Các sản phẩm của bảo hiểm Đai ichi   |    Thuốc trị sùi mào gà Dứt Điểm tại nhà   |    Thông tin về sơ đồ trang web của Nhà thuốc Bình Tâm   |    Hướng dẫn mẹo thi bằng lái xe máy A1 thi đỗ 1OO% dành cho sinh viên năm nhất!!   |    Đánh giá Manulife gia đình tôi yêu   |   

Các địa phương ở Hà Tĩnh quán triệt Nghị quyết Hội nghị Trung ương 11 cho cán bộ cốt cán

  

14:31 28/11/2019

Sáng nay (28/11), Ban Thường vụ Thành ủy Hà Tĩnh, Thị ủy Kỳ Anh tổ chức hội nghị học tập, quán triệt Nghị quyết Hội nghị Trung ương 11 (khóa XII) và các nghị quyết, quy định, kết luận của Trung ương, của tỉnh cho đội ngũ cán bộ cốt cán.

Trong thời gian 1 ngày, cán bộ cốt cán TP Hà Tĩnh sẽ được quán triệt nội dung căn bản trong Nghị quyết Hội nghị Trung ương 11 (khóa XII).

* Trong thời gian 1 ngày, các đại biểu là cán bộ cốt cán TP Hà Tĩnh được nghe truyền đạt những nội dung căn bản trong Nghị quyết Hội nghị Trung ương 11 (khóa XII) như: Nghị quyết số 50-NQ/TW, ngày 20/8/2019 của Bộ Chính trị về định hướng hoàn thiện thể chế, chính sách, nâng cao chất lượng, hiệu quả hợp tác đầu tư nước ngoài đến năm 2030; Nghị quyết số 51-NQ/TW, ngày 05/9/2019 của Bộ Chính trị về chiến lược bảo vệ an ninh quốc gia.

Nghị quyết số 52-NQ/TW, ngày 27/9/2019 của Bộ Chính trị về một số chủ trương, chính sách chủ động tham gia cuộc Cách mạng công nghiệp lần thứ tư; Quy định số 205-QĐ/TW, ngày 23/9/2019 của Bộ Chính trị về kiểm soát quyền lực trong công tác cán bộ và chống chạy chức, chạy quyền và các nghị quyết, kết luận của Trung ương, tỉnh mới ban hành.


Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Thành ủy Phan Ngọc Long quán triệt một số nghị quyết tại hội nghị.

Đặc biệt, đối với Nghị quyết số 50-NQ/TW, ngày 20/8/2019 của Bộ Chính trị về định hướng hoàn thiện thể chế, chính sách, nâng cao chất lượng, hiệu quả hợp tác đầu tư nước ngoài đến năm 2030 được quán triệt 5 quan điểm chỉ đạo; mục tiêu tổng quát, mục tiêu cụ thể và 7 nhóm nhiệm vụ, giải pháp để xây dựng chiến lược thu hút đầu tư nước ngoài sao cho hiệu quả, không phải thu hút đầu tư bằng mọi giá nhưng cũng không được bỏ mất cơ hội.


Các đại biểu lắng nghe, tiếp thu các nội dung tại hội nghị.

Thông qua hội nghị học tập, quán triệt Nghị quyết Hội nghị Trung ương 11, khóa XII và các nghị quyết, quy định, kết luận của Trung ương, cán bộ cốt cán TP Hà Tĩnh sẽ tổ chức học tập, quán triệt, tuyên truyền các nội dung phù hợp với từng đối tượng; xây dựng chương trình hành động phù hợp với tình hình thực tế của địa phương và chức năng, nhiệm vụ được giao.

Đặc biệt, các chương trình, kế hoạch hành động được định hướng cần cụ thể, rõ ràng, “giao nhiệm vụ, khoán sản phẩm”, có lộ trình, thời gian thực hiện cụ thể…

* Hội nghị học tập, quán triệt Nghị quyết Trung ương Đảng 11 (khóa XII) và các nghị quyết, quy định, kết luận của Trung ương, của tỉnh do Thị ủy Kỳ Anh tổ chức sáng nay có hơn 200 cán bộ cốt cán tham gia.