Hà Tĩnh bổ sung 89 giáo viên mầm non và phổ thông công lập   |    Pháo hoa rực sáng bầu trời Hà Tĩnh đón chào năm mới Giáp Thìn 2024   |    Ban Thường vụ Tỉnh ủy chỉ đạo tăng cường bảo đảm trật tự, ATGT   |    Dịch bệnh truyền nhiễm dự báo tiếp tục có nguy cơ xuất hiện, lây lan các biến thể mới   |    Xây dựng các bảng lương mới áp dụng từ giữa năm 2024   |   

Học và làm theo Bác, Hà Tĩnh nỗ lực hoàn thành kế hoạch phát triển KT-XH năm 2023

  

04:30 07/12/2022

Chủ đề học và làm theo Bác năm 2023 được tỉnh xác định là: “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về phát huy ý chí tự lực, tự cường, khơi dậy khát vọng và truyền thống văn hóa, con người Hà Tĩnh, nỗ lực hoàn thành kế hoạch phát triển KT-XH”.

Ban Thường vụ Tỉnh ủy Hà Tĩnh vừa ban hành Kế hoạch Số 129-KH/TU ngày 2/12/2022 về việc thực hiện Kết luận số 01-KL/TW ngày 18/5/2021 về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị “Về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” năm 2023.


Các đồng chí lãnh đạo tỉnh trò chuyện với cán bộ, hội viên nông dân bên lề hội nghị đối thoại ngày 23/11/2022.

Để triển khai chủ đề đảm bảo hiệu quả, thiết thực, cụ thể hóa các nội dung học tập phù hợp với tình hình, nhiệm vụ chính trị của địa phương, đơn vị và chức trách, nhiệm vụ của cá nhân, việc học tập và làm theo được thực hiện theo 6 nội dung trọng tâm:

Tổ chức học tập, quán triệt và sinh hoạt chuyên đề

Nội dung, tài liệu học tập là cuốn sách “Một số vấn đề lý luận và thực tiễn về chủ nghĩa xã hội và con đường đi lên chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam - dư luận trong nước và quốc tế về bài viết của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng”.

Chủ đề học Bác năm 2023 của tỉnh là: “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về phát huy ý chí tự lực, tự cường, khơi dậy khát vọng và truyền thống văn hóa, con người Hà Tĩnh, nỗ lực hoàn thành kế hoạch phát triển KT-XH năm 2023”.


Hà Tĩnh tổ chức hội nghị quán triệt chuyên đề học Bác năm 2022.

Ngoài ra, các địa phương, đơn vị có thể lựa chọn chủ đề riêng gắn với nhiệm vụ chính trị của mình. Quá trình sinh hoạt cấp ủy, tổ chức đảng định kỳ, lựa chọn các nội dung của chuyên đề toàn khóa, chủ đề năm 2022 và năm 2023 của tỉnh để lồng ghép quán triệt sinh hoạt chuyên đề; gắn với thực hiện Kết luận số 21-KL/TW ngày 25/10/2021 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng “về đẩy mạnh xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị; kiên quyết ngăn chặn, đẩy lùi, xử lý nghiêm cán bộ, đảng viên suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức lối sống, biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”.

Xây dựng kế hoạch thực hiện việc học tập và làm theo Bác năm 2023

Đối với tập thể các cấp ủy, tổ chức đảng, chính quyền, mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội căn cứ chức năng, nhiệm vụ được giao và tình hình thực tiễn của địa phương, đơn vị để xây dựng kế hoạch, triển khai thực hiện chủ đề năm 2023 với quyết tâm chính trị cao, hiệu quả, thiết thực.


Thực hiện lời dạy của Người, Hà Tĩnh đã và đang nỗ lực xây dựng quê hương ngày càng giàu đẹp. Ảnh: Phúc Sơn.

Xác định các nhiệm vụ trọng tâm, giải pháp đột phá trong công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh; phát huy dân chủ cơ sở và giải quyết những vấn đề bức xúc nảy sinh, khắc phục những hạn chế được chỉ ra qua kiểm điểm; phân công nhiệm vụ cụ thể cho tổ chức, cá nhân, đảm bảo tiến độ, chất lượng, hiệu quả; thường xuyên theo dõi, đôn đốc và tăng cường công tác kiểm tra, giám sát.

Kế hoạch phải được thông qua trước tập thể lãnh đạo hoặc toàn thể cơ quan, đơn vị, đồng thời, gửi cấp ủy cấp trên theo phân cấp quản lý để theo dõi, đánh giá; hoàn thành trước ngày 15/3/2023.

Đối với cá nhân: mỗi cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, đoàn viên, hội viên căn cứ nội dung chuyên đề toàn khóa, chủ đề năm 2022 và 2023 của tỉnh và địa phương, đơn vị, liên hệ với chức năng, nhiệm vụ được giao để xây dựng kế hoạch cá nhân.

Kế hoạch đăng ký việc làm theo Bác cụ thể, nêu rõ nội dung phát huy vai trò, trách nhiệm nêu gương; thực hiện quy định về những điều đảng viên khôngđược làm; thực hiện Luật Cán bộ, công chức, Luật Viên chức; việc khắc phục những hạn chế, khuyết điểm; việc đổi mới, sáng tạo trong thực hiện nhiệm vụ chính trị.

Cá nhân nộp kế hoạch gửi chi ủy chi bộ nơi công tác, sinh hoạt để theo dõi và làm cơ sở đánh giá, xếp loại đảng viên, cán bộ, công chức, đoàn viên, hội viên cuối năm, hoàn thành trong tháng 3/2023.

