Ban hành Đề án xác định Chỉ số đánh giá mức độ chuyển đổi số doanh nghiệp   |    Hà Tĩnh tổ chức Hội nghị phổ biến, quán triệt kiến trúc Chính quyền điện tử năm 2023   |    Lấy ý kiến góp ý vào Dự thảo Quyết định sửa đổi, bổ sung Bảng giá đất năm 2020 trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh   |    Triển lãm số 3D “Hoàng Sa, Trường Sa của Việt Nam - Những bằng chứng lịch sử và pháp lý” tại Nghi Xuân   |    Kết quả Tuần thứ Tư “Cuộc thi tìm hiểu về chuyển đổi số tỉnh Hà Tĩnh năm 2023"   |   

Phát triển đảng viên trong doanh nghiệp ở Hà Tĩnh - những chuyển biến tích cực

  

00:46 19/09/2022

Xác định công tác phát triển đảng viên trong các doanh nghiệp là một nhiệm vụ quan trọng trong công tác xây dựng Đảng, những năm qua, Đảng ủy Khối các cơ quan và doanh nghiệp tỉnh Hà Tĩnh đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo, đề ra các giải pháp phù hợp với từng loại hình doanh nghiệp, tạo chuyển biến tích cực trong công tác phát triển đảng viên.

Đảng bộ Khối các cơ quan và doanh nghiệp tỉnh hiện có 110 tổ chức cơ sở đảng, 8.418 đảng viên; trong đó có 40 tổ chức cơ sở đảng trong doanh nghiệp, với 3.478 đảng viên (32 tổ chức đảng trong các doanh nghiệp Nhà nước, với 3.105 đảng viên; 8 tổ chức đảng trong các doanh nghiệp cổ phần, tư nhân, với 373 đảng viên).

Đảng ủy Khối CCQ&DN tỉnh tổ chức khai mạc hội nghị tập huấn nghiệp vụ công tác xây dựng Đảng cho hơn 600 bí thư các chi bộ trực thuộc Đảng ủy Khối Các cơ quan và doanh nghiệp (CCQ&DN) tỉnh, tháng 11/2021.

Quán triệt các nghị quyết của Trung ương, Nghị quyết số 07-NQ/TU, ngày 27/4/2018 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về tăng cường công tác xây dựng Đảng, đoàn thể nhân dân trong doanh nghiệp trên địa bàn Hà Tĩnh đến năm 2025 và những năm tiếp theo; Nghị quyết số 08 - NQ/TU, ngày 22/11/2021 của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh về đổi mới, phát triển, nâng cao hiệu quả hoạt động doanh nghiệp đến năm 2025 và những năm tiếp theo, Đảng ủy Khối các cơ quan và doanh nghiệp tỉnh đã xây dựng chương trình hành động triển khai thực hiện phù hợp tình hình thực tiễn; hằng năm ban hành kế hoạch, tổ chức các lớp đào tạo, bồi dưỡng tạo nguồn phát triển đảng viên; chỉ đạo, hướng dẫn các tổ chức cơ sở đảng quan tâm công tác phát triển đảng.

Từ sau Đại hôi Đảng bộ Khối nhiệm kỳ 2020-2025 đến nay, Đảng ủy Khối các cơ quan và doanh nghiệp tỉnh đã tổ chức 2 lớp tập huấn nghiệp vụ công tác xây dựng Đảng cho hơn 600 đồng chí; 3 lớp tập huấn nghiệp vụ công tác kiểm tra, giám sát cho 471 đồng chí; tổ chức 13 lớp đối tượng đảng cho 865 quần chúng, trong đó có 346 quần chúng trong doanh nghiệp; công tác kết nạp đảng viên được quan tâm, chú trọng, đã kết nạp 586 đảng viên, trong đó 177 đảng viên trong doanh nghiệp.

Ban Thường vụ Đảng ủy Khối các cơ quan và doanh nghiệp (CCQ&DN) tỉnh tổ chức hội nghị tổng kết công tác xây dựng tổ chức cơ sở Đảng và đội ngũ đảng viên; sơ kết 5 năm thực hiện Nghị quyết số 01 và Chỉ thị số 01 của Đảng ủy Khối CCQ&DN tỉnh về tăng cường lãnh đạo xây dựng văn hoá công sở, văn hoá doanh nghiệp, tháng 11/2021.

Không chỉ tăng về số lượng mà chất lượng đảng viên mới kết nạp cũng từng bước được nâng lên, nhất là về trình độ học vấn. Nhìn chung, đội ngũ đảng viên mới có tư tưởng chính trị vững vàng, phẩm chất đạo đức tốt, phát huy vai trò gương mẫu, tiên phong trong học tập, công tác, lao động sản xuất, kinh doanh.

Tuy vậy, một số doanh nghiệp địa bàn hoạt động và nơi cư trú của công nhân phân tán… dẫn đến khó khăn trong công tác vận động, bồi dưỡng người lao động phấn đấu vào Đảng. Một số chủ doanh nghiệp, cấp ủy trong doanh nghiệp chưa quan tâm đúng mức công tác phát triển đảng viên. Một số tổ chức đoàn thể trong các doanh nghiệp chưa phát huy tốt vai trò, chức năng trong công tác tham mưu xây dựng Đảng, đoàn thể, trong đó có việc thuyết phục, bồi dưỡng, rèn luyện, tạo nguồn phát triển đảng viên. Một bộ phận người lao động chủ yếu quan tâm đến việc nâng cao thu nhập, bảo đảm đời sống, chưa mặn mà với các hoạt động công tác Đảng, đoàn thể, do vậy, lực lượng người lao động trong các doanh nghiệp rất lớn nhưng việc phát triển đảng viên hằng năm chưa nhiều.

