Hà Tĩnh bổ sung 89 giáo viên mầm non và phổ thông công lập   |    Pháo hoa rực sáng bầu trời Hà Tĩnh đón chào năm mới Giáp Thìn 2024   |    Ban Thường vụ Tỉnh ủy chỉ đạo tăng cường bảo đảm trật tự, ATGT   |    Dịch bệnh truyền nhiễm dự báo tiếp tục có nguy cơ xuất hiện, lây lan các biến thể mới   |    Xây dựng các bảng lương mới áp dụng từ giữa năm 2024   |   

Kế hoạch thực hiện Chiến lược quốc gia phòng, chống tham nhũng, tiêu cực đến năm 2030 trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh

  

08:20 04/12/2023

Ngày 22 tháng 11 năm 2023, UNND tỉnh Hà Tĩnh ban hành Kế hoạch Số: 511/KH-UBND về việc thực hiện Chiến lược quốc gia phòng, chống tham nhũng, tiêu cực đến năm 2030 trên địa bàn tỉnh.

Thực hiện Nghị quyết số 168/NQ-CP ngày 11/10/2023 của Chính phủ về ban hành Chiến lược quốc gia phòng, chống tham nhũng, tiêu cực đến năm 2030; xét đề nghị của Thanh tra tỉnh tại Văn bản số 684/TTr-NV3 ngày 31/10/2023, UBND tỉnh ban hành Kế hoạch triển khai thực hiện với các nội dung sau:

Mục tiêu kế hoạch nhằm ngăn chặn, đẩy lùi tham nhũng, tiêu cực, góp phần xây dựng xã hội dân chủ, kỷ cương, liêm chính; giữ vững ổn định chính trị, phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh đảm bảo nhanh và bền vững. Xây dựng bộ máy tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả; tăng cường hiệu quả việc lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện của cấp ủy, chính quyền các cấp, các ngành trong công tác phòng, chống tham nhũng (PCTN), tiêu cực; nâng cao ý thức, trách nhiệm của người đứng đầu các cơ quan, tổ chức, đơn vị và cán bộ, công chức, viên chức trong việc thực hiện các mục tiêu, nhiệm vụ và giải pháp về PCTN, tiêu cực; Phát huy sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị để tiếp tục triển khai thực hiện các giải pháp thiết thực, hiệu quả trong công tác PCTN, tiêu cực trên địa bàn tỉnh. Tăng cường phát huy vai trò của Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức thành viên, các cơ quan báo chí, truyền thông và huy động sự tham gia của cộng đồng doanh nghiệp và Nhân dân trong PCTN, tiêu cực…

Kế hoạch yêu cầu xác định công tác PCTN, tiêu cực là một trong những nhiệm vụ trọng tâm của cả hệ thống chính trị và toàn xã hội đặt dưới sự lãnh đạo của Đảng, được tiến hành mạnh mẽ, kiên quyết, kiên trì, đồng bộ, có trọng tâm, trọng điểm, lấy phòng ngừa là chính nhưng đồng thời xử lý nghiêm các vụ việc, vụ án tham nhũng; kết hợp chặt chẽ giữa tích cực phòng ngừa, chủ động phát hiện, xử lý kịp thời và sử dụng đồng bộ các biện pháp chính trị, tư tưởng, tổ chức, hành chính, kinh tế, hình sự; các giải pháp PCTN, tiêu cực phải phù hợp với phát triển kinh tế, tình hình chính trị, an ninh và thực tiễn tại địa phương. Gắn PCTN, tiêu cực với xây dựng, chỉnh đốn Đảng, kiểm soát quyền lực nhà nước, ngăn chặn, đẩy lùi suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống trong tầng lớp cán bộ, đảng viên, người lao động, củng cố niềm tin của Nhân dân, tăng cường khối đại đoàn kết dân tộc.