Đối với đảng viên được miễn sinh hoạt đảng, đảng viên hưu trí, đảng viên cao tuổi được miễn việc xây dựng bản kế hoạch cá nhân. Các đảng bộ, chi bộ cơ sở tổng hợp, báo cáo cụ thể với cấp ủy cấp trên để theo dõi.

Tập trung xây dựng nhân tố, gương điển hình tiêu biểu

Các đảng bộ cấp huyện, cấp cơ sở đánh giá, nhận xét các gương điển hình tiêu biểu đã được lựa chọn năm 2022 để nhân rộng và tiếp tục xây dựng các gương điển hình tiêu biểu năm 2023, lựa chọn: 2 - 4 tập thể, 2 - 3 cá nhân để bồi dưỡng, xây dựng gương điển hình trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.


Tỉnh ủy Hà Tĩnh tổ chức lễ vinh danh điển hình trong thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW giai đoạn 2016 - 2021.

Rà soát, bổ sung, xây dựng chuẩn mực đạo đức nghề nghiệp, đạo đức công vụ

Các tổ chức đảng, cơ quan, đơn vị tiếp tục rà soát, bổ sung, xây dựng chuẩn mực đạo đức nghề nghiệp, đạo đức công vụ theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; tổng hợp, báo cáo Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy trong quý I/2023.


Cấp ủy, chính quyền các cấp tiếp tục quan tâm xây dựng văn hóa công sở, đạo đức công vụ.

Cấp uỷ, chính quyền các cấp tiếp tục quan tâm xây dựng văn hóa công sở, trong các cơ quan Nhà nước, các đoàn thể và xây dựng văn hóa doanh nghiệp, văn hóa doanh nhân. Tăng cường theo dõi, giám sát, có giải pháp cụ thể để nâng cao ý thức, trách nhiệm của cán bộ, công chức, người lao động trong quá trình thực hiện.

Tăng cường giáo dục lý luận chính trị, tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh

Các huyện, thành, thị ủy, đảng ủy trực thuộc xây dựng kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng lý luận chính trị gắn với cung cấp thông tin, cập nhật kiến thức mới và nội dung chuyên đề toàn khóa, chủ đề của tỉnh năm 2023 cho cán bộ, đảng viên, nhất là cán bộ lãnh đạo, quản lý.

Trường Chính trị Trần Phú, trung tâm chính trị cấp huyện nâng cao chất lượng nghiên cứu, đổi mới phương pháp giảng dạy, giáo dục chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, chuyên đề toàn khóa, chủ đề của tỉnh năm 2023 trong các chương trình đào tạo, bồi dưỡng cho cán bộ, đảng viên và học viên.


Học sinh trường THPT Cẩm Xuyên tham gia Cuộc thi trực tuyến “Tuổi trẻ học tập, làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” năm 2022.

Sở GD&ĐT tạo tiếp tục chỉ đạo đưa tài liệu “Bác Hồ và những bài học về đạo đức, lối sống dành cho học sinh” vào giảng dạy cho học sinh từ lớp 2 đến lớp 12; tăng cường tổ chức các hoạt động giáo dục về tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh và chủ đề của tỉnh năm 2023 trong học sinh.

Ban Thường vụ Tỉnh đoàn: căn cứ vào kế hoạch của Trung ương Đoàn và yêu cầu nhiệm vụ chính trị của tỉnh để nghiên cứu, xây dựng, ban hành và triển khai thực hiện hiệu quả kế hoạch về giáo dục tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh cho thế hệ trẻ...

Tăng cường tuyên tuyền, kiểm tra, giám sát, sơ kết và thi đua - khen thưởng

Thường xuyên đổi mới nội dung, phương pháp, hình thức tuyên truyền về tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh trong cán bộ, đảng viên và Nhân dân; về gương “người tốt, việc tốt”, tập thể, cá nhân điển hình tiêu biểu trong học tập và làm theo Bác.

Phê bình, uốn nắn những nhận thức lệch lạc, thiếu gương mẫu, nói không đi đôi với làm, bệnh hình thức; đấu tranh phản bác các thông tin xấu độc, quan điểm sai trái của các thế lực thù địch, phản động, cơ hội chính trị.

Cấp ủy các cấp xây dựng kế hoạch kiểm tra, giám sát việc thực hiện Kết luận số 01-KL/TW của Bộ Chính trị, Kế hoạch số 49-KH/TU của Ban Thường vụ Tỉnh ủy gắn với thực hiện Kết luận số 21-KL/TW của Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Quy định số 890-QĐi/TU ngày 5/3/2019 của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh; Kết luận số 29-KL/TU ngày 22/7/2021 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy và các quy định về trách nhiệm nêu gương; thường xuyên giám sát việc thực hiện kế hoạch của các cá nhân.

Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy chỉ đạo các huyện, thành, thị ủy, đảng ủy trực thuộc xây dựng báo cáo sơ kết 2 năm thực hiện Kết luận số 01-KL/TW, gửi BanTuyên giáo Tỉnh ủy trong tháng 3/2023; tổng hợp, tham mưu báo cáo sơ kết của tỉnh trình Ban Thường vụ Tỉnh ủy trong tháng 4/2023.

Kế hoạch cũng phân công nhiệm vụ cụ thể, tổ chức thực hiện kế hoạch cho từng đơn vị, cơ quan.

 Theo BHT 

Linkgốc:https://baohatinh.vn/xay-dung-dang/hoc-va-lam-theo-bac-ha-tinh-no-luc-hoan-thanh-ke-hoach-phat-trien-kt-xh-nam-2023/241339.htm


Thêm nhận xét mới

 Bình luận của bạn đã được gửi thành công. Cảm ơn bạn!   Làm mới
Lỗi: Vui lòng thử lại

Thống kê trong ngày

Lượt truy cập:   4.534
Tổng số truy cập:   312.343.234

Sự kiện