Lễ kết nạp đảng viên tại Chi bộ Điện lực Cẩm Xuyên, Đảng bộ Công ty Điện lực Hà Tĩnh

Để đạt được chỉ tiêu về kết nạp đảng theo Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Khối nhiệm kỳ 2020 - 2025, trong đó năm 2022 phấn đấu kết nạp 250 đảng viên, trong đó 110 đảng viên trong doanh nghiệp, đòi hỏi sự vào cuộc quyết liệt của Đảng ủy Khối các cơ quan và doanh nghiệp, cấp ủy cơ sở, các đoàn thể trong doanh nghiệp cùng với sự nỗ lực phấn đấu của đội ngũ người lao động.

Cần phải triển khai đồng bộ các giải pháp, trong đó trước hết là tiếp tục quán triệt các nghị quyết, chỉ thị của Trung ương, của tỉnh về công tác phát triển đảng nói chung, phát triển đảng viên trong doanh nghiệp nói riêng; xây dựng các chương trình kế hoạch cụ thể để lãnh đạo, chỉ đạo các tổ chức cơ sở đảng triển khai thực hiện. Xác định công tác phát triển đảng là một trong những tiêu chí xếp loại tổ chức đảng hằng năm.

Tiếp tục tăng cường giáo dục chính trị tư tưởng, giáo dục truyền thống cách mạng, lịch sử Đảng, quê hương, đất nước... cho người lao động trong doanh nghiệp nhằm nâng cao lòng tự tôn, tự hào dân tộc, tin tưởng vào sự lãnh đạo và sự nghiệp đổi mới của Đảng; nâng cao tính tự giác, tích cực lao động, học tập, tham gia các hoạt động phong trào thi đua yêu nước, nỗ lực rèn luyện, phấn đấu để xứng đáng trở thành đảng viên Đảng Cộng sản Việt Nam.

Tăng cường bồi dưỡng, tập huấn nghiệp vụ công tác xây dựng Đảng. Hằng năm, trên cơ sở chỉ tiêu phát triển đảng viên theo kế hoạch của Đảng ủy Khối, cấp ủy trong các doanh nghiệp cụ thể hóa kế hoạch phát triển đảng viên cho phù hợp; thực hiện tốt công tác tạo nguồn, lựa chọn những người lao động có phẩm chất chính trị, đạo đức tốt, động cơ, mục đích vào Đảng đúng đắn, hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao, tích cực tham gia các phong trào của cơ quan, đoàn thể. Coi trọng cả số lượng và chất lượng, không vì số lượng mà giảm chất lượng đảng viên mới.

Lễ kết nạp đảng viên tại Chi bộ Trạm đường sông số 2-3, Đảng bộ Công ty Cổ phần Quản lý và Xây dựng công trình giao thông Hà Tĩnh.

Lãnh đạo, chỉ đạo các tổ chức đoàn thể tổ chức phát động thi đua, tích cực thực hiện việc chuyển đổi số, phát huy sáng kiến, cải tiến kỹ thuật trong thực hiện nhiệm vụ chuyên môn, sản xuất, kinh doanh; tiếp tục đổi mới nội dung, phương thức hoạt động, thực hiện tốt vai trò chăm lo, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của đoàn viên, hội viên... nhằm thu hút, tăng cường lực lượng; kịp thời phát hiện những nhân tố tích cực bảo đảm điều kiện, tiêu chuẩn giới thiệu cho chi bộ bồi dưỡng, tạo nguồn phát triển đảng viên; làm nòng cốt tuyên truyền, vận động, giúp đỡ đoàn viên, thanh niên phấn đấu trở thành đảng viên.

Tiếp tục đổi mới và nâng cao chất lượng các lớp bồi dưỡng đối tượng đảng, đảng viên mới; thực hiện tốt việc kiểm tra, nhận thức đối với quần chúng khi xét kết nạp Đảng. Tổ chức các lớp tập huấn bồi dưỡng nghiệp vụ công tác phát triển đảng viên; thường xuyên kiểm tra, giám sát và thực hiện tốt việc sơ, tổng kết rút kinh nghiệm công tác phát triển đảng viên theo Chỉ thị số 28-CT/TW, ngày 21/01/2019 của Ban Bí thư về nâng cao chất lượng kết nạp đảng viên và rà soát, sàng lọc đưa những đảng viên không còn đủ tư cách ra khỏi Đảng.

Theo BHT

Link gốc: https://baohatinh.vn/xay-dung-dang/phat-trien-dang-vien-trong-doanh-nghiep-o-ha-tinh-nhung-chuyen-bien-tich-cuc/237661.htm


Thêm nhận xét mới

 Bình luận của bạn đã được gửi thành công. Cảm ơn bạn!   Làm mới
Lỗi: Vui lòng thử lại

Thống kê trong ngày

Lượt truy cập:   4.534
Tổng số truy cập:   312.343.234

Sự kiện