù hợp với tình hình thực tiễn của tỉnh.

Năm là, tối thiểu 98,5% hồ sơ thủ tục hành chính được giải quyết trước và đúng hạn. Đối với hồ sơ quá hạn có văn bản xin lỗi theo quy định; phấn đấu sự hài lòng của người dân, doanh nghiệp đạt từ 91% trở lên.

Sáu là, thực hiện rà soát 100% cơ cấu tổ chức các cơ quan hành chính nhà nước, đơn vị sự nghiệp để sắp xếp theo hướng tinh gọn, giảm đầu mối, không trùng lặp về chức năng, nhiệm vụ, đảm bảo vận hành hiệu lực, hiệu quả, giảm tối đa chi phí quản lý, điều hành.

Bảy là, 100% đơn vị bố trí người làm việc đúng vị trí việc làm đã được phê duyệt; số công chức được tuyển dụng mới không quá 50% số biên chế đã thực hiện tinh giản biên chế, đã giải quyết chế độ nghỉ hưu hoặc thôi việc theo quy định; 100% cán bộ, công chức, viên chức trong kế hoạch được cử đi đào tạo, bồi dưỡng theo quy định; chuyển đổi vị trí công tác đạt trên 90%. Cơ cấu lại, nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức gắn với việc sắp xếp tổ chức bộ máy các cơ quan, đơn vị đáp ứng yêu cầu phát triển của tỉnh.

Tám là, 100% số cơ quan đơn vị được giao quyền tự chủ, tự chịu trách nhiệm khi hết giai đoạn 03 năm theo quy định tại các Nghị định của Chính phủ.

Chín là, tối thiểu 50% thủ tục hành chính có phát sinh hồ sơ được triển khai dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, 4; trên 30% thủ tục hành chính thuộc danh mục dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, 4 được tiếp nhận và thụ lý, đồng thời được tích hợp với cổng dịch vụ công quốc gia. 100% thủ tục hành chính được cập nhật công khai trên Cổng dịch vụ công trực tuyến của tỉnh; 100% hồ sơ thủ tục hành chính được tiếp nhận thụ lý được cập nhật, quản lý và tổ chức thực hiện trên hệ thống phần mềm một cửa của tỉnh.

Mười là, đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong chỉ đạo, điều hành, quản lý và kết nối với người dân: 100% văn bản (trừ văn bản mật và tối mật) của cấp tỉnh, cấp huyện; 95% của cấp xã được trao đổi trực tuyến trong nội bộ và giữa các cơ quan với nhau, tiến tới không chuyển văn bản giấy. 80% chế độ báo cáo, chỉ tiêu tổng hợp báo cáo định kỳ và báo cáo thống kê về kinh tế - xã hội phục vụ sự chỉ đạo, điều hành của tỉnh được thực hiện trực tuyến và liên thông với hệ thống báo cáo quốc gia. 30% hoạt động kiểm tra của các cơ quan quản lý nhà nước được thực hiện thông qua môi trường số và hệ thống thông tin của cơ quan quản lý.

Đồng thời, đảo đảm kết nối toàn diện, phổ cập Internet băng rộng như một tiện ích thiết yếu trong cộng đồng; giảm tỷ lệ người dân chưa sử dụng Internet xuống dưới 29%, tỷ lệ hộ gia đình chưa có kết nối băng rộng xuống dưới 35%. Phổ cập điện thoại thông minh tới người dân, đặc biệt tới các vùng công ích. Bảo đảm băng thông, tốc độ, chất lượng cho thiết lập mạng kết nối vạn vật, phục vụ các dịch vụ mới của kinh tế số e-Gov, e-Health, e-learning, thương mại điện tử, đô thị thông minh.

