Triển lãm “Hoàng Sa, Trường Sa của Việt Nam - Những bằng chứng lịch sử và pháp lý” tại Trường THPT Hương Sơn   |    Ban hành Đề án xác định Chỉ số đánh giá mức độ chuyển đổi số doanh nghiệp   |    Hà Tĩnh tổ chức Hội nghị phổ biến, quán triệt kiến trúc Chính quyền điện tử năm 2023   |    Lấy ý kiến góp ý vào Dự thảo Quyết định sửa đổi, bổ sung Bảng giá đất năm 2020 trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh   |    Triển lãm số 3D “Hoàng Sa, Trường Sa của Việt Nam - Những bằng chứng lịch sử và pháp lý” tại Nghi Xuân   |   

Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng trong triển khai thực hiện Đề án 06 trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh

  

10:59 11/09/2023

Ngày 06/09/2023, UBND tỉnh ban hành Kế hoạch Số 377/KH-UBND về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng trong triển khai thực hiện “Đề án phát triển ứng dụng dữ liệu về dân cư, định danh và xác thực điện tử, phục vụ chuyển đổi số quốc gia giai đoạn 2022 - 2025, tầm nhìn đến năm 2030” trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh.

 Đại tá Nguyễn Hồng Phong, Giám đốc Công an tỉnh trực tiếp đi kiểm tra công tác thực hiện nhiệm vụ Đề án 06 (Nguồn ảnh: CAHT)

Thực hiện Chỉ thị số 32-CT/TU ngày 29/5/2023 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng trong triển khai thực hiện “Đề án phát triển ứng dụng dữ liệu về dân cư, định danh và xác thực điện tử, phục vụ chuyển đổi số quốc gia giai đoạn 2022 - 2025, tầm nhìn đến năm 2030” (gọi tắt là Đề án 06) trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh, Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Kế hoạch triển khai thực hiện cụ thể với các nội dung sau:

Kế hoạch được triển khai với mục địch nhằm phát huy vai trò, trách nhiệm của Thủ trưởng các sở, ban, ngành, đoàn thể, Chủ tịch UBND các huyện, thành phố, thị xã trong lãnh đạo, chỉ đạo, kiểm tra, đôn đốc, hướng dẫn triển khai, thực hiện quyết liệt, hiệu quả, đảm bảo tiến độ các mục tiêu, nhiệm vụ của Đề án 06. Tuyệt đối không để xảy ra tình trạng đùn đẩy trách nhiệm, chồng chéo, dàn trải, lãng phí. Kịp thời biểu dương, khen thưởng những tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc, có cách làm hay, sáng tạo, hiệu quả, đồng thời nghiêm túc phê bình, kiểm điểm những tập thể, cá nhân thiếu quan tâm, chỉ đạo thực hiện quyết liệt, để xảy ra tình trạng chậm, muộn, không kịp tiến độ ảnh hưởng đến kết quả chung của tỉnh.

Đồng thời, đẩy mạnh hơn nữa công tác tuyên truyền về lợi ích của thẻ căn cước công dân gắn chíp, tài khoản định danh điện tử, dịch vụ công trực tuyến, các tiện ích và kết quả đạt được của Đề án 06, góp phần thay đổi nhận thức của các tổ chức, doanh nghiệp và người dân trong việc tiếp cận, tham gia, sử dụng các tiện ích mà Đề án 06 mang lại.

