Hà Tĩnh bổ sung 89 giáo viên mầm non và phổ thông công lập   |    Pháo hoa rực sáng bầu trời Hà Tĩnh đón chào năm mới Giáp Thìn 2024   |    Ban Thường vụ Tỉnh ủy chỉ đạo tăng cường bảo đảm trật tự, ATGT   |    Dịch bệnh truyền nhiễm dự báo tiếp tục có nguy cơ xuất hiện, lây lan các biến thể mới   |    Xây dựng các bảng lương mới áp dụng từ giữa năm 2024   |   

Quán triệt, triển khai tổng kết công tác xây dựng Đảng và thi hành Điều lệ Đảng

  

07:49 08/12/2023

Thường trực Ban Bí thư - Trưởng ban Tổ chức Trung ương Trương Thị Mai đề nghị các cấp ủy, tổ chức đảng, cơ quan, đơn vị khẩn trương xây dựng kế hoạch, hướng dẫn cấp dưới tổng kết công tác xây dựng Đảng và tổng kết công tác thi hành Điều lệ Đảng đảm bảo hoàn thành đúng kế hoạch.

Chiều 7/12, đồng chí Trương Thị Mai - Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư, Trưởng ban Tổ chức Trung ương, Trưởng Tiểu ban Điều lệ Đảng chủ trì hội nghị trực tuyến quán triệt, triển khai tổng kết công tác xây dựng Đảng 5 năm (2021 - 2025) và tổng kết 15 năm thi hành Điều lệ Đảng (2011 - 2025).

Dự hội nghị tại điểm cầu Trung ương có các đồng chí Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư và các đồng chí Ủy viên Trung ương Đảng.

Hội nghị được kết nối trực tuyến đến các điểm cầu tỉnh, thành phố trong cả nước.

Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Trần Thế Dũng chủ trì điểm cầu Hà Tĩnh. Cùng dự có Trưởng ban Tổ chức Tỉnh ủy Võ Hồng Hải.

Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Trần Thế Dũng chủ trì điểm cầu Hà Tĩnh.

Tại hội nghị, đại biểu đã được nghe đồng chí Nguyễn Quang Dương - Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Trưởng ban Tổ chức Trung ương quán triệt Đề cương báo cáo tổng kết 15 năm thi hành Điều lệ Đảng (2011 - 2025).

Theo đó, về công tác quán triệt thi hành Điều lệ Đảng tập trung vào các nội dung: công tác lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy, tổ chức đảng trong quán triệt Điều lệ Đảng và quy định, hướng dẫn thi hành Điều lệ Đảng; kết quả đạt được, hạn chế, khó khăn, vướng mắc (nêu số liệu cụ thể). Nhận thức, trách nhiệm của các cấp ủy, tổ chức đảng, cán bộ, đảng viên trong thực hiện Điều lệ Đảng và quy định, hướng dẫn thi hành Điều lệ Đảng.

Đối với nhiệm vụ cụ thể hóa, triển khai thực hiện thi hành Điều lệ Đảng tập trung vào các nội dung: tham mưu cho Ban Chấp hành Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư cụ thể hóa Điều lệ Đảng và ban hành các quy định, hướng dẫn theo thẩm quyền. Ban hành văn bản của các cấp ủy, tổ chức đảng để thi hành Điều lệ Đảng, quy định, hướng dẫn thi hành Điều lệ Đảng và các văn bản có liên quan.

Đánh giá tính toàn diện, đồng bộ, thống nhất, khả thi, phù hợp của văn bản cụ thể hóa; các nội dung chưa thực hiện được, khó thực hiện, thực hiện không hiệu quả hoặc không còn phù hợp với thực tế... của văn bản cụ thể hóa Điều lệ Đảng của Trung ương, cấp ủy, tổ chức đảng, cơ quan, đơn vị. Những nội dung chưa hoặc chậm cụ thể hóa.

Trưởng ban Tổ chức Tỉnh ủy Võ Hồng Hải và các đại biểu tại điểm cầu Hà Tĩnh.

Đối với kết quả thi hành Điều lệ Đảng: cần đánh giá toàn diện, sâu sắc kết quả đạt được, hạn chế, khó khăn, vướng mắc, bất cập (có số liệu, phụ lục cụ thể); nguyên nhân đạt được, hạn chế trong thi hành Điều lệ Đảng; đề xuất, kiến nghị nội dung cần nghiên cứu, bổ sung, sửa đổi sát với thực tiễn, yêu cầu của tình hình mới.