Theo đó, nội dung thực hiện kế hoạch cụ thể như sau:

1. Thực hiện tuyên truyền, phổ biến, quán triệt nội dung chiến lược và các chính sách, pháp luật về PCTN

Các sở, ban, ngành cấp tỉnh; UBND các huyện, thành phố, thị xã chủ động xây dựng kế hoạch, định hướng nội dung, lựa chọn cách thức phù hợp để đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về PCTN và chiến lược quốc gia PCTN, tiêu cực đến năm 2030 của Chính phủ đến cán bộ, công chức, viên chức và các tầng lớp Nhân dân. Trong đó tập trung thực hiện một số nội dung sau:

Tổ chức tập huấn, quán triệt đầy đủ Nghị quyết số 168/NQ-CP và nội dung Kế hoạch này đến cán bộ, công chức, viên chức. Tiếp tục chỉ đạo, triển khai công tác tuyên truyền, phổ biến các chủ trương, đường lối của Đảng, pháp luật của Nhà nước và các văn bản lãnh đạo, chỉ đạo của cấp trên về PCTN, nhất là các văn bản mới ban hành, trọng tâm là: Kết luận số 05-CT/TW ngày 03/6/2021 của Ban Bí thư về tiếp tục Chỉ thị số 50-CT/TW của Bộ Chính trị trong công tác phát hiện, xử lý vụ việc, vụ án tham nhũng; Chỉ thị 04-CT/TW, ngày 02/6/2021 của Ban Bí thư về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác thu hồi tài sản bị thất thoát, chiếm đoạt trong các vụ án hình sự về tham nhũng, kinh tế; Văn bản số 25- HD/BCĐTW ngày 01/8/2022 của Ban Chỉ đạo Trung ương về PCTN, tiêu cực hướng dẫn một số nội dung về công tác PCTN, tiêu cực; Luật PCTN năm 2018 và các văn bản quy phạm pháp luật hướng dẫn thi hành Luật; Văn bản số 890/TTg-V.I ngày 03/10/2022 của Thủ tướng Chính phủ về việc triển khai các nhiệm vụ, giải pháp về công tác PCTN, tiêu cực thời gian tới; Chương trình số 09-CTr/TU ngày 10/9/2021 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về nâng cao hiệu quả công tác PCTN, thực hành tiết kiệm, chống lãng phí, tiêu cực, giai đoạn 2021 - 2025…

Thường xuyên tuyên truyền với nhiều hình thức như: thông qua báo, đài, trang thông tin điện tử, viết bản tin tư pháp, nghiên cứu biên soạn, in ấn tài liệu tuyên truyền về chiến lược ..., kết hợp với một số hình thức tuyên truyền khác cho phù hợp (tổ chức hội thi, hái hoa dân chủ…), khuyến khích việc sáng tạo trong công tác tuyên truyền nhằm nâng cao tác dụng, hiệu quả công tác tuyên truyền về nội dung PCTN, tiêu cực; chủ động phối hợp với các tổ chức chính trị -

xã hội, tổ chức xã hội để tuyên truyền, phổ biến pháp luật về PCTN đến tất cả cán bộ, công chức, viên chức, người có uy tín trong cộng đồng và Nhân dân trên địa bàn, phù hợp với đặc điểm tình hình, nhiệm vụ được giao của các địa phương, đơn vị.

Báo Hà Tĩnh, Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh xây dựng chuyên trang, chuyên mục, phóng sự điều tra, đưa nội dung pháp luật về PCTN nói riêng và Chiến lược quốc gia PCTN vào chương trình thực hiện; kịp thời biểu dương những điển hình tốt trong công tác này.

Các cơ sở giáo dục, đào tạo trên địa bàn toàn tỉnh tiếp tục thực hiện hiệu quả Chỉ thị số 10/CT-TTg ngày 12/6/2013 của Thủ tướng Chính phủ về việc đưa nội dung PCTN vào giảng dạy tại các cơ sở giáo dục, đào tạo; chủ động xây dựng kế hoạch tuyên truyền về công tác PCTN lồng ghép vào nội dung đào tạo nhằm nâng cao nhận thức về thực trạng, nguyên nhân, mức độ nguy hiểm, mối đe doạ của tệ nạn tham nhũng và trách nhiệm của tập thể, cá nhân đối với công tác phòng ngừa và đấu tranh chống tham nhũng.

