Hà Tĩnh bổ sung 89 giáo viên mầm non và phổ thông công lập   |    Pháo hoa rực sáng bầu trời Hà Tĩnh đón chào năm mới Giáp Thìn 2024   |    Ban Thường vụ Tỉnh ủy chỉ đạo tăng cường bảo đảm trật tự, ATGT   |    Dịch bệnh truyền nhiễm dự báo tiếp tục có nguy cơ xuất hiện, lây lan các biến thể mới   |    Xây dựng các bảng lương mới áp dụng từ giữa năm 2024   |   

Quyết định chấp thuận nhà đầu tư Dự án Khu đô thị tại xã Thạch Trung và thị trấn Thạch Hà, tỉnh Hà Tĩnh

  

15:11 25/05/2023

Theo đề nghị của Sở Kế hoạch và Đầu tư tại Báo cáo thẩm định số 183/BC-SKHĐT ngày 18/5/2023 (sau khi tổng hợp ý kiến các sở, ngành, địa phương có liên quan; trên cơ sở văn bản kèm theo hồ sơ đề nghị chấp thuận nhà đầu tư của Công ty cổ phần Hóa dầu Quân đội nộp ngày 10/5/2023); ý kiến thống nhất đồng ý của các Thành viên UBND tỉnh qua Phiếu biểu quyết. Quyết định chấp thuận nhà đầu tư Dự án Khu đô thị tại xã Thạch Trung và thị trấn Thạch Hà, tỉnh Hà Tĩnh.

Ngày 25/5/2023, UBND tỉnh đã ban hành Quyết định số 23/QĐ-UBND chấp thuận nhà đầu tư Dự án Khu đô thị tại xã Thạch Trung và thị trấn Thạch Hà, tỉnh Hà Tĩnh. Theo đó, Quyết định Chấp thuận: Công ty cổ phần Hóa dầu Quân đội là nhà đầu tư thực hiện dự án Khu đô thị tại xã Thạch Trung và thị trấn Thạch Hà, tỉnh Hà Tĩnh đã được chấp thuận chủ trương đầu tư tại Quyết định số 26/QĐ-UBND ngày 13/10/2022 của UBND tỉnh với các nội dung sau:

Điều 1. Thông tin về Nhà đầu tư thực hiện dự án

- Tên doanh nghiệp: Công ty cổ phần Hóa dầu Quân đội

- Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp số 0101436307 do Sở Kế hoạch và Đầu tư thành phố Hà Nội cấp lần đầu ngày 22/12/2003, đăng ký thay đổi lần thứ 23 ngày 09/6/2017.

- Địa chỉ trụ sở chính: N1 - 33B đường Phạm Ngũ Lão, phường Phan Chu Trinh, quận Hoàn Kiếm, thành phố Hà Nội, Việt Nam.

Điều 2. Thông tin về dự án đầu tư

Vốn đầu tư của dự án dự kiến: 1.985.000.000.000 đồng (Bằng chữ: Một nghìn, chín trăm tám mươi lăm tỷ đồng).

Trong đó:

+ Vốn góp của nhà đầu tư: 300.000.000.000 đồng (Bằng chữ: Ba trăm tỷ đồng).

+ Vốn huy động khác: 1.685.000.000.000 đồng (Bằng chữ: Một nghìn, sáu trăm tám mươi lăm tỷ đồng).

2. Tiến độ thực hiện dự án:

2.1. Tiến độ góp vốn và huy động các nguồn vốn:

- Vốn góp của chủ sở hữu:


- Vốn huy động khác: 1.685.000.000.000 đồng (Bằng chữ: Một nghìn, sáu trăm tám mươi lăm tỷ đồng).

- Tiến độ huy động vốn: Theo yêu cầu tiến độ dự án.

2.2. Tiến độ xây dựng cơ bản và đưa dự án vào khai thác vận hành: Hoàn thành, đưa dự án vào hoạt động trong 48 tháng kể từ ngày chấp thuận nhà đầu tư (có Phụ lục chi tiết kèm theo).

Điều 3. Thời hạn hoạt động của dự án: 50 năm, kể từ ngày nhà đầu tư được quyết định giao đất, cho thuê đất.

Điều 4. Trách nhiệm của Nhà đầu tư:

- Chịu hoàn toàn trách nhiệm trước pháp luật về tính hợp pháp, chính xác, trung thực của các thông tin, tài liệu, số liệu trong hồ sơ đề nghị chấp thuận nhà đầu tư và các văn bản gửi cơ quan nhà nước có thẩm quyền; tuyệt đối tuân thủ đúng quy định của pháp luật, chính sách hiện hành của nhà nước và của tỉnh Hà Tĩnh.

