Thúc đẩy liên kết, hợp tác phát triển Thanh Hóa - Nghệ An - Hà Tĩnh lên tầm cao mới   |    Triển lãm “Hoàng Sa, Trường Sa của Việt Nam - Những bằng chứng lịch sử và pháp lý” tại Trường THPT Hương Sơn   |    Ban hành Đề án xác định Chỉ số đánh giá mức độ chuyển đổi số doanh nghiệp   |    Hà Tĩnh tổ chức Hội nghị phổ biến, quán triệt kiến trúc Chính quyền điện tử năm 2023   |    Lấy ý kiến góp ý vào Dự thảo Quyết định sửa đổi, bổ sung Bảng giá đất năm 2020 trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh   |   

Kết quả thực hiện nhiệm vụ tháng 5; Nhiệm vụ, giải pháp tháng 6/2022 tại Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh

  

01:26 25/05/2022

Ngày 24/5/2022, Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh ban hành Báo cáo số 08/BC-TTPVHCC về kết quả thực hiện nhiệm vụ tháng 5; Nhiệm vụ, giải pháp tháng 6/2022. Theo đó, báo cáo có những nội dung chủ yếu như sau:

1. Kết quả trên Cổng thông tin dịch vụ công trực tuyến

Theo thống kê trên Cổng Dịch vụ công trực tuyến: Tổng số hồ sơ nhận giải quyết từ ngày 01/01/2022 đến ngày 24/5/2022 là 312.299 hồ sơ (tiếp nhận mới 282.641 hồ sơ, kỳ trước chuyển qua 29.658 hồ sơ), đã xử lý là 266.072 hồ sơ. Tỷ lệ hồ sơ trước và đúng hạn là 99,79%. Trong đó:

- Cấp tỉnh: Tổng số hồ sơ đã tiếp nhận là 34.159 hồ sơ (tiếp nhận mới 32.708 hồ sơ, kỳ trước chuyển qua 1.451 hồ sơ). Đã xử lý là 31.655 hồ sơ (đúng hạn 31.645 hồ sơ, tỷ lệ 99,97%; quá hạn 10 hồ sơ). Đang xử lý là 2268 hồ sơ (trong hạn 1722 hồ sơ, quá hạn 0 hồ sơ), trong đó có 546 hồ sơ chờ bổ sung trên hệ thống. Trả lại 236 hồ sơ.

- Cấp huyện, ngành, xã: Tổng số hồ sơ đã tiếp nhận là 278.140 hồ sơ (tiếp nhận mới 249.933 hồ sơ, kỳ trước chuyển qua 28.207 hồ sơ). Đã xử lý là 234.417 hồ sơ (đúng hạn 233.873 hồ sơ, tỷ lệ 99,77%; quá hạn 544 hồ sơ). Đang xử lý là 41.645 hồ sơ (trong hạn 8.376 hồ sơ, quá hạn 219 hồ sơ), trong đó có 33.050 hồ sơ chờ bổ sung trên hệ thống. Trả lại 2.078 hồ sơ.

2. Kết quả tiếp nhận, giải quyết TTHC qua Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh từ 25/4/2022 đến 24/5/2022

Tổng số hồ sơ nhận giải quyết là 9.003 hồ sơ (trong đó: Số tiếp nhận trực tiếp hoặc qua dịch vụ bưu chính công ích là: 4.522 hồ sơ; Số kỳ trước chuyển qua: 2.284 hồ sơ; Số mới tiếp nhận trực tuyến: 2.197 hồ sơ, tỷ lệ hồ sơ nộp trực tuyến là 32,7%).

Tổng đã giải quyết 6670 hồ sơ (trong đó: Đúng hạn: 6668 hồ sơ, tỷ lệ 99,97%; quá hạn: 2 hồ sơ). Tổng đang xử lý là 2331 hồ sơ (trong đó: Trong hạn: 2329 hồ sơ; quá hạn 2 hồ sơ ). (Có Phụ lục đính kèm).