Mười một là, công tác ISO 9001:2015, đảm bảo 100% các cơ quan hành chính nhà nước cấp tỉnh, huyện, xã, các đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc các sở, ban, ngành cấp tỉnh thực hiện tốt việc áp dụng, duy trì và cải tiến đáp ứng yêu cầu TCVN ISO 9001:2015; Tiếp tục chuyển đổi, xây dựng và áp dụng hệ thống quản lý chất lượng theo TCVN ISO 9001:2015 tại các đơn vị sự nghiệp công lập thuộc các sở, ban, ngành cấp tỉnh; Ủy ban nhân dân cấp xã thuộc các huyện, đảm bảo lộ trình của Ủy ban nhân dân tỉnh; Xây dựng mới hệ thống quản lý chất lượng theo TCVN ISO 9001:2015 tại các trường học, bệnh viện trên địa bàn tỉnh. Đảm bảo 100% danh mục và quy trình nội bộ thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của các Sở, Ban, Ngành cấp tỉnh; Ủy ban nhân dân cấp huyện, xã được soát xét, kiểm tra, thẩm định đảm bảo đúng quy định của các văn bản quy phạm pháp luật liên quan và các yêu cầu của TCVN ISO 9001:2015 trước khi trình Ủy ban nhân dân cấp tỉnh công bố áp dụng.

Mười hai là, tác động của kết quả cải cách hành chính đối với sự phát triển kinh tế - xã hội trên địa bàn tỉnh: Phấn đấu thu ngân sách đạt trên 12.500 tỷ đồng, tổng vốn đầu tư toàn xã hội đạt trên 31.000 tỷ đồng.

7 nhiệm vụ, giải pháp thực hiện

Thứ nhất, về công tác chỉ đạo, điều hành, các sở, ban, ngành địa phương và các cơ quan Trung ương đóng trên địa bàn tỉnh cần cụ thể hóa các nhiệm vụ cải cách hành chính của tỉnh, xác định rõ các mục tiêu, chỉ tiêu, tiến độ hoàn thành, phân công rõ trách nhiệm, bố trí nguồn lực, kinh phí phù hợp để triển khai đồng bộ trên 06 lĩnh vực cải cách hành chính. Xây dựng và ban hành Kế hoạch cải cách hành chính tỉnh giai đoạn 2021 - 2030 trên cơ sở Nghị quyết của Chính phủ về cải cách hành chính trong giai đoạn tới và thực tiễn cải cách hành chính của tỉnh Hà Tĩnh. Xây dựng Đề án Đẩy mạnh cải cách hành chính, nâng cao ý thức trách nhiệm của cán bộ, công chức, viên chức; chất lượng hoạt động của chính quyền các cấp giai đoạn 2021 - 2025.

Chỉ đạo các sở, ban, ngành cấp tỉnh, Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố, thị xã, các cơ quan Trung ương đóng trên địa bàn tỉnh tổ chức thực hiện việc lấy ý kiến đánh giá sự hài lòng của người dân, doanh nghiệp đã giải quyết thủ tục hành chính tại cơ quan, đơn vị, địa phương bằng các hình thức khác nhau theo quy định về thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính thực hiện định kỳ theo tháng hoặc quý để nâng cao chất lượng giải quyết thủ tục hành chính.

Tổ chức có hiệu quả các buổi tiếp xúc, đối thoại với cá nhân, tổ chức về thực hiện thủ tục hành chính và giải quyết thủ tục hành chính. Người đứng đầu cơ quan, đơn vị, địa phương thực hiện trách nhiệm định kỳ tiếp công dân theo quy định; kịp thời xử lý, chỉ đạo giải quyết nhanh chóng và đúng thẩm quyền các khiếu nại, tố cáo thuộc lĩnh vực, nhiệm vụ trách nhiệm của ngành, đơn vị, địa phương. Tiếp thu đầy đủ và xử lý, phúc đáp kịp thời, giải trình theo quy định các phản ánh, kiến nghị, góp ý, yêu cầu từ các tổ chức, công dân, nhất là tập trung giải quyết, xử lý các vụ việc tồn đọng.

Tiếp tục tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra công vụ, kiểm tra cải cách hành chính theo hướng đột xuất, không báo trước. Đặc biệt, tập trung thanh tra, kiểm tra trong việc giải quyết thủ tục hành chính thuộc các lĩnh vực như: Đất đai, đầu tư, xây dựng, Lao động thương binh và xã hội... Chỉ đạo xử lý, khắc phục kịp thời những vi phạm, sai sót, xác định rõ địa chỉ, trách nhiệm của tổ chức, cá nhân, người đứng đầu trong việc thực hiện chức trách nhiệm vụ, thẩm quyền được giao trong công tác quản lý nhà nước trên địa bàn, lĩnh vực phụ trách.