Để tiếp tục đẩy nhanh tiến độ và nâng cao hiệu quả thực hiện Đề án 06, UBND tỉnh yêu cầu Công an tỉnh, Tổ giúp việc của Tổ Công tác triển khai Đề án 06 tỉnh phối hợp với Văn phòng UBND tỉnh và các sở, ban, ngành, đoàn thể, chính quyền địa phương các cấp tập trung tổ chức thực hiện tốt một số nhiệm vụ liên quan.Theo đó:

1. Thủ trưởng các sở, ban, ngành, đoàn thể, Chủ tịch UBND các huyện, thành phố, thị xã:

1.1. Lãnh đạo, chỉ đạo quán triệt, triển khai thực hiện nghiêm túc Chỉ thị số 32-CT/TU tới toàn thể đảng viên, cán bộ, công chức, viên chức, lực lượng vũ trang, người lao động tại cơ quan, đơn vị, địa phương thuộc thẩm quyền quản lý; chịu trách nhiệm về kết quả thực hiện các nhiệm vụ, chỉ tiêu của Đề án 06 theo lĩnh vực, địa bàn quản lý.

1.2. Theo chức năng, nhiệm vụ của đơn vị, địa phương và căn cứ nội dung Kế hoạch này, khẩn trương xây dựng kế hoạch triển khai thực hiện Chỉ thị số 32-CT/TU, báo cáo UBND tỉnh (qua Công an tỉnh - Cơ quan thường trực Tổ Công tác triển khai Đề án 06 tỉnh) trước ngày 28/9/2023.

1.3. Định kỳ hàng tháng, quý, 6 tháng, 1 năm báo cáo UBND tỉnh (qua Công an tỉnh) tình hình, kết quả thực hiện Chỉ thị số 32-CT/TU (lồng ghép vào báo cáo định kỳ tình hình, kết quả thực hiện Đề án 06). Trong đó nhấn mạnh về quyết tâm chính trị, kết quả công tác phổ biến, quán triệt thống nhất nhận thức, công tác tham mưu, kết quả triển khai thực hiện các nhiệm vụ theo Đề án 06.

1.4. Thường xuyên theo dõi, kiểm tra, đôn đốc, đánh giá tiến độ thực hiện các nội dung nhiệm vụ theo Đề án 06 tại đơn vị, địa phương mình. Đưa kết quả thực hiện Đề án 06 làm căn cứ, tiêu chí trong đánh giá xếp loại chất lượng, bình xét thi đua, khen thưởng hàng năm.

2. Công an tỉnh: Chủ trì, phối hợp với Văn phòng UBND tỉnh tham mưu cho Tổ Công tác triển khai Đề án 06 tỉnh theo dõi, kiểm tra, đôn đốc việc thực hiện Kế hoạch này. Thực hiện nghiêm túc chế độ thông tin, báo cáo theo quy định. Phối hợp với Sở Nội vụ, Văn phòng UBND tỉnh đề xuất khen thưởng các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc, đồng thời phê bình, kiểm điểm đơn vị, cá nhân để xảy ra tình trạng chậm, muộn, không chuyển biến trong thực hiện các mục tiêu, nhiệm vụ của Đề án 06.

3. Sở Nội vụ: Chủ trì, phối hợp với Văn phòng UBND tỉnh và Công an tỉnh tham mưu UBND đưa kết quả thực hiện Chỉ thị số 32-CT/TU cùng các nhiệm vụ Đề án 06 là một tiêu chí quan trọng để làm căn cứ đánh giá, xếp loại danh hiệu thi đua hàng năm của các cơ quan, đơn vị, địa phương.

4. Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh, Báo Hà Tĩnh: Chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan tuyên truyền sâu rộng Chỉ thị số 32-CT/TU, nội dung Kế hoạch này và các lợi ích của Đề án 06 đối với tổ chức, doanh nghiệp và người dân./.

Chi tiết Kế hoạch xem tại đây./.

BBT


Thêm nhận xét mới

 Bình luận của bạn đã được gửi thành công. Cảm ơn bạn!   Làm mới
Lỗi: Vui lòng thử lại

Đặt hàng mẫu

 Đơn đặt hàng của bạn đã được gửi thành công. Chúng tôi sẽ liên hệ với bạn ngay khi có thể.
Lỗi: Vui lòng thử lại

Thống kê trong ngày

Lượt truy cập:   4.534
Tổng số truy cập:   312.343.234

Sự kiện