2. Thực hiện các giải pháp của chiến lược quốc gia PCTN đến năm 2030

2.1. Hoàn thiện chính sách, pháp luật trên các lĩnh vực quản lý kinh tế - xã hội và PCTN, tiêu cực; Rà soát sửa đổi, bổ sung hoặc kiến nghị sửa đổi, bổ sung, hoàn thiện pháp luật về quản lý kinh tế - xã hội và PCTN, tiêu cực trong khu vực nhà nước và khu vực ngoài nhà nước, tập trung vào những lĩnh vực dễ phát sinh tham nhũng, tiêu cực như: tổ chức cán bộ; quản lý tài chính, ngân sách, tài sản công, quản lý vốn nhà nước đầu tư vào doanh nghiệp, đầu tư, xây dựng, đấu thầu, đấu giá; đất đai, tài nguyên, khoáng sản; tín dụng, ngân hàng; thuế, hải quan và các lĩnh vực khác liên quan trực tiếp đến người dân, doanh nghiệp; Tăng cường công khai, minh bạch, trách nhiệm giải trình trong quá trình ban hành, sửa đổi, bổ sung, thu hồi, đình chỉ, gia hạn, bãi bỏ, tổ chức thực hiện các quyết định hành chính; Khắc phục hoặc kiến nghị khắc phục kịp thời, hiệu quả những hạn chế, bất cập trong cơ chế quản lý, chính sách, pháp luật được phát hiện qua công tác thanh tra, kiểm tra, điều tra, truy tố, xét xử, thi hành án; quy định rõ trách nhiệm của các cơ quan, tổ chức, đơn vị và người đứng đầu trong việc tổ chức thực hiện;  Rà soát, cụ thể hóa quy định về trách nhiệm của thủ trưởng các cấp, các ngành và người đứng đầu cơ quan, tổ chức, đơn vị trong tổ chức thực hiện các biện pháp PCTN, tiêu cực ở các sở, ban, ngành cấp tỉnh; UBND cấp huyện và cơ quan, tổ chức, đơn vị thuộc quyền quản lý.

2.2. Kiện toàn tổ chức bộ máy nhà nước, hoàn thiện chế độ công vụ, xây dựng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức liêm chính; nâng cao hiệu quả thực thi pháp luật; Rà soát, tinh gọn bộ máy hành chính nhà nước các cấp trên địa bàn tỉnh; đẩy mạnh phân cấp, phân quyền, quy định cụ thể, rõ ràng, khoa học chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của mỗi cấp quản lý đảm bảo minh bạch và trách nhiệm cao; quy định rõ cơ chế thanh tra, kiểm tra, giám sát hiệu quả công tác PCTN, tiêu cực; Xây dựng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức chuyên nghiệp, kỷ cương, liêm chính, đủ năng lực, trình độ, phẩm chất đạo đức đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ; Thực hiện cơ chế khuyến khích và bảo vệ cán bộ năng động, đổi mới, sáng tạo, dám nghĩ, dám làm, dám đột phá, dám chịu trách nhiệm vì lợi ích chung theo Kết luận số 14-KL/TW ngày 22/9/2021 của Bộ chính trị và Nghị định Nghị định 73/2023/NĐ-CP ngày 29/9/2023 của Chính phủ; chấn chỉnh, khắc phục ngay những biểu hiện đùn đẩy, né tránh, làm việc cầm chừng, sợ sai không dám làm trong một bộ phận cán bộ, đảng viên, nhất là cán bộ lãnh đạo, quản lý các cấp, các ngành; Nâng cao hiệu quả thực thi pháp luật gắn với việc kiểm soát chặt chẽ quyền lực nhà nước, kiểm soát xung đột lợi ích, kiểm soát tài sản, thu nhập của người có chức vụ, quyền hạn; đề cao trách nhiệm của người đứng đầu trong PCTN, tiêu cực; Tăng cường kiểm soát việc thực hiện chế độ, định mức, tiêu chuẩn trong hoạt động của các sở, ngành, địa phương, cơ quan, tổ chức, đơn vị có sử dụng ngân sách nhà nước; đảm bảo cho đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức có thu nhập hợp lý, ổn định cuộc sống, yên tâm công tác. Tăng cường công tác kiểm tra, thanh tra, giám sát và xử lý nghiêm đối với người vi phạm trong việc thực thi nhiệm vụ, công vụ, đạo đức lối sống của cán bộ công chức, viên chức. Kiên quyết xử lý nghiêm những cán bộ, công chức, viên chức suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, không hoàn thành nhiệm vụ công vụ; Đẩy mạnh cải cách hành chính, trọng tâm là cải cách thủ tục hành chính; tăng cường ứng dụng khoa học, kỹ thuật, công nghệ vào hoạt động quản trị nhà nước, quản lý kinh tế - xã hội theo hướng công khai, minh bạch, thân thiện, dễ tiếp cận, dễ thực hiện, tạo điều kiện thuận lợi cho doanh nghiệp, người dân, qua đó góp phần nâng cao hiệu quả quản lý; tăng cường minh bạch tài chính và thanh toán không dùng tiền mặt; Tăng cường công khai, minh bạch trong hoạt động của các sở, ban, ngành, UBND cấp huyện và các cơ quan, tổ chức, đơn vị trên địa bàn tỉnh theo quy định của pháp luật; nhất là công khai, minh bạch trong các lĩnh vực dễ phát sinh tham nhũng, tiêu cực; tạo điều kiện thuận lợi cho các tổ chức, cá nhân khi tham gia vào quy trình ra quyết định và giám sát hoạt động của các cơ quan hành chính nhà nước.