Tuyên truyền cải cách hành chính phải gắn với Kế hoạch cải cách hành chính năm 2021 của tỉnh. Đổi mới và đa dạng hoá các hình thức tuyên truyền; nâng cao chất lượng nội dung tuyên truyền, phù hợp từng nhóm đối tượng. Đối với những nội dung mới, khó cần làm kỹ công tác tuyên truyền để tạo sự đồng thuận, thống nhất trong tổ chức, thực hiện; chú trọng nêu gương các cá nhân, tổ chức làm tốt công tác cải cách hành chính trên các phương tiện thông tin đại chúng; các tiện ích sử dụng dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, 4; dịch vụ bưu chính công ích để Nhân dân biết, tiếp cận và sử dụng. Kế thừa và phát huy những kinh nghiệm đã đạt được trong công tác cải cách hành chính của tỉnh trong thời gian qua, đồng thời chủ động nghiên cứu, học tập các mô hình sáng kiến cải cách hành chính của các tỉnh bạn để áp dụng phù hợp vào thực tiễn của tỉnh…

Thứ hai, về cải cách thể chế, triển khai nghiêm túc, kịp thời Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật. Thực hiện nghiêm quy trình, thời hạn ban hành văn bản quy phạm pháp luật, đặc biệt là quy trình lập đề nghị xây dựng Nghị quyết, tổ chức lấy ý kiến đối tượng chịu tác động trực tiếp của văn bản, lấy ý kiến phản biện của Ủy ban Trung ương Mạt trận Tổ quốc các cấp theo quy định. Hướng dẫn các đơn vị tự kiểm tra văn bản quy phạm pháp luật theo ngành, lĩnh vực nhằm kịp thời phát hiện các sai sót để tham mưu cấp có thẩm quyền xử lý đảm bảo đúng quy định. Tổ chức kiểm tra, kiểm soát việc ban hành văn bản quy phạm pháp luật của Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân cấp huyện sớm phát hiện các sai sót để có biện pháp chấn chỉnh kịp thời.

Tập trung rà soát văn bản quy phạm pháp luật theo hướng chú trọng đến nội dung để đánh giá sự phù hợp, tính khả thi nhằm sửa đổi, bổ sung hoặc thay thế văn bản không còn phù hợp. Tổ chức thực hiện việc theo dõi tình hình thi hành văn bản quy phạm pháp luật trên địa bàn tỉnh nhằm xem xét, đánh giá thực trạng thi hành pháp luật, kiến nghị thực hiện các giải pháp nâng cao hiệu quả thi hành pháp luật và hoàn thiện hệ thống pháp luật.

Tổ chức tọa đàm, hội thảo nhằm đưa ra những sáng kiến, những đơn vị thực hiện tốt công tác thể chế, qua đó rút ra những bài học kinh nghiệm để triển khai nhiệm vụ trong giai đoạn tiếp theo. Đồng thời, tăng cường công tác kiểm tra việc xây dựng, kiểm tra văn bản gắn với thi hành pháp luật; làm rõ trách nhiệm của đơn vị, cá nhân tham mưu ban hành văn bản có sai sót…

Thứ ba, về cải cách thủ tục hành chính gắn với thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông, kịp thời cập nhật các thủ tục hành chính do Trung ương công bố, ban hành mới, sửa đổi, bổ sung, bãi bỏ để tham mưu công bố kịp thời theo quy định; công khai minh bạch các thủ tục hành chính và cập nhật kịp thời lên cơ sở dữ liệu quốc gia về thủ tục hành chính. Rà soát, đơn giản hóa và kiến nghị cơ quan có thẩm quyền cắt giảm thành phần hồ sơ, yêu cầu điều kiện thực hiện thủ tục hành chính, thời hạn giải quyết để tạo thuận lợi cho cá nhân, tổ chức trong việc giải quyết thủ tục hành chính.