Việc đề xuất bổ sung, sửa đổi Điều lệ Đảng phải đảm bảo các quan điểm, nguyên tắc sau: bảo đảm sự lãnh đạo của Đảng và các nguyên tắc của Đảng, nhất là nguyên tắc tập trung dân chủ; kiên định Chủ nghĩa Mác - Lê nin, tư tưởng Hồ Chí Minh, đường lối đổi mới của Đảng, phù hợp với Cương lĩnh xây dựng đất nước trong thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội và Hiến pháp năm 2013...

Tiếp đó, đại biểu được nghe đồng chí Hoàng Đăng Quang - Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Trưởng ban Tổ chức Trung ương quán triệt Đề cương Báo cáo về công tác xây dựng Đảng nhiệm kỳ 2021 - 2025.

Đề cương nêu rõ, đối với kết quả công tác xây dựng Đảng nhiệm kỳ 2020 - 2025: cấp ủy, tổ chức đảng căn cứ Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng; nghị quyết, chủ trương của Đảng có liên quan đến công tác xây dựng Đảng được ban hành, nhất là trong nhiệm kỳ Đại hội XIII của Đảng và chức năng, nhiệm vụ để đánh giá kết quả công tác xây dựng Đảng nhiệm kỳ 2020 - 2025.

Đại biểu Hà Tĩnh theo dõi hội nghị.

Tập trung vào các nội dung cơ bản: xây dựng Đảng về chính trị; xây dựng Đảng về tư tưởng; xây dựng Đảng về đạo đức; củng cố xây dựng tổ chức cơ sở đảng và nâng cao chất lượng đội ngũ đảng viên; xây dựng đội ngũ cán bộ và công tác bảo vệ chính trị nội bộ; công tác kiểm tra, giám sát, kỷ luật đảng; tăng cường mối quan hệ mật thiết giữa Đảng với Nhân dân, dựa vào Nhân dân để xây dựng Đảng; công tác đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực; đổi mới phương thức lãnh đạo, cầm quyền của Đảng.

Đối với mục đánh giá chung, về ưu điểm: cần đánh giá khái quát về những chuyển biến tích cực trong công tác xây dựng Đảng so với nhiệm kỳ trước; những kết quả nổi bật trong công tác xây dựng Đảng. Về hạn chế, khuyết điểm: cần đánh giá khái quát, nêu bật hạn chế, khuyết điểm trong công tác xây dựng Đảng.

Đối với mục phương hướng: kiên định, vận dụng và phát triển sáng tạo chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh; mục tiêu độc lập dân tộc gắn liền với chủ nghĩa xã hội và đường lối đổi mới của Đảng. Đẩy mạnh, nâng cao hiệu quả, tạo sự chuyển biến trong công tác xây dựng Đảng về chính trị, tư tưởng, đạo đức, tổ chức bộ máy, công tác cán bộ, cơ sở đảng và đảng viên, kiểm tra, giám sát, đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực, công tác dân vận, đổi mới phương thức lãnh đạo, cầm quyền của Đảng. Chú trọng công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị.

Đối với mục nhiệm vụ trọng tâm và giải pháp đột phá: Từ thực tế công tác lãnh đạo, chỉ đạo của địa phương, cơ quan, đơn vị, các cấp ủy, tổ chức đảng đề xuất nhiệm vụ trọng tâm, giải pháp đột phá trong công tác xây dựng Đảng trong nhiệm kỳ tới.

Phát biểu kết luận hội nghị, đồng chí Trương Thị Mai - Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư, Trưởng ban Tổ chức Trung ương, Trưởng Tiểu ban Điều lệ Đảng đã thông tin một số nội dung liên quan tới việc tổng kết công tác xây dựng Đảng 5 năm (2021 - 2025) và tổng kết 15 năm thi hành Điều lệ Đảng (2011 - 2025).

Trưởng ban Tổ chức Trung ương đề nghị các cấp ủy, tổ chức đảng, cơ quan, đơn vị trực thuộc Trung ương khẩn trương xây dựng kế hoạch, hướng dẫn cấp dưới tổng kết công tác xây dựng Đảng và tổng kết công tác thi hành Điều lệ Đảng đảm bảo hoàn thành đúng kế hoạch.

Theo BHT

Link: https://baohatinh.vn/xay-dung-dang/quan-triet-trien-khai-tong-ket-cong-tac-xay-dung-dang-va-thi-hanh-dieu-le-dang/258422.htm


Thêm nhận xét mới

 Bình luận của bạn đã được gửi thành công. Cảm ơn bạn!   Làm mới
Lỗi: Vui lòng thử lại

Thống kê trong ngày

Lượt truy cập:   4.534
Tổng số truy cập:   312.343.234

Sự kiện