3. Một số hạn chế, tồn tại
-Qua thống kê, đối chiếu, phân tích số liệu trên Cổng Dịch vụ công trực tuyến của tỉnh, tỷ lệ hồ sơ trực tuyến của các đơn vị cấp tỉnh trong tháng 5 đạt 32,7%, tăng 2,32% so với tháng 4/2022. Mặc dù, thời gian qua, các đơn vị đã nỗ lực thực hiện các biện pháp, giải pháp để tăng cường tỷ lệ hồ sơ trực tuyến, tuy vậy, tỷ lệ hồ sơ trực tuyến chưa đạt theo chỉ tiêu đặt ra theo Kế hoạch số 520/KH-UBND ngày 24/12/2021 của UBND tỉnh.

- Số lượng hồ sơ trả lại, chờ bổ sung một số đơn vị như Văn phòng đăng ký đất đai, Sở Tài nguyên - Môi trường, Nội vụ, Lao động - TBXH,… còn khá nhiều.

- Số lượng phiếu đánh giá trực tuyến trên hệ thống DVC rất hạn chế; vết lưu trên hệ thống phản ánh việc đánh giá chưa thực chất.

Qua kiểm tra, rà soát, một số biểu mẫu thống kê trên DVC chưa phù hợp với quy định hiện hành (Trung tâm đã báo với Đơn vị Quản trị cổng và Công ty Tân Dân để kịp thời điều chỉnh).

4. Nhiệm vụ và giải pháp tháng 6/2022

- Tiếp tục tổ chức và duy trì tốt hoạt động của Trung tâm, phục vụ tốt người dân, tổ chức đến nộp hồ sơ, nhận kết quả tại Trung tâm.

- Triển khai thực hiện số hoá Hồ sơ, kết quả giải quyết thủ tục hành chính và tái sử dụng kết quả giải quyết TTHC cho người dân, tổ chức từ 01/6/2022.

- Hoàn thiện Bộ nhận diện thương hiệu tại Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh.

- Phối hợp với Công an tỉnh và các cơ quan liên quan tổ chức thực hiện Kế hoạch số 43/KH-UBND ngày 24/02/2022 của UBND tỉnh triển khai thực hiện Đề án phát triển ứng dụng dữ liệu dân cư, định danh và xác thực điện tử phục vụ chuyển đổi số quốc gia giai đoạn 2022-2025, tầm nhìn đến năm 2030 trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh.

- Thực hiện kiểm tra, giám sát việc giải quyết TTHC gắn với thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông và ý kiến chỉ đạo điều hành của UBND tỉnh đối với các sở, ban, ngành, UBND cấp huyện, cấp xã theo Quyết định số 2088/QĐ-UBND ngày 14/5/2021 của UBND tỉnh.

- Tập trung đôn đốc các sở, ngành, đơn vị giải quyết kịp thời các hồ sơ TTHC cho người dân, doanh nghiệp. Thường xuyên theo dõi, quán triệt, nhắc nhở công chức, viên chức, nhân viên Bưu điện làm việc tại Trung tâm chấp hành nghiêm túc thời gian làm việc, các quy định như văn hóa công sở, những việc công chức, viên chức không được làm...

- Tăng cường công tác theo dõi, kiểm tra, giám sát việc hướng dẫn, tiếp nhận hồ sơ, giải quyết và trả kết quả giải quyết TTHC cho tổ chức, công dân và doanh nghiệp. Tuyên truyền nâng cao nhận thức cho các cá nhân, tổ chức, đẩy mạnh việc tiếp nhận, giải quyết TTHC qua dịch vụ công mức độ 3 và mức độ 4.

- Phối hợp các sở, ban, ngành thường xuyên cập nhật, công bố danh mục, quy trình nội bộ giải quyết TTHC, đăng tải trên Website của Trung tâm và quảng bá trên ứng dụng zalo.

- Thực hiện các nhiệm vụ theo Kế hoạch tháng 6/2022 của UBND tỉnh, Văn phòng UBND tỉnh giao.
H.A
 Tải xuống tệp đính kèm

Thêm nhận xét mới

 Bình luận của bạn đã được gửi thành công. Cảm ơn bạn!   Làm mới
Lỗi: Vui lòng thử lại

Thống kê trong ngày

Lượt truy cập:   4.534
Tổng số truy cập:   312.343.234

Sự kiện