Thực hiện nghiêm quy định về xin lỗi đối với cá nhân, tổ chức trong quá trình tiếp nhận, giải quyết thủ tục hành chính tại Bộ phận một cữa các cấp. Định kỳ 01 năm một lần tổ chức đối thoại với cá nhân, tổ chức về kết quả tiếp nhận, giải quyết thủ tục hành chính theo quy định về việc tăng cường trách nhiệm của người đứng đầu cơ quan hành chính nhà nước các cấp trong công tác cải cách thủ tục hành chính. Đánh giá tác động, kiểm soát chặt chẽ việc quy định các thủ tục hành chính khi xây dựng thể chế về cơ chế, chính sách mới.

Triển khai Kế hoạch số hoá kết quả giải quyết thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của cơ quan, đơn vị, địa phương giai đoạn 2020 - 2025 theo quy định về thực hiện thủ tục hành chính trên môi trường điện tử. Tiếp tục đẩy mạnh thực hiện tiếp nhận, xử lý, phản ánh kiến nghị của cá nhân, tổ chức về quy định hành chính và việc giám sát thực hiện thủ tục hành chính của các cơ quan hành chính.

Thực hiện kiểm tra, giám sát định kỳ, đột xuất tình hình tổ chức, hoạt động của Trung tâm Phục vụ Hành chính công tỉnh, Trung tâm Hành chính công cấp huyện, Bộ phận “Tiếp nhận và Trả kết quả” cấp xã. Có giải pháp hiệu quả để tăng cường hơn nữa sự giám sát của Nhân dân đối với hoạt động cơ chế “Một cửa, một cửa liên thông”. Ủy ban nhân dân tỉnh, Ủy ban nhân dân cấp huyện tiếp tục triển khai thực hiện Đo lường sự hài lòng của người dân, đại diện tổ chức đối với sự phục vụ của các cơ quan hành chính nhà nước theo phân cấp.

Thứ tư, về cải cách tổ chức bộ máy, tiếp tục triển khai thực hiện Nghị quyết của Ban Chấp hành Trung ương về "Tập trung xây dựng đội ngũ cán bộ các cấp, nhất là cấp chiến lược, đủ phẩm chất, năng lực và uy tín, ngang tầm nhiệm vụ" và Đề án công tác cán bộ của Tỉnh ủy; sửa đổi, bổ sung, hoàn thiện hoặc xây dựng mới các Văn bản quy phạm pháp luật về công tác cán bộ, xây dựng và quản lý đội ngũ cán bộ bảo đảm đồng bộ, thống nhất.

Tổ chức quán triệt đầy đủ nội dung, yêu cầu và tổ chức triển khai thực hiện nghiêm túc, có hiệu quả các nội dung các của Nghị định của Chính phủ, của Bộ Nội vụ và của Ủy ban nhân dân tỉnh về thực hiện sắp xếp, kiện toàn cơ cấu tổ chức các cơ quan chuyên môn cấp tỉnh, cấp huyện và các đơn vị sự nghiệp công lập. Tiếp tục nâng cao nhận thức, tạo sự đồng thuận trong đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức, người lao động các cấp, các ngành và Nhân dân trong tỉnh về tiếp tục sắp xếp, kiện toàn cơ cấu tổ chức bộ máy của các cơ quan chuyên môn cấp tỉnh, cấp huyện và các đơn vị sự nghiệp công lập tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả.

Rà soát, đánh giá thực trạng; xây dựng Đề án sắp xếp, kiện toàn cơ cấu các phòng, đơn vị trực thuộc cơ quan chuyên môn cấp tỉnh, cấp huyện và các đơn vị sự nghiệp công lập trên cơ sở đảm bảo tính tổng thể, đồng bộ, nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác, đáp ứng đúng các tiêu chí thành lập và số lượng cấp phó theo quy định, phù hợp với yêu cầu nhiệm vụ được giao; tránh xáo trộn tổ chức, đảm bảo mọi nhiệm vụ được thực hiện bình thường, không gián đoạn; phát huy trình độ chuyên môn, năng lực, kinh nghiệm công tác của đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức; gắn với tiếp tục thực hiện tinh gọn bộ máy, tinh giản biên chế theo Nghị quyết của Ban Chấp hành Trung ương Đảng, của Bộ Chính trị và Chương trình hành động của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh.

Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của các cơ quan, đơn vị sau khi có hướng dẫn của các Bộ, ngành trung ương. Đổi mới hệ thống tổ chức, quản lý và nâng cao hiệu quả hoạt động để tinh gọn đầu mối, khắc phục chồng chéo, dàn trải và trùng lắp về chức năng, nhiệm vụ của các đơn vị sự nghiệp công lập; rà soát, chuyển đổi các đơn vị sự nghiệp công lập có đủ điều kiện sang công ty cổ phần.

Tăng cường phân cấp, phân quyền mạnh mẽ, hợp lý gắn với quyền hạn và trách nhiệm; khuyến khích sự năng động, sáng tạo và phát huy tính tích cực, chủ động của các cấp, các ngành trong thực hiện nhiệm vụ quản lý nhà nước. Tiếp tục hoàn thiện các nội dung về vị trí việc làm trong các đơn vị, địa phương theo quy định để làm cơ sở cho việc tuyển dụng, sử dụng và bổ nhiệm công chức, viên chức…

Thứ năm, về cải cách công vụ, tiến hành sắp xếp, cơ cấu lại đội ngũ công chức, viên chức phù hợp với đề án vị trí việc làm của cơ quan, đơn vị đã được phê duyệt. Tiếp tục nâng cao chất lượng thi tuyển công chức và thi nâng ngạch công chức theo nguyên tắc cạnh tranh; tổ chức tốt kỳ thi thăng hạng viên chức hành chính; tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin vào thi tuyển, thi nâng ngạch công chức, thi thăng hạng viên chức theo đúng quy định.

Thực hiện đào tạo, bồi dưỡng theo vị trí việc làm; gắn công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức với việc bố trí, sử dụng, đào tạo đúng chuyên ngành, chuyên môn nghiệp vụ; bổ sung kịp thời các kiến thức cơ bản về quản lý công, pháp luật, kiến thức chuyên môn nghiệp vụ và các kiến thức bổ trợ cho công việc để cán bộ, công chức, viên chức có nền tảng tư tưởng chính trị vững vàng, năng lực phân tích và giải quyết công việc tốt, nhằm nâng cao tính chuyên nghiệp, trách nhiệm, sự tận tụy trong giải quyết công việc của cán bộ, công chức, viên chức…

Đổi mới, nâng cao chất lượng công tác đánh giá cán bộ, công chức, viên chức làm cơ sở tinh giản biên chế, sắp xếp, điều chuyển, bố trí nhân sự phù hợp với vị trí việc làm để nâng cao hiệu quả hoạt động. Tiếp tục thực hiện việc chuẩn hóa, chuyển đổi, tích hợp cơ sở dữ liệu cán bộ, công chức, viên chức tỉnh Hà Tĩnh về cơ sở dữ liệu quốc gia cán bộ, công chức, viên chức đặt tại Bộ Nội vụ.

Tăng cường quản lý, siết chặt kỷ luật, kỷ cương, không để xảy ra những vụ việc gây hậu quả và tác động tiêu cực do sự quan liêu trong quản lý, sự thiếu trách nhiệm, tắc trách, vô kỷ luật trong quá trình thực hiện chức trách, nhiệm vụ được giao, xử lý nghiêm những vi phạm và trách nhiệm của người đứng đầu để tăng cường hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước, phục vụ Nhân dân; Tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra công vụ nhằm chấn chỉnh kỷ luật, kỷ cương hành chính.