2.3. Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát, thanh tra, kiểm toán, điều tra, truy tố, xét xử, thi hành án; Tiếp tục kiện toàn tổ chức bộ máy, chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, quy trình nghiệp vụ của các cơ quan kiểm tra, giám sát, thanh tra, … đảm bảo hoạt động hiệu lực, hiệu quả, không chồng chéo; Tăng cường chế độ trách nhiệm, đẩy mạnh PCTN, tiêu cực trong các cơ quan, đơn vị có chức năng PCTN, tiêu cực, nhất là các cơ quan, đơn vị chuyên trách; Đẩy mạnh công tác đào tạo, bồi dưỡng nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ, bản lĩnh chính trị, phẩm chất đạo đức, lối sống cho đội ngũ cán bộ làm công tác PCTN, tiêu cực; có chính sách đãi ngộ hợp lý đảm bảo cho những người làm công tác PCTN, tiêu cực yên tâm công tác, vững vàng trong thực hiện nhiệm vụ; Xây dựng và thực hiện hiệu quả các quy định bảo đảm cho việc thu hồi, tịch thu triệt để tài sản bị chiếm đoạt, thất thoát do tham nhũng, tiêu cực; xây dựng và khai thác cơ sở dữ liệu quốc gia về kiểm soát tài sản, thu nhập của người có chức vụ quyền hạn tại địa phương theo đúng quy định; kịp thời phát hiện, ngăn chặn, xử lý hành vi tham nhũng, hành vi tẩu tán tài sản; Thực hiện chuyển đổi số và đẩy mạnh việc ứng dụng công nghệ thông tin, công nghệ số trong các hoạt động kiểm tra, giám sát, thanh tra, kiểm toán, điều tra, truy tố, xét xử, thi hành án; Tăng cường sự phối hợp giữa các cơ quan kiểm tra, giám sát, thanh tra, kiểm toán, điều tra, truy tố, xét xử, thi hành án trong phòng ngừa, phát hiện, xử lý tham nhũng, tiêu cực và thu hồi tài sản.

2.4. Nâng cao nhận thức, phát huy vai trò và trách nhiệm của xã hội trong PCTN, tiêu cực; Đổi mới, nâng cao hiệu quả các phương thức tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về PCTN, tiêu cực; đưa nội dung PCTN, tiêu cực vào chương trình giáo dục, đào tạo, bồi dưỡng; tạo điều kiện để Nhân dân tích cực, chủ động tham gia vào công tác PCTN, tiêu cực nhằm từng bước xây dựng và hình thành văn hóa liêm chính trong xã hội; Cung cấp thông tin kịp thời, chính xác về công tác PCTN, tiêu cực, những vụ việc tham nhũng, tiêu cực, nhất là những vụ việc được dư luận quan tâm cho các cơ quan báo chí để tuyên truyền kết quả PCTN, tiêu cực; phát hiện và nhân rộng nhân tố tích cực, điển hình tiên tiến, sáng kiến, cách làm hay trong PCTN, tiêu cực; Tăng cường vai trò, trách nhiệm giám sát, phản biện xã hội của Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức thành viên, các tổ chức xã hội, tổ chức xã hội - nghề nghiệp, hiệp hội doanh nghiệp, hiệp hội ngành nghề, báo chí trong quá trình xây dựng, thực hiện chính sách, pháp luật về PCTN, tiêu cực; tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật, vận động đoàn viên, hội viên Nhân dân thực hiện chính sách, pháp luật về PCTN, tiêu cực; Xác định rõ trách nhiệm của các cơ quan, tổ chức, đơn vị và người đứng đầu trong việc tiếp nhận, xử lý, giải quyết phản ánh, kiến nghị, tố cáo về hành vi tham nhũng, tiêu cực và công tác PCTN, tiêu cực; thực hiện khen thưởng, bảo vệ người phản ánh, tố cáo hành vi tham nhũng, tiêu cực và xử lý nghiêm cá nhân cố ý phản ánh, tố cáo sai sự thật để vu khống, gây rối, làm ảnh hưởng đến an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, lợi ích của Nhà nước, quyền và lợi ích hợp pháp của tập thể, cá nhân; Khuyến khích, hỗ trợ doanh nghiệp, cộng đồng doanh nghiệp: xây dựng, thực hiện văn hóa liêm chính trong kinh doanh; phối hợp chặt chẽ với các cơ quan nhà nước có thẩm quyền trong phòng ngừa, phát hiện, xử lý kịp thời hành vi tham nhũng, tiêu cực, nhất là trong khu vực ngoài nhà nước và các hành vi tiêu cực, nhũng nhiễu, đòi hối lộ của cán bộ, công chức, viên chức.