- Triển khai thực hiện dự án đầu tư theo đúng mục tiêu, nội dung, tiến độ đã cam kết và các quy định tại Quyết định chấp thuận chủ trương đầu tư, hồ sơ đăng ký thực hiện dự án; tuân thủ các quy định pháp luật về đất đai, nhà ở, kinh doanh bất động sản, đê điều, môi trường, lao động, đăng ký kinh doanh, đăng ký đầu tư và pháp luật có liên quan; tuân thủ đầy đủ quy định, thủ tục liên quan đến đê, hành lang đê và bãi sông trong phạm vi dự án, thực hiện các giải pháp đảm bảo tiêu thoát lũ trong quá trình thực hiện Dự án.

- Khẩn trương hoàn thiện các hồ sơ thủ tục đầu tư và các thủ tục liên quan theo quy định; đảm bảo nguồn vốn thực hiện dự án theo quy định của pháp luật.

- Thực hiện ký quỹ hoặc phải có bảo lãnh ngân hàng về nghĩa vụ ký quỹ để bảo đảm thực hiện dự án theo đúng quy định của pháp luật.

- Định kỳ hàng quý, hàng năm có báo cáo bằng văn bản gửi các sở, ngành, địa phương: Kế hoạch và Đầu tư, Tài nguyên và Môi trường, Xây dựng, Cục Thuế tỉnh, Cục Thống kê, UBND thành phố Hà Tĩnh, UBND huyện Thạch Hà, Trung tâm Hỗ trợ phát triển doanh nghiệp và Xúc tiến đầu tư tỉnh và các cơ quan liên quan về tình hình thực hiện dự án đầu tư, gồm các nội dung: (i) tiến độ xây dựng dự án, (ii) vốn đầu tư thực hiện, (iii) kết quả hoạt động đầu tư kinh doanh, (iv) thông tin về lao động, (v) nộp ngân sách nhà nước, (vi) xử lý và bảo vệ môi trường, (vii) tuân thủ đầy đủ quy định, thủ tục liên quan đến đê, hành lang đê và bãi sông trong phạm vi dự án, thực hiện các giải pháp đảm bảo tiêu thoát lũ trong quá trình thực hiện Dự án, (viii) các chỉ tiêu chuyên ngành theo lĩnh vực hoạt động và các nội dung liên quan của dự án.

- Cơ quan có thẩm quyền sẽ xem xét chấm dứt hoạt động dự án mà không bồi thường, hoàn trả các chi phí liên quan đến các công việc đã thực hiện đối với dự án trong trường hợp Nhà đầu tư thực hiện không đúng hoặc không đầy đủ các nội dung cam kết và các nội dung quy định tại Văn bản chấp thuận chủ trương đầu tư, Quyết định chấp thuận nhà đầu tư hoặc vi phạm các quy định khác mà theo quy định của pháp luật dự án bị chấm dứt hoạt động.

- Trong trường hợp quy định pháp luật không đủ cơ sở để thực hiện giao đất, cho thuê đất, Công ty có trách nhiệm tự nguyện chấm dứt dự án theo quy định và không khiếu nại, khiếu kiện.

Điều 5. Giao trách nhiệm các sở, ngành và địa phương

1. Sở Kế hoạch và Đầu tư: Thực hiện quản lý nhà nước đối với dự án đầu tư theo quy định; làm việc với Nhà đầu tư để thống nhất thỏa thuận ký quỹ đảm bảo thực hiện dự án; phối hợp với các sở, ngành, địa phương thường xuyên theo dõi, giám sát việc tuân thủ các nội dung tại Quyết định chấp thuận chủ trương đầu tư; thường xuyên theo dõi, kiểm tra, giám sát việc thực hiện dự án, báo cáo UBND tỉnh, Ban Cán sự Đảng UBND tỉnh để báo cáo Ban Thường vụ Tỉnh ủy.

2. Sở Tài nguyên và Môi trường: Soát xét, tham mưu cập nhật đầy đủ diện tích Dự án đã được phê duyệt Kế hoạch sử dụng đất năm 2022 vào Kế hoạch sử dụng đất năm 2023 của thành phố Hà Tĩnh và huyện Thạch Hà trình UBND tỉnh phê duyệt theo quy định; chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan xác định giá đất cụ thể, trình Hội đồng thẩm định giá đất tỉnh và báo cáo UBND tỉnh xem xét, phê duyệt; hướng dẫn Nhà đầu tư thực hiện các thủ tục về đất đai, môi trường theo đúng quy định; kiểm tra tình trạng ký quỹ đảm bảo thực hiện dự án trước khi thực hiện thủ tục giao đất, cho thuê đất; theo dõi, quản lý việc sử dụng đất, chấp hành các giải pháp về bảo vệ môi trường và các vấn đề có liên quan khác của dự án.