Thứ sáu, về cải cách tài chính công, nâng cao hiệu quả phân bổ và sử dụng các nguồn lực tài chính, đặc biệt là nguồn vốn ngân sách nhà nước, trong đó từng bước giảm dần tỷ trọng chi thường xuyên để tăng chi đầu tư phát triển; tinh giản bộ máy, biên chế, thực hiện cải cách tiền lương; đẩy mạnh thực hiện khoán chi, đưa vào thu nhập một số chính sách, chế độ theo tiêu chuẩn, định mức chi. Nâng cao hiệu quả chi ngân sách, từng bước triển khai quản lý chi ngân sách theo kết quả thực hiện nhiệm vụ gắn với thực hiện các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội.

Tiếp tục triển khai thực hiện việc đổi mới, hoàn thiện cơ chế quản lý vốn, tài sản nhà nước tại các doanh nghiệp. Tiếp tục thực hiện cơ chế khoán biên chế, kinh phí hành chính; thực hiện đổi mới cơ chế tự chủ đối với các đơn vị sự nghiệp công lập; thực hiện cơ chế tự chủ tài chính đối với tổ chức khoa học và công nghệ công lập.

Đẩy mạnh việc giao quyền tự chủ, tự chịu trách nhiệm về biên chế, kinh phí quản lý hành chính đối với các cơ quan hành chính; cơ chế tự chủ đối với các đơn vị sự nghiệp công theo quy định. Tăng cường công tác kiểm soát đối với cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp trong việc sử dụng có hiệu quả tài sản công, kinh phí từ ngân sách nhà nước; thực hiện công khai tài chính đúng quy định; kiểm tra việc thực hiện dự toán, quyết toán và sử dụng ngân sách theo quy định.

Thứ bảy, về xây dựng và phát triển Chính phủ điện tử

Ứng dụng công nghệ thông tin trong cơ quan nhà nước, cụ thể hóa và triển khai Kiến trúc Chính quyền điện tử tỉnh Hà Tĩnh, phiên bản 2.0; lồng ghép xây dựng các chương trình, kế hoạch, dự án, đề án thực hiện hàng năm, có kiểm tra, đánh giá kết quả và vai trò của người đứng đầu; triển khai các nhiệm vụ trọng tâm về chuyển đổi số tỉnh Hà Tĩnh giai đoạn 2021 - 2025, định hướng đến năm 2030. Xây dựng mạng truyền số liệu chuyên dùng cấp II toàn tỉnh, bảo đảm hạ tầng kết nối liên thông, trao đổi văn bản, tài liệu của các cơ quan Đảng, Nhà nước trên môi trường mạng; hạ tầng cung cấp dịch vụ công trực tuyến; tiếp cận thông tin, khai thác dữ liệu mở và các ứng dụng khác đảm bảo an toàn, an ninh thông tin mạng.

Xây dựng Trung tâm giám sát đô thị thông minh bảo đảm giám sát chất lượng, kết quả hoạt động cung cấp các dịch vụ đô thị thông minh; giúp điều phối hoạt động chỉ đạo điều hành, quản lý cung cấp dịch vụ và hỗ trợ ứng phó kịp thời mọi sự cố diễn ra trong cộng đồng, như: thiên tai, dịch bệnh, bạo loạn,...

Tiếp tục triển khai hệ thống hội nghị truyền hình trực tuyến đến cấp xã, cho phép kết nối với các hệ thống giao ban đa phương tiện đảm bảo điều kiện phục vụ hoạt động chỉ đạo điều hành hiệu quả hơn. Tiếp tục triển khai nền tảng tích hợp, chia sẻ dùng chung cấp tỉnh (LGSP), kết nối liên thông với nền tảng tích hợp và chia sẻ quốc gia (NGSP) bảo đảm đồng bộ các hệ thống dữ liệu quốc gia nhằm đáp ứng yêu cầu xây dựng Chính quyền điện tử theo hướng Chính phủ số.