2.5. Tích cực tham gia, nâng cao hiệu quả hợp tác quốc tế về PCTN, thực hiện đầy đủ các quyền, nghĩa vụ của quốc gia thành viên Công ước Liên hợp quốc về chống tham nhũng; Tăng cường chỉ đạo thực thi Công ước Liên hợp quốc về chống tham nhũng, nâng cao hiệu quả hợp tác quốc tế về PCTN; nhất là trong phối hợp, chia sẻ thông tin, thực hiện các biện pháp ngăn chặn nhằm thu hồi tài sản bị tẩu tán hoặc truy bắt tội phạm tham nhũng bỏ trốn ra nước ngoài; tham gia thực hiện hiệu quả các điều ước quốc tế Việt Nam tham gia, các văn bản ký kết giữa Việt Nam, Bộ, ngành, tỉnh Hà Tĩnh với các quốc gia khác, địa phương các nước, tổ chức quốc tế có liên quan đến công tác PCTN; tiếp thu kinh nghiệm quốc tế về tố tụng tư pháp, tương trợ tư pháp đáp ứng các yêu cầu trong giải quyết các vụ việc, vụ án tham nhũng có yếu tố nước ngoài; Thúc đẩy hợp tác kỹ thuật, đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ cán bộ về PCTN với các đối tác ngước ngoài, tổ chức quốc tế; nghiên cứu, tiếp thu có chọn lọc kinh nghiệm quốc tế về PCTN của các quốc gia, các tổ chức quốc tế phù hợp với thực tiễn của tỉnh Hà Tĩnh.

Kế hoạch thực hiện Chiến lược quốc gia PCTN, tiêu cực đến năm 2030 trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh được thực hiện theo 02 giai đoạn: Giai đoạn thứ nhất (từ năm 2023 đến năm 2026) Giai đoạn thứ 2 (từ năm 2026 đến năm 2030)

Theo đó, Giám đốc các sở, Thủ trưởng các ban, ngành cấp tỉnh; Chủ tịch UBND cấp huyện; Thủ trưởng các cơ quan, tổ chức, đơn vị; người đứng đầu các doanh nghiệp nhà nước, đơn vị sự nghiệp công lập thuộc tỉnh quản lý, trong phạm vi chức năng, nhiệm vụ và quyền hạn của mình căn cứ Kế hoạch này, tình hình thực tiễn của đơn vị, địa phương xây dựng kế hoạch thực hiện Chiến lược quốc gia PCTN, tiêu cực đến năm 2030 của đơn vị, địa phương mình, gửi về UBND tỉnh (qua Thanh tra tỉnh) trước ngày 10/12/2023.

Xen toàn văn kế hoạch tại đây./.

BBT


Thêm nhận xét mới

 Bình luận của bạn đã được gửi thành công. Cảm ơn bạn!   Làm mới
Lỗi: Vui lòng thử lại

Thống kê trong ngày

Lượt truy cập:   4.534
Tổng số truy cập:   312.343.234

Sự kiện