3. Sở Xây dựng: Chủ trì, hướng dẫn Nhà đầu tư thực hiện các hồ sơ thủ tục về quy hoạch, xây dựng theo quy định; theo dõi, giám sát việc xây dựng các hạng mục công trình dự án của nhà đầu tư đảm bảo theo đúng Quyết định chấp thuận chủ trương đầu tư, quy hoạch được duyệt và quy định hiện hành, đảm bảo chất lượng công trình xây dựng, hạ tầng kỹ thuật, hạ tầng thương mại - dịch vụ, môi trường, sinh thái, đáp ứng yêu cầu phát triển đô thị.

4. Sở Tài chính: Chủ trì phối hợp với các đơn vị có liên quan xác định cụ thể về các nghĩa vụ tài chính của nhà đầu tư khi triển khai thực hiện dự án; phối hợp với Sở Tài nguyên và Môi trường xác định giá đất cụ thể.

5. Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn: Hướng dẫn, hỗ trợ, theo dõi, giám sát Nhà đầu tư xây dựng phương án sử dụng tầng đất mặt và thực hiện các hồ sơ, thủ tục đầu tư xây dựng các hạng mục của dự án liên quan đến tuyến đê, hành lang đê và bãi sông trong phạm vi dự án theo quy định; thực hiện các giải pháp đảm bảo tiêu thoát lũ và các thủ tục chuyên ngành liên quan thuộc lĩnh vực quản lý.

6. UBND thành phố Hà Tĩnh, UBND xã Thạch Trung; UBND huyện Thạch Hà, UBND thị trấn Thạch Hà: Phối hợp với Sở Tài nguyên và Môi trường, Trung tâm Phát triển quỹ đất và kỹ thuật địa chính thực hiện công tác bồi thường giải phóng mặt bằng, thủ tục cho thuê, bàn giao đất để nhà đầu tư thực hiện dự án theo đúng quy định; hướng dẫn, phối hợp với nhà đầu tư thực hiện công tác quy hoạch, bàn giao đất, cho thuê đất, thủ tục bảo vệ môi trường và các thủ tục liên quan khác; chịu trách nhiệm kiểm tra, giám sát việc tổ chức thực hiện dự án, thực hiện các giải pháp bảo vệ môi trường của nhà đầu tư; kịp thời tháo gỡ các khó khăn, vướng mắc và xử lý vi phạm (nếu có) trong quá trình thực hiện dự án của nhà đầu tư theo thẩm quyền hoặc báo cáo cơ quan có thẩm quyền xem xét xử lý theo quy định của pháp luật.

7. Trung tâm Phát triển quỹ đất và kỹ thuật địa chính: Tổ chức thực hiện công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng của dự án theo quy định.

8. Cục Thuế tỉnh: Hướng dẫn, kiểm tra, giải quyết các vấn đề liên quan đến nghĩa vụ thuế khi thực hiện dự án.

9. Trung tâm Hỗ trợ phát triển doanh nghiệp và Xúc tiến đầu tư tỉnh: Theo chức năng nhiệm vụ hướng dẫn, hỗ trợ nhà đầu tư thực hiện các hồ sơ thủ tục theo đúng quy định; thường xuyên theo dõi nắm bắt kịp thời những khó khăn, vướng mắc của nhà đầu tư trong quá trình triển khai thực hiện dự án để tham mưu, kiến nghị cơ quan có thẩm quyền xem xét giải quyết.

10. Các sở, ngành, đơn vị có liên quan khác theo chức năng, nhiệm vụ được giao hướng dẫn, hỗ trợ Nhà đầu tư triển khai thực hiện dự án kịp thời, có hiệu quả; đồng thời thực hiện chức năng quản lý nhà nước đối với dự án theo quy định.

Điều 6. Sở Kế hoạch và Đầu tư và các sở, ngành, địa phương có liên quan chịu hoàn toàn trách nhiệm trước pháp luật, trước UBND tỉnh và các cơ quan thanh tra, kiểm tra về tính chính xác của thông tin, số liệu báo cáo, nội dung thẩm định, sự phù hợp với các quy định của pháp luật và các kiến nghị, đề xuất, giải trình tại các Văn bản thẩm định.

Điều 7. Quyết định này có hiệu lực từ ngày ban hành. Quyết định này được cấp cho Công ty cổ phần Hóa dầu Quân đội; một bản gửi Sở Kế hoạch và Đầu tư và một bản được lưu tại Văn phòng UBND tỉnh./.

Toàn văn Quyết định chấp thuận nhà đầu tư Dự án Khu đô thị tại xã Thạch Trung và thị trấn Thạch Hà, tỉnh Hà Tĩnh

H.A


Thêm nhận xét mới

 Bình luận của bạn đã được gửi thành công. Cảm ơn bạn!   Làm mới
Lỗi: Vui lòng thử lại

Thống kê trong ngày

Lượt truy cập:   4.534
Tổng số truy cập:   312.343.234

Sự kiện