Đẩy mạnh ứng dụng hệ thống dịch vụ công mức độ 3 và phát triển dịch vụ công mức 4, Đến hết năm 2021, phấn đấu trên 30% hồ sơ thủ tục hành chính tiếp nhận và thụ lý qua dịch vụ công trực tuyến mức độ 3 và 4. Tiếp tục đẩy mạnh hoạt động hiệu quả Cổng thông tin điện tử của tỉnh đảm bảo cung cấp thông tin, tích hợp đầy đủ các ứng dụng đáp ứng nhu cầu người dân, doanh nghiệp và các nhà đầu tư; đồng thời phát triển Sàn giao dịch thương mại điện tử của tỉnh (hatinhtrade.com.vn), Sàn giao dịch Công nghệ và Thiết bị trực tuyến tỉnh, kết hợp hỗ trợ doanh nghiệp đẩy mạnh ứng dụng, khai thác công nghệ thông tin để tham gia xúc tiến thương mại, nâng cao năng lực cạnh tranh thông qua thương mại điện tử. Thực hiện tiếp nhận hồ sơ, trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính qua dịch vụ bưu chính công ích.

Đẩy mạnh công tác truyền thông, nâng cao nhận thức, kỹ năng số, tăng cường tương tác với người dân, doanh nghiệp phát huy hiệu quả các Cổng/Trang thông tin điện tử, hệ thống truyền thanh cơ sở nhằm cung cấp đầy đủ, kịp thời các thông tin về chính sách, chủ trương, các lợi ích của việc ứng dụng công nghệ thông tin trong đời sống xã hội, đặc biệt trong việc ứng dụng dịch vụ công trực tuyến của cơ quan nhà nước, tương tác, trao đổi thông tin giữa người dân, doanh nghiệp với cơ quan hành chính…

Về áp dụng ISO trong hoạt động của các cơ quan, đơn vị, đẩy mạnh thực hiện việc duy trì và cải tiến có hiệu quả Hệ thống quản lý chất lượng theo Tiêu chuẩn Việt nam ISO 9001:2015 tại 274 cơ quan hành chính nhà nước cấp tỉnh, huyện, xã, cơ quan hành chính nhà nước cấp II, các đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc cơ quan hành chính nhà nước cấp tỉnh đã hoàn thành xây dựng và áp dụng. Xây dựng, áp dụng, duy trì và cải tiến hệ thống quản lý chất lượng theo TCVN ISO 9001:2015 tại các xã, phường, thị trấn thuộc các huyện, thành phố, thị xã.

Tổ chức soát xét, kiểm tra, thẩm định danh mục và quy trình nội bộ thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của các Sở, Ban, ngành cấp tỉnh; Ủy ban nhân dân cấp huyện, xã đảm bảo đúng quy định của các văn bản quy phạm pháp luật liên quan và đáp ứng yêu cầu của TCVN ISO 9001:2015 trước khi trình Ủy ban nhân dân tỉnh công bố áp dụng.

Bên cạnh đó, Ủy ban nhân dân tỉnh Hà Tĩnh cũng yêu cầu, triển khai, thực hiện kế hoạch cải cách hành chính năm 2021 phải đảm bảo đồng bộ, toàn diện trên cả 6 lĩnh vực của cải cách hành chính, trong đó ưu tiên nguồn lực và tập trung lãnh đạo, chỉ đạo đối với các nhiệm vụ, nội dung được xác định là trọng tâm, có tính đột phá trong năm 2021.

Công tác cải cách hành chính phải được xác định là nhiệm vụ trọng tâm, khâu đột phá trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo điều hành, quản lý của các cấp, các ngành và các địa phương. Kết quả chỉ số cải cách hành chính hàng năm gắn với công tác đánh giá, xếp loại người đứng đầu trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh về thực hiện cải cách hành chính.

Kết quả cải cách hành chính phải hướng tới 3 mục tiêu chủ yếu: Nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước; tác động tích cực đối với phát triển kinh tế xã hội, củng cố quốc phòng an ninh và mang lại sự hài lòng của người dân, tổ chức. Các chỉ tiêu, nhiệm vụ trong Kế hoạch cải cách hành chính năm 2021 được gắn kết với các chỉ tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh năm 2021./.

 Theo BBT 


Thêm nhận xét mới

 Bình luận của bạn đã được gửi thành công. Cảm ơn bạn!   Làm mới
Lỗi: Vui lòng thử lại

Thống kê trong ngày

Lượt truy cập:   3.827
Tổng số truy cập:   31.973.726

Sự kiện